Propozimi i rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për klasifikimin e mallrave të caktuara në nomenklaturën e kombinuar, në përputhje me rregullativën e Komisionit Evropian (rregullisht, në baza tremujore: prill, korrik, tetor dhe dhjetor, 2024)

Propozimi i rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për klasifikimin e mallrave të caktuara në nomenklaturën e kombinuar, në përputhje me rregullativën e Komisionit Evropian (rregullisht, në baza tremujore: prill, korrik, tetor dhe dhjetor, 2024)

Date

Apr 01 2024 - Dec 31 2024
Ongoing...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *