Sektori i Marrëdhënieve Financiare Ndërkombëtare kryen punët që i referohen: planifikimit, zbatimit (përgatitjes teknike) dhe monitorimit të projekteve të IPA-së së Nënsektorit 27 të Menaxhimit të Financave Publike, shfrytëzues i të cilit është Ministria e Financave; përgatitjes, monitorimit dhe raportimit mbi zbatimin e Programit për reforma në menaxhimin e financave publike dhe planeve aksionale vjetore, si dhe dokumenteve të tjera strategjike që lidhen me shfrytëzimin e mjeteve të IPA-së të Nënsektorit të Menaxhimit të Financave Publike; koordinimit të përgatitjes dhe monitorimit të realizmimit të masave dhe aktiviteteve nga Programi nacional i miratimit të legjislacionit të BE-së (NPAA), që janë në kompetencë të Ministrisë së Financave dhe aktiviteteve lidhur me përmbushjen e detyrimeve nga procesi i integrimit evropian; përgatitjes dhe koordinimit të Nënkomitetit të Ekonomisë, Financave dhe Statistikave (ECFIN) dhe koordinimit të Dialogut ekonomik dhe financiar ndërmjet BE-së, Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë, lidhur me Programin e reformave ekonomike (PER); çështjeve që i referohen bashkëpunimit me institucionet financiare ndërkombëtare, bilaterale dhe evropiane si dhe me Bashkimin Evropian (BE), përkatësisht, komunikimit dhe koordinimit me këto institucione lidhur me aktivitetet e nevojshme për përgatitjen dhe realizimin e projekteve të financuara me hua dhe grante/donacione të huaja; përgatitjes dhe organizimit të të gjitha fazave të procedurës së lidhjes së marrëveshjeve të huasë dhe marrëveshjeve të garancisë, monitorimit të realizimit të marrëveshjeve të lidhura të huasë, marrëveshjeve të garancisë, si dhe marrëveshjeve të granteve investuese nga Plani investues ekonomik i Ballkanit Perëndimor nëpërmjet Kornizës investuese të Ballkanit Perëndimor ose Programimit nacional të IPA-së, të destinuara për bashkëfinancimin e projekteve të caktuara; propozimit të aktiviteteve dhe masave për tejkalimin e problemeve që paraqiten gjatë përgatitjes dhe implementimit të projekteve të financuara me hua dhe grante/donacione të huaja, si dhe përgatitjes së projeksioneve për tërheqjen e mjeteve të huave të ofruara nga institucionet financiare multilaterale dhe të ndara për financimin e projekteve të caktuara, si dhe për përkrahjen buxhetore.

Kontaktet kryesore:

 

Ndihmës udhëheqës i sektorit nga fushа e marrëdhënieve financiare ndërkombëtare dhe Bashkimit Evropian

Andrija Aleksoski
telefoni: ++389 2 3255 412,
e-mail: andrija.aleksoski@finance.gov.mk

Kristina Pavllovska
telefoni: ++389 2 3255 413,
e-mail: kristina.pavlovska@finance.gov.mk

 

Njësie për IPA dhe NPAA

Tanja Koleva, këshilltare
telefoni: ++389 2 3255 417,
e-mail:  tanja.boskova@finance.gov.mk

Elena Veljanoska, bashkëpuntore i lartë
telefoni: ++389 2 3255 414,
e-mail: elena.ristovska-veljanoska@finance.gov.mk

 

Njësie për Koordinimit të Ndihmës së Huaj dhe reformave

Azem Haxhiu, bashkëpuntore i lartë
telefoni: ++389 2 3255 353,
e-mail: azem.haxhiu@finance.gov.mk

 

Njësie për bashkëpunim financiar multilateral

Dragana Filipovska, udhëheqëse njësie
telefoni: ++389 2 3255 419,
e-mail: dragana.micevska@finance.gov.mk

Ana Dimitrievska, këshilltare
telefoni: ++389 2 3255 421,
e-mail: ana.dimitrievska@finance.gov.mk

Ivana Stojkoska, këshilltare
telefoni: ++389 2 3255 444,
e-mail:ivana.popovska@finance.gov.mk

Jasemin Hajro, bashkëpuntore
telefoni: ++389 2 3255 422,
e-mail: jasemin.hajro@finance.gov.mk

Njësie për bashkëpunim financiar bilateral dhe evropian

Lençe Bozhinoska, udhëheqëse njësie
telefoni: ++389 2 3255 420,
e-mail: lence.bozinoska@finance.gov.mk

Elena Ljubiq, këshilltare
telefoni: ++389 2 3255 459,
e-mail: elena.ljubic@finance.gov.mk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/collapsed]

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.