Планирање на внатрешната ревизија

За секоја поединечна ревизија ревизорскиот тим/внатрешниот ревизор изготвува план за ревизија.

Издавање на писмо за овластување

– На внатрешниот ревизор за секоја ревизија му се издава писмо за овластување потпишано од раководителот на единицата за внатрешна ревизија;
– Писмото за овластување на раководителот на единицата за внатрешна ревизија го потпишува раководителот на субјектот;
– Писмото за овластување на надворешни експерти за спроведување на внатрешната ревизија ангажирани од раководителот на субјектот го потпишува раководителот на единицата за внатрешна ревизија.

Прелиминарно истражување

– испраќање писмо до организационите единици кои се опфатени со системите
и процесите кои се предмет на ревизија со кое ги бара потребните информации за
подготвување на ревизијата;
-организирање и одржување на првичен состанок со раководителите на ревидираните организациони единици ;
– на првичниот состанок се дава копија од Повелбата за внатрешна ревизија на сите лица присутни на состанокот.

Изготвување на ревизорска програма за секоја поединечна ревизија

– Раководителот на единицата за внатрешна ревизија или внатрешниот ревизор назначен од него, изготвува програма за секоја ревизија и ги назначува внатрешните ревизори за соодветната ревизија;

Работа на терен

-Теренската работа опфаќа објективно собирање на докази кои ја потврдуваат стручната проценка на системите и процесите кои се предмет на ревизија и извршување на ревизорската програма за да се постигне целта на ревизијата,
– ревизорскиот тим/внатрешните ревизори при работењето на терен ги применуваат следните ревизорски методи кои, се во согласност со меѓународните стандарди и признаените најдобри професионални практики: надгледување, потврдување,верификување,истражување,анализа и евалуација.

Изготвување на извештај за внатрешна ревизија

– Изготвувањето на ревизорскиот извештај опфаќа три фази:
привремен извештај – претставува прва верзија на извештајот за внатрешна ревизија кој се презентира пред ревидираниот субјект на заклучниот состанок, со цел да се постигне согласност за наодите и да се прифатат препораките од ревизијата;
претходен извештај – претставува прва официјална верзија на извештајот за внатрешната ревизија, вклучувајќи ги резултатите од заклучниот состанок, како и комплетираното извршно резиме и
конечен извештај – претставува конечна верзија на извршното резиме, нацрт извештајот изменет во согласност со прифатливите коментари на ревидираниот субјект, одговорот од ревидираниот субјект и конечниот распоред за спроведување на препораките кој се испраќа до раководителот на субјектот и до раководителите на ревидираните организациони единици.

 

Povelba_za_vnatresna_revizija.doc

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.