Секторот за информатика ги врши работите што се однесуваат на следење и обработка на прашањата поврзани со организацијата и развојот на информациониот систем од областа на финансиите и информациониот систем на Република Северна Македонија, како и предлагање мерки за нивно унапредување, потоа учество во изготвувањето и спроведувањето на законите и другите прописи од областа на финансиите и давање мислења по нормативните акти со кои се регулираат прашањата поврзани со организацијата и функционирањето на информациониот систем, како и планирање на развојот на информациониот систем и мрежата за пренос на податоци во рамките на Министерството, нивната реализација и координирање на активностите на реализацијата на плановите и програмите на останатите организациони единици во Министерството за финансии.

Клучни контакти:

Раководител на сектор
Daut Hajrullahi
телефон: 02/3255-321
е-пошта: daut.hajrullahi@finance.gov.mk

Одделение за информатика – апликативен менаџмент
Дина Младеновска
телефон: 02/3255-320
е-пошта: dina.mladenovska@finance.gov.mk

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.