Buxheti

Buxheti 2024

 

Buxheti 2023

 

Buxheti 2022

 

Buxheti 2021

 

 

Buxheti 2020

 

Buxheti 2019

 

Buxheti 2018

 

Buxheti 2017

 

Buxheti 2016

 

Buxheti 2015

 

Buxheti 2014

 

Buxheti 2013

 

Buxheti 2012

 

Buxheti 2011

 

Buxheti 2010

 

Buxheti 2009

 

Buxheti 2008

Strategjia Fiskale

Strategjitë fiskale

 

... vitet e kaluara

Fatura përfundimtare

Propozim llogaria përfundimtare e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022

Llogaria përfundimtare e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2020 (Gazeta Zyrtare e RMV-së nr.71/2022 të datës 22.03.2022)

Propozim llogaria përfundimtare e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2020

Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2018 година

Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2018 година

Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2017 година

Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2017 година

Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2016 година

Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2016 година

Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2015

Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2015

Llogaria përfundimtare e buxhetit të Republikës Veriore të Maqedonisë për vitin 2014 ... vitet e kaluara

Plani strategjik

Стратешки план на Министерство за финансии 2019-2021

Стратешки план на Министерство за финансии 2018-2020

Стратешки план на Министерство за финансии 2017-2019

Стратешки план на Министерство за финансии 2016-2018

Plani strategjik i Ministrisë së Financave 2015-2017

... vitet e kaluara

Plani vjetor

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2019 ГОДИНА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Tjera

Dokumente tjera

Известување за прегледот на средства за плати и ангажирања

Преглед на средства за плати и ангажирања

Предлог – Закон за пријавување и евиденција на обврски

Нацрт Извештај за проценка на влијанието на регулативата – ЗПЕО

Известување за почеток на процесот за подготовка на Предлог – Закон за пријавување и евиденција на обврски

Пропратно писмо за неизмирени обврски за буџетски корисници – сметка 631 и сметка 787

Табеларен преглед за неизмирени обврски за буџетски корисници – сметка 631 и сметка 787

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД ЗА НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ ЗА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД КРЕДИТНИ СРЕДСТВА

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД ЗА НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ ЗА ЕЛС

ПРОПРАТНО ПИСМО ЗА НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ ЗА ЕЛС

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД ЗА НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ ЗА ЕЛС

ПРОПРАТНО ПИСМО ЗА НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ НА БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ – ЗА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД КРЕДИТНИ СРЕДСТВА

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД ЗА НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ НА БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ – ЗА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД КРЕДИТНИ СРЕДСТВА

ПРОПРАТНО ПИСМО ЗА ОБВРСКИ ЗА УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА НА ЛОКАЛНО НИВО

ПРОПРАТНО ПИСМО ЗА ОБВРСКИ ЗА УЧИЛИШТА НА ЛОКАЛНО НИВО

ПРОПРАТНО ПИСМО ЗА ОБВРСКИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ И СТАРСКИ ДОМОВИ НА ЛОКАЛНО НИВО

ПРОПРАТНО ПИСМО ЗА ОБВРСКИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ТРГОВСКИ ДРУШТВА ОСНОВАНИ ОД РМ

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД ЗА НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ТРГОВСКИ ДРУШТВА ОСНОВАНИ ОД РМ

ПРОПРАТНО ПИСМО ЗА НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ НА БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ

Табеларен преглед за неизмирени обврски за буџетски корисници

Збирен табеларен преглед за обврски – детски градинки и старски домови на локално ниво

Збирен табеларен преглед за обврски – установи од областа на културата на локално ниво

Збирен табеларен преглед за обврски – училишта на локално ниво

Податоци за фискалната стратегија

Табела за циркуларно писмо – Приходи

Табела за циркуларно писмо – Расходи

Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог 1

Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог 2

Известување по однос на Законот за трансформација во редовен работен однос

Табеларен преглед

Програма за јавни инвестиции во Република Македонија 2011-2013

Програма за јавни инвестиции во Република Македонија 2009-2011

Raporti i PEFA-s për vitin 2015

Основно сценарио

Нови иницијативи

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.