Ministria e Financave realizon aktivitete që kanë të bëjnë me:

 • Përgatitjen dhe realizimin i Buxhetit të Republikës së Maqedonisë dhe të llogarisë përfundimtare të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë;
 • Sistemin e thesarit;
 • Menaxhimin me borxhin publik;
 • Politikën mkroekonomike dhe politikën e zhvillimit të ekonomisë nacionale;
 • Hartimin dhe monitorimin e bilanceve tatimore;
 • Sistemin tatimor dhe politikën tatimore;
 • Sistemin doganor;
 • Sistemin e bankave dhe kursimoreve dhe institucioneve të tjera financiare;
 • Sistemin e punës devizore;
 • Sistemin e kontabilitetit, revizionit dhe qarkullimit pagesor;
 • Marrëdhëniet financiare ndërkombëtare dhe bashkëpunimin me BE;
 • Kontrollin e brendshëm financiar publik;
 • Decentralizimin fiskal;
 • Lojërat e fatit;
 • Pronësia dhe marrëdhënie të tjetra pronësore dhe juridike;
 • Rezervat e mallrave;
 • Mbikëqyrjen e kompetencave të saja dhe;
 • kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.