ФИНАНСИСКО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА

Министерството за финансии – Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола во март 2015 година изготви и објави на веб страната Насоки за управување со ризиците во кои е разработена напредна методологија за управување со ризици како и чекорите и обрасците во процесот на управувањето со ризиците.

Со цел олеснување на практичната примена на оваа методологија на 19 и 25 март и 1 и 8 април 2015 година одржани се еднодневни обуки на кои присуствуваа 95 раководители на единици за финансиски прашања, координатори за управување со ризици и раководители на единици за внатрешна ревизија од централно ниво.Во рамки на обуката спроведена е практична вежба за утврдување и проценка на ризиците, мапирањето на ризиците и изготвувањето на акциски план за отстранување на слабостите. Во наредниот период ќе продолжи одржувањето на овие обуки во кои ќе бидат опфатени и вработени од сите општини.

СПРОВЕДЕНИ ОБУКИ ЗА ТВИНИНГ ПРОЕКТ

„Поддршка на процесот на децентрализација преку зајакнување на капацитетите за стабилно финансиско управување и внатрешна финансиска контрола на локално и централно ниво“

Обука “Соработка помеѓу раководството и единиците за финансиски прашања – услов за успешно спроведување на внатрешната финансиска контрола“

Одржана на: 14-16.01.2013
Денови на обука: еднодневна
Учесници: 33 учесници – Раководители на ЕФП, раководители на ЕВР, вработени во ЕФП и вработени во Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола) од централно и локално ниво

“Обука за обучувачи“

Одржана на: 14-18.05.2012
Денови на обука: на три нивоа
Учесници: 70 учесници – Раководители на ЕФП, раководители на ЕВР, вработени во ЕФП и вработени во Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола) од централно и локално ниво

Обука за „Изготвување на работни процедури локално ниво – 2 дел“

Одржана на: 20-22.03.2012
Денови на обука: еднодневна
Учесници: 73 учесници – Раководители на ЕФП, раководители на ЕВР, вработени во ЕФП и вработени во Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола) од 40 општини

Обука за „Изготвување на работни процедури локално ниво – 1 дел“

Одржана на: 06-08.03.2012
Денови на обука: еднодневна
Учесници: Раководители на ЕФП, раководители на ЕВР, вработени во ЕФП и вработени во Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола) од 40 општини

повеќе…

Обука за „Изготвување на работни процедури локално ниво – 2 дел“

Одржана на: 20-22.03.2012
Денови на обука: еднодневна
Учесници: Раководители на ЕФП, раководители на ЕВР, вработени во ЕФП и вработени во Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола) од 40 општини

повеќе…

Обука за „Изготвување на работни процедури централно ниво – 2 дел“

Одржана на: 16-18.01.2012
Денови на обука: еднодневна
Учесници: 57 (раководители на ЕФП, раководители на ЕВР, вработени во ЕФП и вработени во Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола) од 40 субјекти

повеќе…

Обука за „Изготвување на работни процедури централно ниво – 1 дел“

Одржана на: 30.11-02.12.2011
Денови на обука: еднодневна
Учесници: 66 (раководители на ЕФП, раководители на ЕВР, вработени во ЕФП и вработени во Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола) од 40 субјекти

повеќе…<

Обука за „Управување со промени“

Одржана на: 07.11-09.11.2011
Денови на обука: еднодневна
Учесници: 114 (директори од 25 пилот институции на централно ниво, градоначалници, раководители и вработени во ЕФП од 25 пилот институции на централно ниво и 40 општини)

повеќе…

Обука за Финансиско управување и контрола и управување со ризици – локално ниво

Одржана на: 01-03.11.2011
Денови на обука: еднодневна
Учесници: 96 (раководители и вработени во ЕФП и раководители на други сектори кои работат на главните политики) од 40 општини.

повеќе…

Обука за Финансиско управување и контрола и управување со ризици – централно ниво

Одржана на: 27-30.09.2011
Денови на обука: еднодневна
Учесници: 114 (раководители и вработени од ЕФП и други сектори кои работат на главните политики во 25 пилот институции од централно ниво и од 15 министерства)

повеќе…

Обука за Обучувачи (почетна и напредна)

Одржана на: 20-24.06.2011
Денови на обука: еднодневна
Учесници: 24 (вработени во единици за внатрешна ревизија и единици за финансиски прашања од локално и централно ниво) поделени во 3 групи

повеќе…

Обука за подигање на свеста на високото раководство кај 40 општини во врска со финансико управување и контрола и внатрешна ревизија (дел 1)

Одржана на: 5-7 април 2011
Денови на обука: еднодневна
Број на учесници: 40
Учесници: Градоначалници, секретари и раководители на единици за внатрешна ревизија и на единица за финансиски прашања од 40 општини

Обука за подигнување на свеста на високото раководство кај 40 општини во врска со финансико управување и контрола и внатрешна ревизија (дел 2)

Одржана на  9-11 мај 2011
Денови на обука: еднодневна
Број на учесници: 40
Учесници: Градоначалници, секретари и раководители на единици за внатрешна ревизија и на единица за финансиски прашања од 40 општини

Обука „Подготовка на план за обука за вештини во однос на теми од областа на ФУК и ВР“

Одржана на 16-19 мај 2011 година
Денови на обука: еднодневна
Број на учесници: 23
Учесници: 4 групи на учесници, Вработени во Министерство за финансии – Секторот за ЈВФК , 23 вработени во единиците за внатрешна ревизија и единиците за финансиски прашања и внатрешни ревизори од други институции од централно ниво

Обука за обучувачи „Презентирање и техники на обука“

Одржана на 20-24 јуни 2011 година
Денови на обука: дводневна
Број на учесници: 23
Учесници: Вработени во Министерство за финансии – Секторот за ЈВФК , 23 вработени во единиците за внатрешна ревизија и единиците за финансиски прашања и внатрешни ревизори од други институции од централно ниво

Обука „Работилница за акциони планови“

Одржана на 12-16 септември 2011,
Денови на обука: полудневни сесии
Број на учесници: 124
Учесници: 7 групи на учесници, вкупно поканети 180 учесници, присутни 124 учесници, вработени од 25 пилот институции на централно ниво, 40 пилот општини на проектот и 25 институции на централно ниво од претходните проекти.

Обука „Вештини за советување“

Одржана на од 02 до 04 јуни 2009 година
Денови на обука: тродневна
Број на учесници: 33
Учесници: Вработени во Министерството за финансии – Секторот за ЈВФК, Одделение за внатрешна ревизија на ЕУ/ИПА фондови

Обука „Управување со ризик“ – II дел

Одржана на од 10 до 11 јуни 2009 година
Денови на обука: дводневна
Број на учесници: 40
Учесници: Вработени во Министерството за финансии – Секторот за ЈВФК, Одделение за внатрешна ревизија на ЕУ/ИПА фондови

МАТРА проект “Зајакнување и имплементирање на јавната внатрешна финансиска контрола на централно ниво“

Обука „Подготовка на стратешки и годишни планови“

Одржана на од 21 до 24 јули 2009 година
Денови на обука: дводневна
Број на учесници: 60
Учесници: Вработени во Министерството за финансии – Секторот за ЈВФК, 25 пилот инстутиции од јавниот сектор

повеќе…

Обука „Презентирање на системот за финансиско управување и контрола и негова имлементација“

Одржана на  12 ноември 2009 година
Денови на обука: еднодневна
Број на учесници: 25
Учесници: Вработени во Министерството за финансии – Секторот за ЈВФК, 25 пилот инстутиции од јавниот сектор

повеќе…

Обука „Презентирање на системот за финансиско управување и контрола и негова имлементација“ – I дел

Одржана на  11 јануари 2010 година
Денови на обука: еднодневна
Број на учесници: 25
Учесници: Вработени во Министерството за финансии – Секторот за ЈВФК, 25 пилот инстутиции од јавниот сектор

повеќе…

Обука „Презентирање на системот за финансиско управување и контрола и негова имлементација “ – II дел

Одржана на  11 – 15 јануари 2010 година
Денови на обука: петдневна
Број на учесници: 50
Учесници: Вработени во Министерството за финансии – Секторот за ЈВФК, 25 пилот инстутиции од јавниот сектор

повеќе…

Обука „Изготвување на Годишен извештај за квалитетот и состојбата на системот за финансиски менаџмент и контрола за 2009 година“

Одржана на  13 – 14 април 2010 година
Денови на обука: еднодневна
Број на учесници: 120
Учесници: Вработени во единиците за финансиски прашања од сите прва линија буџетски корисници

Обука „Креирање на процеси и изготвување на интерни акти во рамки на МАТРА проект“

Одржана на  14 – 17 Септември 2010 година
Денови на обука: еднодневна
Број на учесници: 120
Учесници: Вработени во 25 пилот институции од јавниот сектор

Презентации креирање процеси и изготвување на интерни акти прв дел,

Презентации креирање процеси и изготвување на интерни акти втор дел

Обука „Креирање на процеси и изготвување на интерни акти во рамки на МАТРА проект“ II дел

Одржана на  29.11 – 03.12. 2010 година
Денови на обука: еднодневна
Број на учесници: 120
Учесници: Вработени во 25 пилот институции од јавниот сектор

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.