Правилник за начинот и постапката за издавање и исплата на државни хартии од вредност  – неофицијален пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 99/2005, 35/2007, 132/2007, 68/2009 и 131/2009)

Правилник за начинот и постапката за издавање и исплата на државни хартии од вредност  – неофицијален пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 99/2005, 35/2007, 132/2007, 68/2009 и 131/2009)

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за издавање и исплата на државни хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија” број 131/2009)

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за издавање и исплата на државни хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија” број 68/2009)

Термински план

Провизија за државни хартии од вредност по банки

(Државни записи и Државни Обврзници)

Правила за начин и постапка за тргување и порамнување на трансакции со хартии од вредност за пазари преку шалтер

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.