Fusha kryesore e punës së Sektorit për sistem financiar është përgatitja e rregullores në sferën e sistemit bankar dhe institucioneve financiare jobankare, tregut të kapitalit, sistemit të sigurimeve, sistemit të kontabilitetit, revizionit dhe qarkullimit pagesor, lojërave të fatit dhe lojërave argëtuese, si dhe lëshimin e licencave, leje dhe aktvendime për organizatorët e lojërave të fatit dhe lojërave argëtuese, lëshimin e lejeve dhe pëlqimeve për shoqëritë financiare dhe shoqatat e lizingut financiar, si dhe përgatitjen e mendimeve, analizave dhe informacioneve në sferën e sistemit financiar.

Клучни контакти:

Раководител на сектор
Ленче Тагасовска
телефон: 02/3255-350
е-пошта: lence.tagasovska@finance.gov.mk

[collapsed title=Одделенија]

Одделение за пазар на капитал
Аница Васовиќ
телефон: 02/3255-354
e-пошта: anica.vasovic@finance.gov.mk

Одделение за системот на осигурување
Бисера Јарчевска
телефон: 02/3255-361
е-пошта: bisera.jakovcevska@finance.gov.mk

Одделение за банки и небанкарски институции
Иван Недев
телефон: 02/3255-370
е-пошта: ivan.nedev@finance.gov.mk

Одделение за сметководствен систем, платен промет и ревизија
Александра Димовска
телефон: 02/3255-357
е-пошта: aleksandra.dimovska@finance.gov.mk

Одделение за игри на среќа
Оливера Савинова Стојанова
телефон: 02/3255-365
е-пошта: olivera.savinovastojanova@finance.gov.mk

[/collapsed]

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.