Mirësevini në botën e PIFC

 

PIFC është një koncept i zhvilluar nga Komisioni Evropian për të ndihmuar vendet kandidate të reformojnë sistemet e tyre të kontrollit të brendshëm financiar. Koncepti bazohet në standardet ndërkombëtare për kontrollin e brendshëm dhe praktikën e vendeve evropiane.

KBFP është një kulturë e re e menaxhimit, pra kalimi nga administrata tradicionale e vendosur në menaxhim aktiv.

Elementet e kontrollit të brendshëm financiar publik janë:

 

     1. Menaxhimi financiarë dhe kontrolli

 • Kontrolli i mesëm
 • Menaxhimi me reziqet
 • Kontrollet
 • Informacionet dhe komunikimet dhe
 • Ndjekje dhe evaluimi

    2 .Revizioni i brendshëm funksionalisht i pavarur

 • vlerësimi i menaxhimit financiarë dhe kontrollit
 • testimi dhe vlerësimi i sistemit
 • dhënia e këshillave dhe rekomandimi për punë më të mirë

3. Njësia Qendrore e Harmonizimit është një njësi organizative brenda Ministrisë së Financave e cila është përgjegjëse për koordinimin e kontrollit të brendshëm financiar publik (KBFP) në sektorin publik në Republikën e Maqedonisë.

 

KBFP vendos qasje të sistematizuar për menaxhim përmes:

 • Planifikimit strategjik
 • Planifikimi programor
 • Menaxhimi me reziqet
 • Autorizime dhe përgjegjësi për realizimin e qëllimeve për menaxhim me mjetet e buxhetit
 • Sistemi për evidentim dhe njoftim
 • Vetëvlerësimi i menaxhimit dhe kontrollit financiar (Deklaratë mbi cilësinë dhe gjendjen e kontrolleve të brendshme, Pyetësori mbi vetëvlerësimin e menaxhimit dhe kontrollit financiar) dhe
 • Revizioni i brendshëm

Zhvillimi i mëtejshëm i këtij sistemi do të vazhdojë pas pranimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Europian, duke marrë parasysh zhvillimet aktuale në sistemin buxhetor, por edhe praktikën e vendeve anëtare të BE-së.

Shtetet anëtare të BE përdorin termin “kontroll i brendshëm publik” (ang. Public Internal Control – PIC) për t’iu referuar sistemeve të kontrollit të brendshëm që aktualisht po zhvillohen brenda sektorit publik të shteteve anëtare të BE. Megjithëse ka pasur ndryshime terminologjike, koncepti i KBFP mbetet themelor, pasi qëllimi rregullator mbetet i njëjtë.

Ligji për kontrollin e brendshëm financiar publik rregullon sistemin e kontrolleve të brendshme në sektorin publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili është në funksion të sigurimit të zbatimit për parimin e menaxhimit të qëndrueshëm, më saktësisht menaxhim financiar më të mirë dhe krijimit të kushteve për forcimin e përgjegjësisë menaxheriale dhe auditimit të brendshëm si pjesë e kësaj një sistem që është në funksion të vlerësimit të pavarur dhe objektiv në sistemit e kontrolleve të brendshme dhe dhënies së këshillave për të përmirësuar punën e institucioneve.

 

Projekte për forcimin e sistemit të kontrollit të brendshëm financiar publik

Твининг проект „Поддршка на процесот на фискална децентрализација преку зајакнување на капацитетите за стабилно финансиско управување и внатрешна финансиска контрола на локално и централно ниво“

– Билтен твининг февруари 2011 година

Твининг проект “Зајакнување на системот за јавна внатрешна финансиска контрола во Република Македонија“

Финансиран од ЕУ (април 2007 година- декември 2008 година)

– Презентација за предностите на твининг проект (Хаг, 4 јуни 2008)

– Презентација за развојот на Јавната внатрешна финансиска контрола во Република Македонија (Брисел, 17 март 2009)

Проект “Обука за системска ревизија за внатрешните ревизори во јавниот сектор на РМ“

Финансиран од холандски грант, и администриран од Светска Банка, 2005 година

Спроведени 10 пилот системски ревизии

Проект “Техничка помош на Министерството за финансии за развој на внатрешната ревизија” (февруари 2005 година -февруари 2006 година)

Финансиран од Европската Комисија, а управуван од Европската агенција за реконструкција,

Брошури:

Проект “Развој на политика на Република Македонија во областа на внатрешната ревизија и обука” 2004 година

Финансиран од холандскиот грант и администриран од Светската банка

“Проект за реформа на јавната администрација“

Финансиран од PHARE програмата, 2000 година,

Изготвен Прирачник за интерна ревизија издаден во март 2000 година

 

 


Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.