Ministria e Financave publikon të dhënat për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në faqen e saj në përputhje me metodologjinë e FMN për statistikat e qeverisë (Government finance statistic 1986 Statistikat e Financave të Qeverisë 1986).

Sipas metodologjisë, Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut përbëhet nga buxheti qendror (duke përfshirë edhe llogaritë për të hyrat vetanake të shfrytëzuesve buxhetor) dhe Buxhetet e fondeve (Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor, Fondi për Sigurim Shëndetësor, Agjensioni për rrugë shtetërore dhe Agjensioni për punësim ). Që nga Janari 2013 (Gazeta Zyrtare 168/2012), Agjensioni për Rrugë Shtetërore është ristrukturuar në Ndërmarrje Publike për Rrugë Shtetërore dhe e njëjta nuk është e përfshirë në Buxhetin e RMV.

Tabelat për realizimin e Buxhetit të RMV publikohen jo më vonë se 30 ditë në muajin aktual për muajin paraprak.

Realizimi i Buxhetit të RMV për 2020


Realizimi i Buxhetit të RMV për 2020 (Tetor)

[collapsed]

Arkivë

Realizimi i Buxhetit të RMV për 2019
Извршување на Буџет на РСМ за 2018 година
Извршување на Буџет на РСМ за 2017 година
Извршување на Буџет на РСМ за 2016 година
Извршување на Буџет на РСМ за 2015 година
Извршување на Буџет на РСМ за 2014 година
Извршување на Буџет на РСМ за 2013 година
Извршување на Буџет на РСМ за 2012 година
Извршување на Буџет на РСМ за 2011 година
Извршување на Буџет на РСМ за 2010 година
Извршување на Буџет на РСМ за 2009 година
Извршување на Буџет на РСМ за 2008 година

[/collapsed]

Seria e të dhënave


Seria e të dhënave për realizimin i Buxhetit të RMV

Seria e të dhënave për realizimin e Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm

Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm (Buxheti i konsoliduar i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe buxhetet e komunave, të dhëna vjetore)


Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm për vitin 2019

[collapsed]

Arkivë

Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm për vitin 2018
Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm për vitin 2017
Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm për vitin 2016
Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm për vitin 2015
Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm për vitin 2014
Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm për vitin 2013
Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm për vitin 2012
Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm për vitin 2011
Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm për vitin 2010
Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm për vitin 2009

[/collapsed]

 

Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm (Buxheti i konsoliduar i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe buxhetet e komunave, të dhëna kuartale)


Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm për K3 2020

Realizimi i Buxhetit të Njësive për vetëqeverisje lokale (NjVL)


Извршување на Буџети на ЕЛС за К1 2017 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за П1 2017 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за К3 2017 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за К4 2017 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 31.3.2018 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 30.06.2018 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 30.9.2018 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 31.12.2018 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 31.3.2019 година

Raport për realizimin e Buxhetit të RMV për gjasht muajt e parë


Raporti gjysmëvjetor për realizimin e Buxhetit të RMV janar – qershor viti 2019

Извештај за извршување на Буџетот на РСМ за П1 2018 година

Остварени приходи и реализирани расходи по буџетски корисници и фондови за П1 2018 година

Извештај за извршување на Буџетот на РСМ за П1 2017 година

Остварени приходи и реализирани расходи по буџетски корисници и фондови за П1 2017 година

Извештај за извршување на Буџетот на РСМ за П1 2016 година

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.