Rregullore për mënyrën e kryerjes së video mbikëqyrjes në Ministrinë e Financave

Plani për krijimin e sistemit të masave teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale

Rregullore për mënyrën e realizimit të kopjes siguruese, arkivimit dhe ruajtjes, si dhe për kthim të sërishëm të të dhënave të ruajtura personale

Rregullore për mënyrën e asgjësimit të dokumenteve, si dhe mënyra e asgjësimit, fshirjes dhe pastrimit të mediumit në Ministrinë e Financave

Rregullore për përcaktimin e obligimeve dhe përgjegjësive të sistemit të informatikës dhe të personave të autorizuar në gjatë shfrytëzimit të dokumenteve dhe pajisjes informative të komunikimit

Rregullore për paraqitjen, reagimin dhe sanimin e incidenteve në Ministrinë e Financave

Rregullore për masat teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjes gjatë përpunimit të të dhënave personale në Ministrinë e Financave

 

Të dhënat e kontaktit të zyrtarëve për mbrojtjen e të dhënave personale në Ministrinë e Financave:

– Lilijana Stojanovska e caktuar në vendin e punës Udhëheqës i Njësisë për qasje të lirë në informata me karakter publik, Njësia për qasje të lirë tek informatat me karakter publik dhe marrëdhënie me publikun, Sektori për çështje juridike;

Adresa elektronike: lilijana.stojanovska@finance.gov.mk

Numri i telefonit: 02 3255 624

-Marija Llazarova e caktuar në vendin e punës Bashkëpunëtor i lartë për çështje normative-juridike, Njësia për çështje normative-juridike dhe administrative dhe procedurat gjyqësore, Sektori për çështje juridike

Adresa elektronike: marija.lazarova@finance.gov.mk

Numri i telefonit: 02 3255 552

-Zhana Çurlinovska e caktuar në vendin e punës Bashkëpunëtor i ri për administratë rrjeti dhe siguri TI, Njësia për informatikë – infrastrukturë TI, në Sektorin për informatikë.

Adresa elektronike: zana.curlinovska@finance.gov.mk

Numri i telefonit: 02 3255 318

 

Të dhëna për kontaktin e Zyrtarëve për mbrojtjen e të dhënave personale në Drejtorinë për çështje pronësore-juridike në Ministrinë e Financave:

-Irena Jovanoski e caktuar në vendin e punës Këshilltar për koordinim dhe kontroll të njësive për procedurë administrative të shkallës së parë, në Njësinë për koordinim dhe kontroll të njësive për procedurë administrative të shkallës së parë, Sektori për procedurë administrative, Drejtoria për çështje pronësore-juridike;

Adresa elektronike: irena.stepanoska@finance.gov.mk

Numri i telefonit: 02 3255 686

– Magdalena Bobanovska Taleski e caktuar në vendin e punës Këshilltar për çështje obligative dhe pronësore-juridike, në Njësinë për çështje obligative dhe çështje të lidhura me kërkesat pronësore-juridike të qytetarëve të RM-së në vendet e jashtme, Sektori për çështje normative, pronësore-juridike dhe çështje obligative, Drejtoria për çështje pronësore-juridike

Adresa elektronike: magdalena.babanovska@finance.gov.mk

Numri i telefonit: 02 3255 686

-Zhana Çurlinovska e caktuar në vendin e punës Bashkëpunëtor i ri për administratë rrjeti dhe siguri TI, Njësia për informatikë – infrastrukturë TI, në Sektorin për informatikë.

Adresa elektronike: zana.curlinovska@finance.gov.mk

Numri i telefonit: 02 3255 318

 

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.