Sektori për politikë makroekonomike e koncepton dhe monitoron zbatimin e politikës makroekonomike, merr pjesë në mënyrë aktive në lidhje me analizat e ekonomisë së vendit, përgatit analiza krahasuese dhe në kuadër të kësaj përgatit raporte mujore dhe tremujore dhe dokumente për zhvillim, siç është Programi ekonomik paraaderues.

Sektori përgatit projeksione afatshkurtra dhe afatmesme në lidhje me treguesit kryesorë makroekonomik (BPV, inflacion, punësim, paga dhe të ngjashme), të cilët më pas paraqesin input gjatë planifikimit të politikave qeveritare në kuadër të kompetencave të Ministrisë së Financave. Sektori përgatit edhe analiza për efektet e politikave makroekonomike të propozuara ndaj zhvillimeve ekonomike dhe sociale në vend; përgatit analiza krahasuese për situatat dhe zhvillimet në ekonominë e vendit dhe vendet fqinje, vendet e BE-së dhe më gjerë; përgatit mendime për ligjet dhe aktet e tjera dhe dokumentet e propozuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë për miratimin dhe konsolidimin e materialeve sektoriale nga Ministria e Financave në përgatitjen e dokumenteve për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë dhe propozon masa dhe politika ekonomike dhe sociale.

Pjesë e fushës së sektorit është edhe monitorimi i raporteve ndërkombëtare dhe përgatitja e analizave krahasuese të situatave, përfshirë analizën e klimës afariste dhe propozimin e masave për përmirësimin e saj të vazhdueshme me theks të veçantë në raportin “Doing Business”e Bërjes së Biznesit të Bankës Botërore.

Sektori është përgjegjës edhe për përgatitjen e Buletinit të Ministrisë së Financave në gjuhën maqedonase dhe angleze, Zhvillimet ekonomike afatshkurtra (ZHEA) – raportet mujore dhe Raporti ekonomik tremujor.

Клучни контакти

Раководител на сектор
Јордан Трајковски
тел: 02/3255-589
е-пошта: jordan.trajkovski@finance.gov.mk

Помошник раководител на сектор
Весна Цветанова
тел: 02/3255-590
е-пошта: vesna.cvetanova@finance.gov.mk

Помошник раководител на Сектор за макроекономска политика за анализа на реален и надворешен сектор
Ѓоко Ѓорѓески
тел: 02/3255-599
е-пошта: gjoko.gjorgjeski@finance.gov.mk

[collapsed title=Одделенија]

Одделение за анализа на реален и финансиски сектор
Сања Киковска-Георгиевска
тел: 02/3255-593
e-пошта: sanja.kikovska@finance.gov.mk

Одделение за координација на економски политики и реформи
Бојана Илиевска
тел: 02/3255-598
е-пошта: bojana.ilievska@finance.gov.mk

Раководител на одделение за макроекономски модели и проекции
Неџати Куртиши
тел: 02/3255-595
е-пошта: nedzati.kurtisi@finance.gov.mk

[/collapsed]

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.