Njësia qendrore për harmonizimin e sistemit të kontrollit të brendshëm financiar publik

Njësia Qendrore e harmonizimit të sistemit të kontrollit të brendshëm financiar publik koordinon dhe përmirëson sistemin e kontrollit të brendshëm financiar publik përmes tre komponentëve të tij: menaxhimin dhe kontrollin financiar, auditimin e brendshëm dhe harmonizimin e tyre.

Misioni i NJQHSKBF është të ndërtojë një sistem, në përputhje me kërkesat e acquis, që garanton përdorimin e arsyeshëm të fondeve publike duke zbatuar parimet e përgjegjësisë së menaxhimit të decentralizuar dhe krijimin e një auditimi të brendshëm funksionalisht të pavarur.

Mite Mitevski

Ndihmës udhëheqës sektori

02/3255-511
mite.mitevski@finance.gov.mk

 

Departamenti

Departamenti për harmonizimin e menaxhimit dhe kontrollit financiar

Marija Apostolovska

02/3255-741

marija.nikolovska@finance.gov.mk

Gordana Gjorgjievska

02/3255-345

gordana.gjorgjievska@finance.gov.mk

 

Departamenti për Harmonizimin е Revizionit të brendshëm

Enver Ziberi, udhëheqës 

02/3255-346

enver.ziberi@finance.gov.mk

Departamenti për  kontroll  të cilësisë së menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe revizionit të brendshëm

Andriana Stepanoska, udhëheqës 

02/3255-340

andriana.stepanoska@finance.gov.mk

 

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.