Sektori për buxhet dhe fonde

Примарна задача на Секторот за буџети и фондови е креирање на фискалната политика, управување со јавните финансии и унапредување на буџетскиот процес. Во овие рамки основна надлежност на Секторот за буџети и фондови е подготовка на Предлог буџетот на Република Северна Македонија во целина и негово доставување до Владата на Република Северна Македонија.

Во рамките на Секторот се вршат и други позначајни работи кои се однесуваат на:

 • закони со кои се уредува постапката за подготовка, донесување и извршување на Буџетот на Република  Северна Македонија,
 • фискална стратегија за среднорочен период од три години со која се предлагаат насоките и целите на фискалната политика и се утврдуваат износите за главните категории на проценетите приходи и одобрените средства,
 • буџетски циркулар, со кој се даваат упатства и насоки за подготвување на буџетските барања,
 • завршна сметка на Буџетот на Република  Северна Македонија, во која се презентирани реализираните приходи и извршените расходи на сите сметки на Буџетот на Република  Северна Македонија, споредени со проекциите на приходите и одобрените расходи,
 • мислења, информации и извештаи по програми, одлуки и материјали во врска со Буџетот и буџетската политика,
 • анализи на буџетските приходи и расходи и проучување на ефектите од предложените законски решенија во областа на буџетската политика,
 • одобрување прераспределби и проширувања на буџетите на буџетските корисници согласно начелата на економичност и ефективност,
 • следење и контролирање на исплатата на платите кај буџетските корисници,
 • анализи и информации за јавните инвестиции,
 • обработување и анализа на приходите и расходите на локалните власти, како и подготовка на законска регулатива за финансирање на ЕЛС,
 • следење на работењето на јавните претпријатија, агенциите и трговски друштва основани од државата во однос на наменското користење на нивните финансиски средства.

Вера Проковиќ

Раководител на сектор

02/3255-517
verica.prokovic@finance.gov.mk

Аница Иваноска-Стрезовски

Помошник раководител на сектор

02/3255-519
anica.ivanoska@finance.gov.mk

Маја Аргировска

Помошник раководител на сектор

02/3255-546
maja.argirovska@finance.gov.mk

Тања Трипуновска

Помошник раководител на сектор

02/3255-518
tanja.kostovska@finance.gov.mk

Одделенија

Тоше Пановски

Одделение за буџет и буџетска политика

02/3255-520
tose.panovski@finance.gov.mk

Љубица Јовчевска

Одделение за буџети на фондови

02/3255-531
ljubica.jovceska@finance.gov.mk

Вукица Савевска

Одделение за буџети на единиците на локалната самоуправа

02/3255-535
vukica.saveska@finance.gov.mk

Маја Аргировска

Одделение за анализи

02/3255-546
maja.argirovska@finance.gov.mk

Весна Крапчовска

Одделение за јавни претпријатија и агенции

02/3255-550
vesna.krpacovska@finance.gov.mk

Исак Синани

Одделение за планирање и следење на јавните инвестиции

02/3255-544
isak.sinani@finance.gov.mk

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.