Sektori për çështje juridike

Sektori për çështje juridike ka për qëllim të promovojë, mirëmbajë dhe zhvillojë shërbimin shtetëror profesional, efikas, të orientuar drejt shërbimit të përgjegjshëm, transparent dhe etik në Ministrinë e Financave, si dhe të kryejë aktivitete që kanë të bëjnë me përpilimin e mendimeve për ligjet, marrëveshjet kolektive, aktet nënligjore dhe rregulloret e tjera, përgatitjen e përgjigjeve për ankesat dhe paditë në lidhje me aktet me të cilat përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e të punësuarve, veprimin e drejtë të materialit dokumentar dhe arkivor në punën e zyrës dhe arkivit, qasje të lirë në informacionet me karakter publik, si dhe planifikimin dhe monitorimin e nevojave të furnizimit publik në Ministrinë e Financave.

 

Kontakte kryesore:

Sektori për çështje juridike

Tatjana Vaseva – Udhëheqës sektori

telefon: 02/ 3255 – 746

e-mail: tatjana.vaseva@finance.gov.mk

Elizabeta Kallaçoska – Ndihmës udhëheqës i sektorit për furnizim dhe punë të përgjithshme

telefon: 02/ 3255 – 436

e-mail: elizabeta.kalacoska@finance.gov.mk

 

Njësitë

Njësia për menaxhim me resurset njerëzore

Verica Stoillova – Udhëheqës i njësisë

telefon: 02/ 3255 – 619

e-mail: verica.stoilova@finance.gov.mk

 

Njësia për çështje normative-juridike dhe administrative dhe procedurat gjyqësore

Marija Mitevska – Udhëheqës i njësisë
telefon: 02/ 3255 – 620
е-mail: marija.mitevska@finance.gov.mk

 

Njësia për qasje të lirë tek informatat me karakter publik dhe marrëdhënie me publikun

Lilijana Stojanovska – Udhëheqës i njësisë
telefon: 02/3255 – 624
е-mail: lilijana.janevska@finance.gov.mk

 

Njësia për furnizime

Daniella Jankova– Udhëheqës i njësisë
telefon:02/ 3255 – 628
е-mail: daniela.jankova@finance.gov.mk

 

Njësia për çështje të përgjithshme
Bilent Mustafoski – Udhëheqës i njësisë
telefon: 02/3255-629
е-mail: bilent.mustafoski@finance.gov.mk

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.