Ndryshime në Ligjin për tatimin mbi fitimin

Rritja e vlerës së regresit për pushim vjetor i cili do të trajtohet si shpenzim i pranuar për qëllime tatimore, analizë për rirregullimin e mënyrës së bartjes së humbjeve në barrë të fitimeve të ardhshme, thjeshtimi i disa procedurave përmes shlyerjes së mjeteve materiale dhe jomateriale, vendosja e afatit të detyrueshëm të autoritetit tatimor për dorëzimin e akteve të caktuara administrative tatimore.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Date

Jun 01 - 30 2021
Expired!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *