Dokumentin Programi i reformave ekonomike 2023 – 2025, mund ta shkarkoni në vijim:

Si përkrahje për përmirësimin e menaxhimit ekonomik, Bashkimi Evropian (BE) në Strategjinë për zgjerim, të muajit  tetor të vitit 2013, ofroi qasje të re të quajtur Semestri Evropian më i Thjeshtësuar, ku vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqia janë ftuar nga Komisioni Evropian (KE) që nga muaji tetor i vitit 2014, që t’i përmirësojnë politikat ekonomike dhe ta përforcojnë menaxhimin ekonomik përmes përgatitjes së programeve të reformave ekonomike – PRE.

Republika e Maqedonisë së Veriut është pjesëmarrëse në këtë proces me të cilin kryhet harmonizimi i politikave ekonomike para anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe për çdo vit përgatit PRE-në, i cili përfshin politika dhe indikatorë makroekonomikë dhe fiskalë, si dhe reforma dhe masa strukturore për përmirësimin e konkurrencës së vendit dhe uljen e shkallës së papunësisë. Përgatitja e PRE-së në nivel qeveritar koordinohet nga Ministria e Financave dhe i dorëzohet KE-së pas miratimit nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni me datë 31 janar.

Pas dorëzimit të PRE-së në KE, ai vlerësohet përmes misioneve vlerësuese në vend nga KE-ja, Banka Qendrore Evropiane dhe Eurostati. Pastaj fillon dialogu në kuadër  të Këshillit të BE-së. Së pari, zhvillohet diskutimi në nivel teknik në kuadër të organeve ndihmëse të Këshillit, si përgatitje për dialogun në kuadër të Këshillit të BE-së, të përfaqësuar nga e ashtuquajtura “trio”, përkatësisht nga presidenca aktuale dhe dy presidencat e njëpasnjëshme, me ministrat e financave dhe guvernatorët e bankave qendrore të vendeve – kandidate për anëtarësim nga Ballkani Perëndimor dhe Turqia. Procesi përfundon me miratimin e konkluzioneve të përbashkëta në bazë të vlerësimit të PRE-së dhe jepen rekomandime për përmirësimin e politikës makroekonomike të vendit, menaxhimit me  financat publike dhe cilësisë së reformave strukturore (”Policy guidance” – “Udhëzime për politikat”). Vendet kandidate gjatë përgatitjes së PRE-së së ardhshme detyrohen të raportojnë për shkallën e zbatimit të rekomandimeve të vitit të kaluar, ndërsa kjo është në drejtim të plotësimit të kritereve ekonomike për anëtarësim në BE – ekzistimi i ekonomisë funksionale në treg dhe aftësisë për ballafaqim me presionin konkurrues dhe fuqinë e tregut në BE.

Teksti i Programit të reformave ekonomike 2023-2025 u pranua nga Qeveria e RMV-së në mbledhjen e mbajtur më datë 1 shkurt të vitit 2023 dhe po atë ditë u dorëzua zyrtarisht në Komisionin Evropian.

Me vetë përgatitjen e PRE-së si dokument strategjik koherent dhe dërgimin e tij në kohë në KE, konfirmohet kapaciteti i administratës së vendit, në drejtim të koordinimit të politikave ekonomike dhe efikasitetit në punë. PRE-ja është rezultat i përbashkët i disa institucioneve dhe përgatitja e përgjithshme koordinohet nga Ministria e Financave.

PRE-ja është dokument kompleks që përgatitet sipas Udhëzuesit të Komisionit Evropian për përgatitjen e PRE-së nga muaji qershor i vitit 2022. Gjatë përzgjedhjes së reformave strukturore sektoriale kryesore, institucionet i marrin parasysh sfidat dhe problemet në sferat përkatëse, të cilat ndikojnë në rritjen e konkurrencës dhe rritjen ekonomike të vendit, si dhe në krijimin e vendeve të punës. Gjatë përgatitjes së PRE 2023-2025, u morën parasysh shumë dokumente strategjike dhe të tjera:

Reformat strukturore sipas sferave në PRE-në për periudhën 2023-2025

A) Reforma për ballafaqimin me tre sfidat kryesore:
1. Përforcimi i kapitalit njerëzor për zhvillim inkluziv
Masa 1: Zhvillim i mëtejshëm i sistemit të kualifikimeve
Masa 2: Rritja e fleksibilitetit dhe sigurisë në tregun e punës
Masa 3: Përforcimi i sistemit të përfshirjes sociale të personave të kategorive të cenueshme
Masa 4: Përmirësimi i cilësisë së mbrojtes shëndetësore primare (MSHP)
2. Nxitja e tranzicionit të gjelbër
Masa 5: Promovimi i burimeve të ripërtëritshme të energjisë
Masa 6: Përmirësimi i efikasitetit energjetik
Masa 7: Vendosja e infrastrukturës për grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të zeza në përputhje me kërkesat e BE-së
Masa 8: Vendosja e sistemit të integruar dhe financiarisht të vetëqëndrueshëm të menaxhimit me mbeturinat
3. Përmirësimi i konkurrencës së ndërmarrjeve vendase, integrimi i tyre në zixhirët globalë të vlerës dhe formalizimi i ekonomisë
Masa 9: Implementimi i Sistemit inteligjent të transportit (SIT) përgjatë Korridorit 10
Masa 10: Zgjerimi i gamës së shërbimeve dixhitale të disponueshme në Portalin nacional e-shërbime
Masa 11: Racionalizimi i shfrytëzimit të detyrimeve parafiskale
Masa 12: Fondi hibrid i start-up-ve të gjelbra dhe dixhitale dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme inovative
Masa 13: Përkrahja financiare e sipërmarrësve romë
Masa 14: Vendosja e sistemit informativ të menaxhimit me ndihmën shtetërore
Masa 15: Vendosja e mekanizmave për formalizimin e punës joformale në sektorët me përqindje të lartë të punës së paregjistruar
Masa 16: Përkrahja e zhvillimit të sistemit inovativ eko
Masa 17: Përforcimi i rregullave tregtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut
Masa 18: Modernizimi i teknologjive dhe proceseve pas korrjes, në tregtinë me produktet bujqësore të Maqedonisë
B) Reformat për ballafaqimin me sfidat e tjera 
Masa 19: Vendosja e Sistemit të Integruar Informativ Tatimor (SIIT) në DHP-në 

Më shumë informacione lidhur me Semestrin evropian dhe Menaxhimin ekonomik, sa i përket plotësimit të Kritereve të Kopenhagës, mund t’i gjeni në faqet e internetit në vijim:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en

dhe

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/enhanced-eu-engagement-western-balkans_en

Nga faqja e internetit e Ministrisë së Financave mund t’i shkarkoni të gjitha programet e deritashme të reformave ekonomike dhe programet ekonomike paraaderuese.

Comments are closed.