Buxheti

Ligji për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2024 (“Gazeta Zyrtare e RMV” nr.283/2023)

Ligj i Buxheteve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.203/2022)

Propozim ligji për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2023

Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të realizimit të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 164/2022)

Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të realizimit të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022

Ligji për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022

Ligji për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2021

Закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите (Службен весник на РМ бр.167/2016)

Закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите (Службен весник на РМ бр.192/2015)

Закон за Буџетите пречистен текст

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година

Закон за дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2013

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2011

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2008

 

Закон за трансформација во редовен работен однос

Изменување и дополнување на Закон за трансформација во редовен работен однос

Автентично толкување на член1 и член2 став1 од Законот за трансформација во редовен работен однос

Правилник за класификација на приходите

Правилник за класификација на расходите

Правилник на формата и содржината на прекршочниот платен налог 

Закон за пријавување и евиденција на обврски

Фискална децентрализација

Закон за финансиска поддршка на ЕЛС и единки корисници основани од ЕЛС за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (Службен весник на РМ бр.209/2018)

Ligji per plotesimin e ligjit te financimit te NJVL (Gazeta zyrtare RMV nr.77/2021)

Ligji per plotesimin e ligjit te financimit te NJVL (Gazeta zyrtare RMV nr.53/2021)

Закон за дополнување на Законот за финансирање на ЕЛС (Службен весник на РМ бр.209/2018)

Закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на ЕЛС (Службен весник на РМ бр.192/2015)

Закон за финансирање на ЕЛС (сл. весник 61/04)

Изменување на Закон за финансирање на ЕЛС (сл. весник 96/04)

Изменување и дополнување на Закон за финансирање на ЕЛС (сл. весник 67/07)

Изменување и дополнување на Закон за финансирање на ЕЛС (сл. весник 156/09

Изменување и дополнување на Закон за финансирање на ЕЛС (сл. весник 47/11)

Пречистен текст на Закон за финансирање на ЕЛС

Правилник за методологија за распределба на средствата од заедничкиот фонд на градот Скопје и на општините  во градот Скопје

Правилник за формата и содржината на периодичните финансииски извештаи на општините

Правилник за одобрување и враќање на позајмици на општините од Централен буџет

Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.