Кumtesa|

4 dhjetor 2020, Shkup – Vendosja e rregullave fiskale dhe krijimi i një Këshilli Fiskal – në drejtim të kontrollit më të madh, buxhetimit afatmesëm dhe krijimit të një sistemi të integruar të menaxhimit të financave publike – në drejtim të planifikimit më të mirë, krijimin e një regjistri të njësive publike dhe rritjen e Transparenca është pjesë e dispozitave të Projektbuxhetit të ri. Sot, në debatin publik të zhvilluar në Ministrinë e Financave, ku morën pjesë Ministri i Financave Fatmir Besimi, përfaqësues të Bankës Botërore, FMN dhe Komisionit Evropian, si dhe përfaqësues të publikut ekspert, dhomave të tregtisë dhe OJQ-ve, është diskutuar ky lig i ri dhe propozimet që u vendosën në ENER dhe u implementuan në ligj.

Ministri i Financave vuri në dukje se Ligji i ri për Buxhet përshtatet në konceptin e financave SMART, më saktë i njejti synon të sigurojë një kornizë për kryerjen e politikës fiskale të shëndoshë, të parashikueshme dhe të qëndrueshme dhe të rritë disiplinën dhe përgjegjësinë e buxhetit.

Besimi vuri në dukje se projektbuxheti zbaton rregullat fiskale – kufijtë e borxhit publik dhe deficitit që do të forcojnë kontrollin dhe menaxhimin e financave publike.

Lidhur me Këshillin Fiskal, Ministri theksoi se është parashikuar një vendim për një Organ të Pavarur prej 3 anëtarësh të propozuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve teë Maqedonisë, Enti shtetërorë për revizion dhe Banka Popullore, të cilët do të zgjidhen nga Kuvendi. Anëtarët e këtij organi do të jenë ekspertë në fushën e financave publike, makroekonomisë ose ekonomisë.

Me Ligjin e ri krijohet për herë të parë një Regjistër i Subjekteve Publike, i cili do të jetë i disponueshëm për publikun dhe do të regjistrojë të gjitha personat juridik të krijuar drejtpërdrejt ose indirekt nga shteti ose komunat. Kjo do të sigurojë gjithëpërfshirje dhe transparencë për të gjitha njësitë publike, qoftë në nivelin qendror apo lokal.

Me këtë Ligj shkohet një hap më tej në drejtim të digjitalizimit të financave publike, vendosjen e një Sistemi të Integruar të Menaxhimit të Financave Publike IFMIS, i cili do të përmirësojë kontrollin mbi ekzekutimin e të ardhurave dhe shpenzimeve nga planifikimi i tyre deri në zbatimin përfundimtar.

Ministri i Financave theksoi se duke forcuar menaxhimin e financave publike përmes një qasje të re strategjike synon të përshpejtojë rritjen ekonomike nga 2-2.5% siç ishte në dekadën e fundit në 4-5% rritje mesatare vjetore në pesë vitet e ardhshme, dhe për të arritur konsolidimin fiskal për të siguruar një rritje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian

Comments are closed.