Ligjet e huamarrjes nga Banka për Zhvillim të Këshillit të Evropës (CEB)

Ligji për ndryshimin e Ligjit për huamarrje të Republikës së Maqedonisë nga Banka për Zhvillim pranë Këshillit të Evropës sipas Marrëveshjes kornizë të huasë për financimin e Projektit për ndërtimin dhe modernizimin e Qendrës klinike Nënë Tereza në Shkup dhe Spitalit klinik rajonal në Shtip, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 198/18;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë nga Banka për Zhvillim pranë Këshillit të Evropës sipas Marrëveshjes kornizë të huasë për financimin e Projektit për ndërtimin dhe modernizimin e Qendrës klinike Nënë Tereza në Shkup dhe Spitalit klinik rajonal në Shtip, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 98/15;

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për huamarrjen e Republikës së Maqedonisë nga Banka për Zhvillim pranë Këshillit të Evropës sipas Marrëveshjes kornizë të huasë për financim të pjesshëm të Projektit për strehimin e grupeve të rrezikuara sociale, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 188/13;

Ligji për huamarrjen e Republikës së Maqedonisë nga Banka për Zhvillim pranë Këshillit të Evropës sipas Marrëveshjes kornizë të huasë për financim të pjesshëm të Projektit për ndërtimin e sallave të fizkulturës në shkollat ​​fillore dhe rehabilitimin e shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 134/11;

Ligji për huamarrjen e Republikës së Maqedonisë nga Banka për Zhvillim pranë Këshillit të Evropës sipas Marrëveshjes kornizë të huasë për financim të pjesshëm të Projektit për rikonstruktimin e institucioneve ndëshkuese-korrigjuese, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 140/10;

Ligji për huamarrjen e Republikës së Maqedonisë nga Banka për Zhvillim pranë Këshillit të Evropës sipas Marrëveshjes kornizë të huasë për financim të pjesshëm të Projektit për rikonstruktimin dhe ndërtim shtesë të institucioneve shëndetësore publike – faza e parë, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr.36/10;

Ligji për huamarrjen e Republikës së Maqedonisë nga Banka për Zhvillim pranë Këshillit të Evropës sipas Marrëveshjes kornizë të huasë për financim të pjesshëm të Projektit për strehimin e grupeve të rrezikuara sociale, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 133/09;

Ligji për ndryshimin e Ligjit për huamarrjen e Republikës së Maqedonisë nga Fondi për zhvillim social pranë Këshillit të Evropës sipas Marrëveshjes të huasë të Projektit për financimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, për nxitjen e punësimit, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 130/08;

Ligji për huamarrjen e Republikës së Maqedonisë nga Banka për Zhvillim pranë Këshillit të Evropës sipas Marrëveshjes kornizë të huasë për financim të pjesshëm të “Projektit për ndërtimin e sallave të fizkulturës”, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 84/08;

Ligjet e huamarrjes nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë së Veriut me hua nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim sipas Marrëveshjes së huas për financim e Projektit rajonal për mbetjet e ngurta, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr. 251/22;

Ligj i huamarrjes së Republikës së Maqedonisë së Veriut te Banka Europiane e Rindërtimit dhe e Zhvillimit sipas Marrëveshjes së huas për financimin e Projektit “Vendosje e transportit të shpejtë me autobus në qytetin e Shkupit”, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr. 77/21;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë së Veriut me hua nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim sipas Marrëveshjes për hua për financimin e projektit “Stacioni pastrues për ujërat e zeza në Shkup”, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 261/19;

Ligji për plotësimin e Ligjit për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim sipas Marrëveshjes për hua për financimin e Projektit “Ndërtimi i aksit të ri rrugor dhe rikonstruktimi i aksit rrugor ekzistues Beljakovc – Kriva Pallankë – pjesa lindore e linjës hekurudhore të Korridorit VIII, faza 2”, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 10/15;

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim sipas Marrëveshjes për hua për Projektin “Rehabilitimi i pjesës lindore të linjës hekurudhore të Korridorit VIII, faza 1 – Aksi Kumanovë – Beljakovc”, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 10/15;

Ligji për për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim sipas Marrëveshjes për hua për Projektin “Ndërtimi i aksit të ri rrugor dhe rikonstruktimi i aksit rrugor ekzistues Beljakovc – Kriva Pallankë – pjesa lindore e linjës hekurudhore të Korridorit VIII, faza 2”, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 178/14;

Ligji për huamarrje të SHA MEPSO me hua nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim sipas Marrëveshjes për hua të Projektit “Revitalizimi dhe modernizimi i rrjetit përçues dhe administrimi me sistemin elektroenergjetik” pa garanci shtetërore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 170/13;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim sipas Marrëveshjes për hua për projektin “Rehabilitimi i pjesës lindore të linjës hekurudhore të Korridorit VIII, faza 1 – Aksi Kumanovë – Beljakovc”, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 100/12;

Ligji për huamarrje të Qytetit të Shkupit nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim sipas Marrëveshjes për hua për projektin “Me koncepte të reja për komunikacion efikas për Shkup më të pastër” pa lëshimin e garancisë shtetërore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 134/11;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim sipas Marrëveshjes së huasë për Projektin për ndërtimin e autostradës së Korridorit X, të aksit Demir Kapi – Smokvicë,  publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 36/11;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim sipas Marrëveshjes së huasë për Projektin për përmirësimin e linjës hekurudhore të Korridorit 10,  publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 124/10;

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim sipas Marrëveshjes së kredisë për Projektin për përparimin e aviacionit civil ajror, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 114/09;

Ligji për ndryshimin e Ligjit për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me kredi nga BERZH sipas Marrëveshjes për Projektin programi aksional për përparimin e komunave dhe mjedisit jetësor në Kumanovë, Veles, Shtip, Strumicë, Ohër/Strugë, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 114/09;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim sipas Marrëveshjes së huasë për Projektin për përmirësimin e rrjetit ekzistues rrugor rajonal dhe komunal, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 5/09;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim sipas Marrëveshjes së kredisë për Projektin për përparimin e Aviacionit civil ajror, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 61/02;

Ligjet e huamarrjes nga Banka Evropiane e Investimeve (BEI)

Ligj për huamarrje të Republikës së Maqedonisë së Veriut me hua nga Banka Evropiane Investuese sipas Marrëveshjes financiare për projektin e Përmirësimit të i nfrastrukturës ujore komunale në Maqedoninë e Veriut, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr. 203/22;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Evropiane Investuese sipas Marrëveshjes financiare për projektin “Stacioni pastrues për ujërat e zeza në Shkup”, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 261/19;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me pjesën e dytë të huasë nga Banka Evropiane Investuese sipas Marrëveshjes financiare për Projektin për ndërtimin e autostradës së Korridorit X, të aksit Demir Kapi – Smokvicë,  publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 6/16;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me pjesën e parë të huasë nga Banka Evropiane Investuese sipas Marrëveshjes financiare për Projektin për ndërtimin e autostradës së Korridorit X, të aksit Demir Kapi – Smokvicë,  publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 134/11;

Ligji për ndryshimin e Ligjit për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me kredi nga Banka Evropiane Investuese sipas Marrëveshjes financiare për financim global të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe projekte infrastrukturore nga vetëqeverisja lokale në vlerë prej 20 milionë euro,  publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 145/10;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Evropiane Investuese sipas Marrëveshjes financiare për Projektin “Furnizimi me ujë dhe largimi i ujërave të zeza”, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 83/10;

Ligji për ndryshimin e Ligjit për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me kredi nga Banka Evropiane Investuese sipas Marrëveshjes financiare për financim global të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe projekte infrastrukturore nga vetëqeverisja lokale në vlerë prej 20 milionë euro,  publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 102/08;

Ligjet e huamarrjes  nga Qeveria e Republikës së Italisë

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë nga Qeveria e Republikës së Italisë për realizimin e fazës së dytë të Programit për racionalizim të administrimit dhe modernizimit të teknologjisë biomjekësore në sektorin e shëndetësisë, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 112/05;

Ligjet e huamarrjes nga Agjencia japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar sipas Marrëveshjes së huasë për realizimin e “Projektit për përmirësimin e shfrytëzimit të ujit në basenin e lumit Zletovicë, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 47/11;

Ligji për ndryshimin e Ligjit për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar sipas Marrëveshjes së huasë për realizimin e “Projektit për përmirësimin e shfrytëzimit të ujit në basenin e lumit Zletovicë, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 103/08;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar sipas Marrëveshjes së huasë për realizimin e “Projektit për përmirësimin e shfrytëzimit të ujit në basenin e lumit Zletovicë, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 72/03;

Ligjet e huamarrjes  nga Banka e Kredisë për Rindërtim (KfW)

Ligj për huamarrje të Republikës së Maqedonisë së Veriut me hua nga Banka Kreditore për Rindërtim – KFV sipas Marrëveshjes për hua për financim të Projektit për rehabilitim efikas energjetik të Konvikteve të studentëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr. 261/19;

Ligj për huamarrje të Republikës së Maqedonisë së Veriut me hua nga Banka Kreditore për Rindërtim – KFV sipas Marrëveshjes për hua për financim të Programit për ujitje të Maqedonisë së Veriut, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr. 261/19;

Ligj për ndryshimin e Ligjit për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Kreditore për Rindërtim – KFV sipas Marrëveshjes për hua për projektin “Ujitja e luginës jugore të lumit Vardar – faza II”, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 189/16;

Ligj për ndryshimin e Ligjit për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me kredi nga Banka Kreditore për Rindërtim (“KFV”) sipas Marrëveshjes për kredi për Projektin për ujitjen e rajonit jugor të Vardarit, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 189/16;

Ligj për ndryshimin e Ligjit për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Kreditore për Rindërtim – KFV sipas Marrëveshjes për hua për projektin “Ujitja e luginës jugore të lumit Vardar – faza II”, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 36/11;

Ligj për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Kreditore për Rindërtim – KFV sipas Marrëveshjes për hua për projektin “Ujitja e luginës jugore të lumit Vardar – faza II”, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 133/09;

Ligj për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Kreditore për Rindërtim – KFV sipas Marrëveshjes për hua për projektin “Ujësjellës dhe kanalizim të komunave faza I”, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 114/09;

Ligjet e huamarrjes  nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore

Ligj për huamarrje të Republikës së Maqedonisë së Veriut me hua nga Banka Ndërkombëtare e Rindërtimit dhe e Zhvillimit – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huas për financim e Projektit për krijimin e institucioneve efektive, transparente dhe llogaridhënëse për menaxhim me financat publike, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr. 246/22;

Ligj për huamarrje të Republikës së Maqedonisë së Veriut me hua nga Banka Ndërkombëtare e Rindërtimit dhe e Zhvillimit – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huas për financim shtesë të Projektit për lidhjen e rrugëve lokale, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr.150/22;

Ligj i huamarrjes i Republikës së Maqedonisë së Veriut nga Banka Ndërkombëtare e Rindërtimit dhe e Zhvillimit – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huazimit për financimin e Projektit të modernizimit të bujqësisë, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr.107/21;

Ligj i huamarrjes i Republikës së Maqedonisë së Veriut nga Banka Ndëkombëtare e Rindërtimit dhe e Zhvillimit – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huazimit për financimin e Projektit të efikasitetit energjetik në sektorin publik, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr. 77/21;

Ligj i huamarrjes së Republikës së Maqedonisë së Veriut nga Banka Ndëkombëtare e Rindërtimit dhe e Zhvillimit – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huas për financimin e Projektit për avancimin e arsimit fillor, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr. 77/21;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë së Veriut me hua nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e Projektit për përballjes urgjente me Covid-19 në Maqedonisë së Veriut, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr. 248/20;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë së Veriut me hua nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e Projektit për administrim të sigurimit social, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr. 31/20;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë së Veriut me hua nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e Projektin për ndërlidhjen e rrugëve lokale, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr. 261/19;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë për politika zhvillimore për financa publike dhe konkurrencë, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr. 210/19;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e Projektit për lehtësimin e tregtisë dhe transportit në Ballkanin Perëndimor, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr. 101/19;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e Projektit për avancimin e shërbimeve sociale, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 163/18;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë për projektin e dytë për përmirësimin e shërbimeve komunale, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 194/15;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë për huanë e dytë programore, për politika zhvillimore për konkurrencë, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 28/14;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Dojçe Banka sipas Marrëveshjes së huasë të siguruar me garanci të bazuar në politika të Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim –Banka Botërore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 171/12;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë për huanë e parë programore, për politika zhvillimore për konkurrencë, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 171/12;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë për financim shtesë të Projektit për përmirësimin e shërbimeve komunale, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 60/12;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë për financim të Projektit për sigurim nga katastrofat natyrore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 185/11;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë për financim shtesë të Projektit për kadastër të patundshmërive dhe regjistrim, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 118/10;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë për Bankën Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë për realizimin e Huasë së parë për politikën zhvillimore-DPL 1., publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 31/10;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë të Projektit për transfere financiare të aprovuara, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 99/09;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së Projektit përmirësimin e shërbimeve komunale, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 71/09;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes për huanë e tretë programore për politika zhvillimore – PDPL 3, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 103/08;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë të Projektit për përmirësimin e rrjetit ekzistues rrugor rajonal dhe komunal, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 84/08;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë të Projektit të dytë për lehtësimin e tregtisë dhe transportit në Evropën Juglindore – TTFSE 2, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 106/07;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë për huanë e dytë programore për politika zhvillimore – PDPL 2, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 106/07;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë të Projektit për përforcimin e bujqësisë dhe qasje, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 106/07;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë për projektin për implementimin e reformave në sistemin juridik dhe gjyqësor dhe mbështetje institucionale, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 65/06;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë për huanë e parë programore për politika zhvillimore – PDPL 1, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 101/05;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë së Projektit për reforma të mjedisit afarist dhe përforcimin institucional, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 81/05;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë të Projektit për kadastër të patundshmërive dhe regjistrim, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 38/05;

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes së huasë të Projektit për modernizimin e arsimit, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 17/04;

Ligjet e huamarrjes nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN)

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar me linjë kreditore për kujdes, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 17/11;

Ligjet e huamarrjes nga Deutsche Bank

Ligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë nga Dojçe Banka dhe Erste Bank sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e Projektit “Gazifikimi i Republikës së Maqedonisë – faza 1 – aksi rrugor Shtip – Negotinë – Manastir dhe aksi rrugor Shkup – Tetovë – Gostivar”, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 193/15;

Ligjet e huamarrjes nga Qeveria së Mbretërisë së Spanjës

Ligji për shfuqizimin e Ligjit për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me kredi nga Qeveria e Mbretërisë së Spanjës sipas Marrëveshjes së kredisë për realizimin e projektit HEC “Lera” si pjesë e hidrosistemit “Strezhevo”, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 39/12;

Ligji për ndryshimin e Ligjit për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me kredi nga Qeveria e Mbretërisë së Spanjës sipas Marrëveshjes së kredisë për realizimin e projektit “Bran” me objekte përcjellëse, si pjesë e Sistemit hidromeliorativ “Lisiçe”, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 49/03;

Ligjet e huamarrjes nga institucionet e tjera financiare

Ligje për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me hua nga Dojçe Banka dhe Siti Banka sipas Marrëveshjes për hua të siguruar me garanci bazuar në politika nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 160/11;

Ligji për huamarrje sipas “Marrëveshjes për rregullimin e borxhit të hekurudhave të Maqedonisë Transport SHA Shkup si trashëgimtar juridik të NP Hekurudhat e Maqedonisë Shkup ndaj Hekurudhave të Hungarisë MAV SA për periudhën 1991-1995, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 142/08;

 

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.