“Mbështetje për pagesën e pagave për muajin tetor, nëntor dhe dhjetor 100 milionë euro kredi të favorshme nga Banka Zhvillimore, garanci shtetërore të kredisë, garanci doganore shtetërore, shtyrje shtesë e pagesës së kredive për kompanitë deri në fund të vitit, shtyrje e pagimit të TVSH-së për kompanitë, kartelë pagesore vendore për prindërit e vetëm, pensionistët me të ardhura të ulta, punëkërkuesit pasivë, zvogëlimi dhe/ose heqja e detyrimeve parafiskale”, janë vetëm disa nga masat e përfshira në paketën e katërt të masave, e cila u miratua në mbledhjen e djeshme të Qeverisë.

Mbështetja e pagesës së pagave do të sigurohet në përputhje me rënien e të ardhurave në kompanitë. Gjegjësisht, sa më e madhe të jetë rënia e të ardhurave në kompanitë e përfshira në këtë masë, aq më e madhe është mbështetja e shtetit për pagesën e pagave dhe ajo do të lëvizë nga 14.500 në 21.776 denarë. Kjo siguron një stabilitet më të madh në vendet e punës. Me metodologjinë e re për ndihmën shtetërore për pagesën e pagave do të mbështeten 83.000 vende pune në nivel mujor, përkatësisht gjithsej 250 mijë paga për tremujorin e fundit të këtij viti. Vlera e kësaj mase është 70 milionë euro dhe për t’u realizuar e drejta për të, kompanitë që do të aplikojnë duhet të ruajnë numrin e të punësuarve deri më datë 31 korrik të vitit 2020. Kjo masë vlen gjithashtu për ushtruesit e pavarur të veprimtarive, përkatësisht për individët tregtar, personat që kryejnë veprimtari bujqësore, veprimtari artizanale dhe personat që kryejnë shërbime të tjera.

Kartela pagesore do të marrin 283 mijë qytetarë. Vlera e përgjithshme e kësaj mase është 27.6 milionë euro. Përveç kësaj, kartelë pagesore me vlerë prej gjashtë mijë denarë do të marrin 5.726 prindër të vetëm, 182.271 pensionistë me pensione deri në 15.000 denarë, 85.108 të papunësuar – punëkërkues pasivë dhe 520 artistë të pavarur, punëtorë të filmit, punëtor të kulturës dhe artistët e estradës.

Kartela pagesore “Blej t’vendit” do të marrin edhe 540 studentë, të cilët nuk i morën këto kartela në paketën e mëparshme. Për më tepër, 884 studentë dhe 347 studentë do të marrin mbështetje për standardin e nxënësve dhe studentëve, masë për të cilën janë siguruar 44 milionë denarë.

Kjo paketë masash përfshin gjithashtu qytetarë që janë mbi 64 vjeç dhe nuk kanë pension, as pension social shtetëror dhe kanë të ardhura më të ulëta se 15.000 denarë ose nuk kanë të ardhura.

Me këtë, kjo masë përfshin 283.000 qytetarë tanë dhe vlera e saj është 27.6 milionë euro.

Rritja e periudhës grejs për kreditë pa interes nga KOVID-1. Me këtë masë, përmes Bankës Zhvillimore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, shfrytëzues ekzistues të linjave kreditore nga kjo bankë do t’u sigurohet një periudhë grejs shtesë 3 muaj para se të fillojnë me pagesën e anuiteteve nga kreditë e marra.

Me paketën e re janë siguruar 100 milionë euro kred të favorshme Banka Zhvillimore e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Këto kredi të favorshme nga Banka Zhvillimore e Republikës së Maqedonisë së Veriut janë siguruar përmes Bankës Evropiane të Investimeve dhe do të plasohen në janar të vitit 2021 përmes bankave afariste, me qëllim që të mbështetjes së kompanive vendore, me norma të interesit shumë të ulëta.

Për mbështetjen e turizmit janë miratuar disa masa. 150 udhëzuesve turistikë të regjistruar për muajin tetor, nëntor dhe dhjetor, përmes masës Mbështetje me paga për udhëzues turistikë, do u paguhet një pagë minimale bruto në vlerë prej 21.776 denarë. Përveç kësaj, përmes masës Kthimi i taksës turistike për vitin 2019, 4.740 subjekteve që kanë organizuar akomodime gjatë natës në vitin 2019, do kthehen 2 milionë euro, që është vlera e përgjithshme e taksës turistike të mbledhur në atë vit. Në të njëjtën kohë, të gjitha agjencitë e udhëtimit, në varësi të numrit të të punësuarve dhe qarkullimit të përgjithshëm në vitin 2019, si dhe në varësi të faktit nëse janë mbajtës të licencës A apo B, do të marrin grante nga 3 deri në 7 mijë euro përmes masës Grante për agjencitë turistike. Shfrytëzuesit e kësaj mase do të jenë 500 agjenci turistike dhe vlera e saj e përgjithshme është 1.9 milionë euro.

Në këtë paketë masash gjithashtu përfshihet efhe masa Zvogëlimi dhe / ose heqja e detyrimeve parafiskale. Në bashkëpunim me odat ekonomike, do të përcaktohet lista e detyrimeve prioritare parafiskale, siç janë kompenset, taksat, licencat, pagesat për ndarjen e mjeteve për arsye të ndryshme dhe zvogëlimi aktual i tyre dhe / ose heqja e disa prej tyre.

Janë dhënë edhe Grante për restorante për dasma – do të jepet mbështetje për të gjitha subjektet e regjistruara dhe të licencuara për këtë veprimtari, në një vlerë të përgjithshme prej 1 milionë euro. Grantet veçmas janë në vlerë prej 3.000 deri në 10.000 euro, në varësi të qarkullimit në vitin 2019. Kjo hap mundësinë për regjistrimin e një aktiviteti të tillë sepse disa nga këto aktivitete janë regjistruar për organizimin e dasmave, dhe një pjesë tjetër vetëm për shpërndarjen e ushqimit.

Në këtë paketë gjithashtu përfshihet edhe masa – Zgjatja e licencave për të operuar diskoteka, klube nate dhe transportues. Sipas regjistrimit të punës, rreth 120 diskoteka dhe klube të natës, si dhe rreth 7000 transportues, do u zgjaten licencat e tyre të punës në 2021 me zero denarë kompensim, me atë që transportuesit do të kenë lirim për edhe një vit tjetër, në varësi të asaj se kur skadon licenca e tyre.

Grantet janë parashikuar për kënde të lojërave për fëmijë. Për rreth 1.000 kënde të lojërave do të sigurohen grante në vlerë 1.000 deri në 5.000

Është siguruar mbështetje edhe për zejtarët. Ajo parashikon uljen e TVSH-së për shërbimet dhe produktet e tyre nga 18% në 5% në mënyrë që të forcojë konkurrencën e tyre në treg. Ushtruesve të pavarur të veprimtarisë. Përkatësisht zejtarëve u mbeten në dispozicion edhe masa të tjera, të tilla si ato për mbështetjen për pagesën e pagave ose qasje në kreditë e favorshme nga Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut.

Në periudhën e zbatimit të paketës së katërt, do të aktivizohet masa – Garancia shtetërore e kredisë. Me këtë masë, shteti vë në dispozicion 10 milionë euro mjete financiare për të mbështetur kompanitë për qasje më të lehtë tek mjetet e lira financiare, duke ndërmarrë një pjesë të rrezikut të kredisë. Me garancinë shtetërore prej 10 milionë eurosh, do të jenë në dispozicion të ekonomisë kreditë me vlerë 65 milion euro.

Si mbështetje e madhe për kompanitë do të jetë edhe masa – Garancia Doganore shtetërore. Kjo masë synon të sigurojë eksport të madh ndaj kompanive dhe qasje më të lehtë në lëndët e para.

Një masë tjetër për të lehtësuar funksionimin e kompanive është – Shtyrja shtesë e pagesës së kredive për kompanitë, deri në fund të vitit.

Në këtë masë zgjatet masa për Uljen e kamatës së gjobës për detyrimet publike përgjysmimi i interesit të gjobës, nga 0.03% në 0.015% deri në fund të vitit.

Do të zgjatet masa Shtyerja e pagimit të akontacionit të tatimit mbi fitimin Masa parashikon shtyrjen e pagesës së paradhënieve të tatimit mbi fitimin deri në mars 2021 për kompanitë që kanë një rënie të të ardhurave prej më shumë se 40%..

Masa Lirimi nga TVSH-ja për donacionet me karakter publik, vazhdon edhr për 12 muaj të tjerë.

Një nga masat e reja është Zvogëlimi i normës së TVSH-së për shërbimet e restoranteve dhe shërbimin e ushqimit dhe pijeve, me të cilat këto shërbime do të tatohen me normë të re preferenciale të TVSH-së prej 10% në vend të normës aktuale të rregullt prej 18%. Qëllimi i kësaj mase është të zvogëlojë ekonominë gri, çmime më të ulta për qytetarët, si dhe likuiditet më të madh të sektorit të shërbimit të ushqimit dhe pijeve. Kjo masë kërkon ndryshime ligjore dhe do të fillojë me zbatimin nga data 1 janar vitin e ardhshëm.

Me qëllim që të lehtësohen detyrimet financiare të kompanive, miratohet masa – Shtyerja e pagesës së TVSH-së. Kjo masë do të lejojë pagesën e shtyrë të TVSH-së, shtatë ditë pas dorëzimit të deklaratës së TVSH-së, pa interes. Një nga masat e kësaj pakete të katërt të masave për ballafaqimin e pasojave të COVID-19 është – Heqja e kushtit për mbledhjen e pikëve nga Zhvillimi i Vazhdueshëm Profesional (ZHVP) për vazhdimin e licencës për kontabilistët. Shfrytëzuesit e kësaj mase janë 9.360 kontabilistë të regjistruar, për të cilët në vitin 2020 nuk do të zbatohet kushti për mbledhjen e pikëve nga Zhvillimi i vazhdueshëm profesional për vazhdimin e licencës për kontabilistët.

Këto masa përfshijnë edhe masën Rritja e periudhës për të mbuluar humbjet në barrë të fitimeve të ardhshme. Kjo masë do të heq detyrimin sipas Ligjit për tatimin mbi fitimin për të mbuluar humbjet nga fitimet e ardhshme. Në të njëjtën kohë, me ndryshimet e propozuara, afati i transferimit të humbjeve do të zgjatet deri në pesë vjet, në vend të zgjidhjes ligjore aktuale që parashikon transferimin e humbjeve deri në tre vjet. Kjo masë fillon këtë vit dhe është e vlefshme për vitin 2020 dhe 2021.

Masa tjetër në fushën e politikës tatimore është masa – Rritja e pragut me të cilin subjektet do të ishin pjesë e regjimit  të mostatimimit me tatim mbi fitimin dhe rritja e pragut me të cilin subjektet do të hynin në regjimin e të ardhurave të përgjithshme. Kjo masë parasheh që pragu të përcaktohet në 5 milionë denarë në nivel vjetor, sipas të cilit dikush mund të bëhet obligues tatimor në regjimin e mostatimimit. Masa parashikon rritjen e pragut me të cilin kompanitë do të ishin pjesë e regjimit të të ardhurave të përgjithshme, përkatësisht personat juridikë me të ardhura të përgjithshme ndërmjet 5.000.001 denarë dhe 10 milionë denarë, që të mund të zgjedhin nëse do të paguajnë tatimin mbi fitimin ose kalojnë në regjim të tatimit mbi të ardhurat e përgjithshme prej 1%. Kjo masë do të lirojë rreth 1.15 milionë euro që kompanitë mund t’i përdorin për investime ose plane të tjera për zhvillimin e biznesit.

Kjo paketë përfshin gjithashtu masën Njohja e shpenzimit të sigurimit shëndetësor privat si një shpenzim i njohur, si dhe masën Njohja e shpenzimeve për testimin nga COVID – 19, gjithashtu si shpenzim i njohur.

Me masën – Zvogëlimi i detyrimeve të importit për lëndët e para dhe repromateriale sigurohet mbështetje për industritë më të prekura të përpunimit, si dhe nxitje për zhvillimin e kapaciteteve të përpunimit. Kjo masë, përveç të gjitha masave autonome për lëndët e para të përcaktuara në daë 24 dhjetor 2019, përfshin uljen e detyrimeve të importit për gazin natyror me qëllimin përfundimtar jo vetëm efektin ekonomik, por edhe atë ekologjik.

Për masën – Mbështetje për zhvillimin e kapitalit njerëzor, në këtë paketë është siguruar lirimi nga tatimi mbi fitimin dhe tatimi mbi të ardhurat personale për shpenzimet e të punësuarve në lidhje me rikualifikimin dhe ekipin bilding.

Do të hiqet tatimi i të ardhurave personale për shpenzimet që lidhen me të punësuarit në lidhje me trajnimin, kualifikimet, marrjen e licencave, të cilat do të përmirësojnë cilësinë e fuqisë punëtore në dispozicion të kompanive, por në të njëjtën kohë do të sigurojnë një kufi ligjor për këto shpenzime, për shembull një pagë mesatare në nivel vjetor. Kjo masë do të fillojë të zbatohet nga data 1 janar vitin e ardhshëm.

Masa – Mbështetje për blerjen e rrushit nga rekolta e vitit 2020, për të cilën janë siguruar 6.7 milionë euro, do të mbështeten prodhuesit e rrushit të verës të cilët kanë dorëzuar rrushin e tyre në kantinat e regjistruara, si dhe kantinat e verës për shpenzimet e transportit të transportit gjatë eksportit. Secili eksportues do të marrë subvencion sipas sasisë së verës së eksportuar e cila do të paguhet në faza në varësi të sasisë së verës së eksportuar.

Për sektorin e lojërave të fatit, parashikohet masa – Lirimi në vlerë prej 2/3 nga vlera e përcaktuar ligjore për organizuesit e lojërave të fatit. Me këtë masë, organizatorët e lojërave të fatit, kazinotë, do të paguajnë 1/3 e tarifave për tavolina auto – rulet dhe tavolina të tjera.

Që ta lehtësojmë punën e komunave gjatë COVID-19, kemi përcaktuar masën – Ndryshimi i llogaritjes së bazës për financimin e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale, me të cilën gjatë ndarjes së mjeteve për njësitë e vetëqeverisjes lokale, në vend tse vetëm për vitin paraprak si më parë, do të merret parasysh llogaritja e arkëtimit mesatar të TVSH-së për tre vitet e mëparshme.

Në këtë paketë masash do të zbatohet masa Fundjava pa TVSH. Kjo masë parashikon të përfshijë më shumë se 350 mijë qytetarë, përdorues të aplikacionit “TVSH-ja Ime”, të cilët gjatë fundjavës së zgjatur nga 10-11-12 tetor do të jenë në gjendje të blejnë produkte dhe shërbime vendore ose kompjuterë dhe pajisje të tjera IT me vlerë deri në 30.000 denarë, dhe në afat prej disa ditësh në llogaritë e tyre ata do të marrin përsëri vlerën e TVSH-së. Me këtë masë projektohet qarkullim prej 170 milionë euro, para këto që do të jenë një injeksion për ekonominë dhe rreth 17 milionë euro do t’u kthehen qytetarëve, nga kthimi i TVSH-së.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.