Sektori për Informatikë kryen aktivitetet në lidhje me monitorimin dhe përpunimin e çështjeve në lidhje me organizimin dhe zhvillimin e sistemit të informacionit në fushën e financave dhe sistemit të informacionit të Republikës së Maqedonisë Veriore, si dhe propozimin e masave për promovimin e tyre, më pas pjesëmarrjen në përgatitjen dhe zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve të tjera në fushën e financave dhe dhënien e mendimeve për aktet normative që rregullojnë çështjet në lidhje me organizimin dhe funksionimin e sistemit të informacionit, si dhe planifikimin e zhvillimit të sistemit të informacionit dhe rrjetit të transmetimit të të dhënave brenda Ministrisë, realizimin dhe koordinimin e aktiviteteve të tyre të realizimit të planeve dhe programeve të njësive të tjera organizative në Ministrinë e Financave.

Kontakte kryesore:

Udhëheqës sektori
Daut Hajrullahi
tel: 02/3255-321
е-mail: daut.hajrullahi@finance.gov.mk

Departamenti i informatikës – menaxhimi i aplikacioneve
Dina Mladenovska
tel: 02/3255-320
е-mail: dina.mladenovska@finance.gov.mk

Departamenti i informatikës – IT infrastruktura
Domnika Josifoska-Stankovic
tel: 02/3255-328
е-mail: domnika.josifoska-stankovic@finance.gov.mk

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.

Close Search Window