Sektori për Buxhete dhe fonde

Detyra kryesore e Sektorit për Buxhet dhe Fonde është krijimi i politikës fiskale, menaxhimi i financave publike dhe përmirësimi i procesit të buxhetit.

Brenda kësaj kornize, kompetenca themelore e Sektorit për Buxhet dhe Fonde është përgatitja e Projekt Buxhetit të Republikës së Maqedonisë Veriore në tërësi dhe dorëzimi i tij pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Veriore.

Brenda sektorit kryhen aktivitete të tjera të rëndësishme, të cilat i referohen:

 • ligjet që rregullojnë procedurën për përgatitjen, miratimin dhe ekzekutimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë Veriore,
 • strategjia fiskale për një periudhë afatmesme prej tre vjetësh që propozon drejtimet dhe objektivat e politikës fiskale dhe përcakton shumat për kategoritë kryesore të të hyrave të vlerësuara dhe fondeve të aprovuara,
 • cirkulari buxhetor, i cili ofron udhëzime dhe drejtime për përgatitjen e kërkesave buxhetore,
 • llogaria përfundimtare e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë Veriore, e cila paraqet të hyrat dhe shpenzimet e realizuara në të gjitha llogaritë e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë Veriore, krahasuar me parashikimet e të hyrave dhe shpenzimeve të aprovuara,
 • mendimet, informacionet dhe raportet mbi programet, vendimet dhe materialet në lidhje me buxhetin dhe politikën e buxhetit,
 • analiza e të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore dhe studimi i efekteve të zgjidhjeve ligjore të propozuara në fushën e politikës buxhetore,
 • miratimin e rishpërndarjeve dhe zgjerimit të buxheteve për përdoruesit e buxhetit në përputhje me parimet e ekonomisë dhe efektivitetit,
 • monitorim dhe kontrollim i pagesës së pagave për përdoruesit e buxhetit,
 • analiza dhe informacione për investimet publike,
 • përpunimi dhe analiza e të hyrave dhe shpenzimeve të pushtetit lokal, si dhe përgatitja e legjislacionit për financimin e NJVL-ve,
 • monitorimin e funksionimit të ndërmarrjeve publike, agjencive dhe kompanive të krijuara nga shteti në lidhje me përdorimin e synuar të burimeve të tyre financiare,
 • mbledhja, evidenca dhe publikimi i të dhënave të raportuara nga subjektet mbi detyrimet e ndërmarra, jo të maturuara dhe të maturuara, si dhe detyrimet e papaguara të subjekteve (SEPED),
 • shqyrtimi sistemor i shpenzimeve dhe operacionalizimi i opsioneve të kursimit në nivel të lartë, nëpërmjet zbatimit të Rishikimit të kostove.

 

Kontaktet kryesore:

Këshilltarë shtetëror

Anica Ivanovska-Strezovski

02/3255-519
anica.ivanoska@finance.gov.mk

Këshilltarë shtetëror

Tanja Tripunova

02/3255-518
tanja.kostovska@finance.gov.mk

Udhëheqës sektori

Floreta Hasani

02/3255-405
floreta.hasani@finance.gov.mk

Njësitë:

Njësia për buxhet dhe politikë buxhetore

Toshe Panovski

02/3255-520
tose.panovski@finance.gov.mk

 

Njësia për buxhetet e fondeve

Aleksandra Alltievska Angjeliq

02/3255-548
aleksandra.altievska@finance.gov.mk

 

Njësia për paraqitje dhe evidentim të detyrimeve dhe analizave

Festim Alimi

02/3255-526
festim.alimi@finance.gov.mk

 

Njësia për buxhetim të programeve

Lidija Gjozinska

02/3255-763
lidija.gjozinska@finance.gov.mk

 

Njësia për avancim të buxhetimit afatmesëm

Keti Ilievska
02/3255-527
keti.velkova@finance.gov.mk

 

Njësia për pasqyrë të shpenzimeve

Olivera Markoska Ivanovski
02/3255-522
keti.velkova@finance.gov.mk

 

Njësia për buxhetet e njësive të vetëqeverisjes lokale

Radmila Sandeva-Krstova

02/3255-536
radmila.sandeva@finance.gov.mk

 

Njësia për ndërmarrjet publike dhe agjencitë

Vesna Krpaçovska

02/3255-550
vesna.krpacovska@finance.gov.mk

 

Njësia për kontrollin e pagesës së pagave të shfrytëzuesve buxhetorë

Isak Sinani

02/3255-544
isak.sinani@finance.gov.mk

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.