Për të përdorur aplikacionin e-Detyrimet në internet ju nevojiten:

  • të regjistroheni në portalin në internet
  • të plotësoni formularin “Kërkesa për regjistrim në portalin elektronik e-detyrimet / Aplikimi për qasje në modulin e-detyrimet / Aplikimi për qasje në modulin e-detyrimet për një lloj të veçantë të llogarive (785,786,789)/ Kërkesa për qasje në modulin e-detyrimet për llogaritë e pagesave “me të dhënat nga regjistrimi në portalin elektronik e-Detyrimet dhe t’i paraqesë në Ministrisë së Financave.

Udhëzimet për regjistrim në portalin elektronik e-detyrimet shkarkoni këtu


Kërkesa për regjistrim në portalin elektronik e-detyrimet shkarkoni këtu

Kërkesa për të hyrë në shkarkimin e modulit e-detyrimet këtu

Kërkesa për qasje në modulin e-detyrimet për një lloj të veçantë llogarish (785,786,789) shkarkoni këtu

Lidhur me përpunimin e aplikacioneve për regjistrim në faqen e internetit, qasjen në modul dhe qasjen në modul për një lloj të veçantë llogarish, ju lutemi kontaktoni:

Sektori i thesarit
е-mail: obvrski@finance.gov.mk
Maja Dimitrievska,
tel. (02) 3255-562


Kërkesa për qasje në modulin e-detyrimet për llogaritë e pagesave shkarkoni këtu

Lidhur me përpunimin e kërkesës për qasje në modulin e-detyrimet për llogaritë e pagesave, ju lutemi kontaktoni:

Sektori i thesarit
e-mail: obvrski@finance.gov.mk
Elena Serafimova,
tеl. (02) 3255-743

SHPALLJE NË e-DETYRIMET

Për pyetje në lidhje me detyrimet, ju lutemi kontaktoni:

Zyra e Thesarit Shkup
е-mail: obvrski@finance.gov.mk
tel. (02) 3230-034 ; (02) 3138-059

Për mbështetjen teknike kontaktoni në:

Sektori i informatikës
е-mail: obvrski@finance.gov.mk
tel. (02) 3255-320, 3255-328, 3255-324

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.