Kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social

Fondet nga kontributet janë detyrime publike të cilat kontrollohen nga Ministria e Financave dhe janë në dispozicion të institucioneve për sigurim të detyrueshëm social, të përcaktuara me ligje që e rregullojnë sistemin e sigurimit të detyrueshëm social, për qëllime të përcaktuara në përputhje me ato ligje.

Në grupin e sigurimit të detyrueshëm social bëjnë pjesë:

 1. sigurim invalidor dhe pensional në bazë të pagesës aktuale;
 2. sigurim pensional të detyrueshëm financiar kapital;
 3. stazh për sigurim që llogaritet me afat të zgjatur;
 4. sigurim shëndetësor dhe
 5. sigurim në rast të papunësisë.

 

Detyrues për pagimin e kontributeve është i siguruari në emër të të cilit dhe për llogari të të cilit paguhen kontributet, ndërsa i detyrues për llogaritjen dhe pagesën e kontributeve është punëdhënësi, personi i vetëpunësuar, bujku individual, person zyrtar fetar, institucionet shtetërore, organi ose organizatori i cili ka një detyrim në kurriz dhe në llogari të detyruesit për pagesën e kontributeve, ti llogarisë, mbaj dhe paguaj kontributet;

 

Norma sipas të cilave llogariten dhe paguhen kontributet janë:

 • 18% për sigurim të detyrueshëm pensional dhe inavalidor;
 • 4% normë të kontributit për invaliditet dhe dëmtim trupor të shkaktuar nga lëndimi në punë ose sëmundja profesionale;
 • 7.3% për sigurim të detyrueshëm shëndetësor;
 • 13% për sigurim të detyrueshëm shëndetësor për shfrytëzuesin obligues të pensionit të vendit dhe / ose të huaj që paguan kontributin mbi shumën e pensionit;
 • 0.5% shkallë për kontribut shtesë për sigurim të detyrueshëm shëndetësor në rast të lëndimit në punë apo sëmundjes profesionale dhe
 • 1.2% për kontribut të detyrueshëm për sigurim në rast të papunësisë.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.