Blej Shtëpi, Blej Banesë

THIRRJE PUBLIKE

Ministria e Financave e shpalli thirrjen publike për paraqitjen e qytetarëve për marrjen e kredisë së subvencionuar banesore në periudhën nga 1 janari deri më 31 dhjetor 2021.

Doracak “Blej shtëpi, blej banesë”

Ligji për subvencionimin e kredisë banesore

 

TVSH-ja Ime – Kthimi i TVSH-së Desktop aplikacioni do të mund të përdoret nga çdo qytetar që është i regjistruar në Drejtorinë e Ardhura Publike (DAP) në sistemin е-PDD (http:// e-pdd.ujp.gov.mk)

TVSH-ja Ime – Tatimi Im, kursimi im

 

MSIP – Projekt për përmirësimin e shërbimeve komunale, të financuara me hua nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (Banka Botërore)

Tvining projekti “Përforcimi i funksioneve të planifikimit buxhetor” dhe kontrolli i brendshëm

Tvining projekti “Përmirësimi i arkëtimit të të ardhurave, politikës tatimore dhe doganore”

Projekt për ndërtimin e institucioneve efektive transparente dhe llogaridhënëse për menaxhimin e financave publike

 

 

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.