Sektori për Politikën e Tatimeve dhe Doganave kryen aktivitetet në lidhje me përgatitjen e ligjeve dhe akteve nënligjore në fushën e tatimit mbi të ardhurat personale, tatimin mbi fitimin, tatimin mbi vlerën e shtuar, akcizat, tatimin e pronës, shërbimet komunale dhe tatimin administrativ, regjistrimi i pagesave të parave të gatshme dhe procedurat tatimore, konsolidimi dhe koordinimi i aktiviteteve në fushën e politikës, sistemit dhe procedurave doganore, tarifave doganore, vlera dhe origjina doganore, masat jo-tarifore, doganat elektronike, analiza dhe hartimi i të ardhurave doganore dhe gjetja e mënyrave për t’i përmirësuar ato , bashkëpunimi me disa organizata dhe institucione ndërkombëtare (OBT, OBD dhe BE), harmonizimi dhe përgatitja e rregulloreve doganore në përputhje me standardet botërore dhe evropiane, si dhe analiza dhe monitorimi i marrëveshjeve të tregtisë së lirë.

Sektori gjithashtu kryen aktivitete në lidhje me përgatitjen e projekt marrëveshjeve për shmangien e standardit të dyfishtë si dhe pjesëmarrjen në procedurën e negociatave me vendet e tjera, në mënyrë që të lidhin marrëveshje bilaterale për shmangien e standardetit të dyfishtë dhe mbrojtjen nga evazioni fiskal pas raportit të tatimeve mbi të ardhurat dhe tatimimin e kapitalit.

Kontakte kryesore:

Ndihmës udhëheqësi i departamentit të politikave tatimore
Suzana Stojmirosk
tеl: 02/3255-483
е-mail:suzana.stojmiroska@finance.gov.mk

Ndihmës udhëheqësi i departamentit të politikave doganore
Zoran Gligorov
tel: 02/3255-484
е-mail: zoran.gligorov@finance.gov.mk

[collapsed title=Departamenti]

Udhëheqës i departamentit të politikës tatimore
Dusica Kostovska-Jakovcevska
tel: 02/3255-486
е-mail: dusica.jakovcevska@finance.gov.mk

Udhëheqës departamenti së Analizës
Jordan Simonov
tel: 02/3255-504
е-mail: jordan.simonov@finance.gov.mk

[/collapsed ]

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.