TRAININGS FOR FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL WITHIN THE TWINING PROJECT

Supporting the Process of Fiscal Decentralisation through Strengthening the Capacities for Sound Financial Management and Internal Financial Control on Local and Central Level

Обука “Соработка помеѓу раководството и единиците за финансиски прашања – услов за успешно спроведување на внатрешната финансиска контрола“

Одржана на: 14-16.01.2013
Денови на обука: еднодневна
Учесници: 33 учесници – Раководители на ЕФП, раководители на ЕВР, вработени во ЕФП и вработени во Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола) од централно и локално ниво

“Обука за обучувачи“

Одржана на: 14-18.05.2012
Денови на обука: на три нивоа
Учесници: 70 учесници – Раководители на ЕФП, раководители на ЕВР, вработени во ЕФП и вработени во Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола) од централно и локално ниво

Обука за „Изготвување на работни процедури локално ниво – 2 дел“

Одржана на: 20-22.03.2012
Денови на обука: еднодневна
Учесници: 73 учесници – Раководители на ЕФП, раководители на ЕВР, вработени во ЕФП и вработени во Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола) од 40 општини

Обука за „Изготвување на работни процедури локално ниво – 1 дел“

Одржана на: 06-08.03.2012
Денови на обука: еднодневна
Учесници: Раководители на ЕФП, раководители на ЕВР, вработени во ЕФП и вработени во Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола) од 40 општини

повеќе…

 

Обука за „Изготвување на работни процедури локално ниво – 2 дел“

Одржана на: 20-22.03.2012
Денови на обука: еднодневна
Учесници: Раководители на ЕФП, раководители на ЕВР, вработени во ЕФП и вработени во Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола) од 40 општини

повеќе…

Обука за „Изготвување на работни процедури – 2 дел“ – 16-18.01.2012 година

Одржана на: 16-18.01.2012
Денови на обука: еднодневна
Учесници: 57 (раководители на ЕФП, раководители на ЕВР, вработени во ЕФП и вработени во Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола) од 40 субјекти

повеќе…

Обука за „Изготвување на работни процедури – 1 дел“ – 30.11-02.12.2011 година

Одржана на: 30.11-02.12.2011
Денови на обука: еднодневна
Учесници: 66 (раководители на ЕФП, раководители на ЕВР, вработени во ЕФП и вработени во Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола) од 40 субјекти
 

Обука за „Управување со промени“ – 07-09.11.2011 година

Одржана на: 07.11-09.11.2011
Денови на обука: еднодневна
Учесници: 114 (директори од 25 пилот институции на централно ниво, градоначалници, раководители и вработени во ЕФП од 25 пилот институции на централно ниво и 40 општини)

повеќе…

Обука за Финансиско управување и контрола и управување со ризици – локално ниво – 01-03.11.2011 година

 

Одржана на: 01-03.11.2011
Денови на обука: еднодневна
Учесници: 96 (раководители и вработени во ЕФП и раководители на други сектори кои работат на главните политики) од 40 општини.

повеќе…

Обука за Финансиско управување и контрола и управување со ризици – централно ниво – 27-30.09.2011 година

Одржана на: 27-30.09.2011
Денови на обука: еднодневна
Учесници: 114 (раководители и вработени од ЕФП и други сектори кои работат на главните политики во 25 пилот институции од централно ниво и од 15 министерства)

повеќе…

Обука за Обучувачи (почетна и напредна) – 20-24.06.2011 година

Одржана на: 20-24.06.2011
Денови на обука: еднодневна
Учесници: 24 (вработени во единици за внатрешна ревизија и единици за финансиски прашања од локално и централно ниво) поделени во 3 групи

повеќе…

Обука за подигање на свеста на високото раководство кај 40 општини во врска со финансико управување и контрола и внатрешна ревизија (дел 1)

Одржана на: 5-7 април 2011
Денови на обука: еднодневна
Број на учесници: 40
Учесници: Градоначалници, секретари и раководители на единици за внатрешна ревизија и на единица за финансиски прашања од 40 општини

Обука за подигнување на свеста на високото раководство кај 40 општини во врска со финансико управување и контрола и внатрешна ревизија (дел 2)

Одржана на  9-11 мај 2011
Денови на обука: еднодневна
Број на учесници: 40
Учесници: Градоначалници, секретари и раководители на единици за внатрешна ревизија и на единица за финансиски прашања од 40 општини

Обука „Подготовка на план за обука за вештини во однос на теми од областа на ФУК и ВР“

Одржана на 16-19 мај 2011 година
Денови на обука: еднодневна
Број на учесници: 23
Учесници: 4 групи на учесници, Вработени во Министерство за финансии – Секторот за ЈВФК , 23 вработени во единиците за внатрешна ревизија и единиците за финансиски прашања и внатрешни ревизори од други институции од централно ниво

Обука за обучувачи „Презентирање и техники на обука“

Одржана на 20-24 јуни 2011 година
Денови на обука: дводневна
Број на учесници: 23
Учесници: Вработени во Министерство за финансии – Секторот за ЈВФК , 23 вработени во единиците за внатрешна ревизија и единиците за финансиски прашања и внатрешни ревизори од други институции од централно ниво

Обука „Работилница за акциони планови“

Одржана на 12-16 септември 2011,
Денови на обука: полудневни сесии
Број на учесници: 124
Учесници: 7 групи на учесници, вкупно поканети 180 учесници, присутни 124 учесници, вработени од 25 пилот институции на централно ниво, 40 пилот општини на проектот и 25 институции на централно ниво од претходните проекти.

Обука „Вештини за советување“

Одржана на од 02 до 04 јуни 2009 година
Денови на обука: тродневна
Број на учесници: 33
Учесници: Вработени во Министерството за финансии – Секторот за ЈВФК, Одделение за внатрешна ревизија на ЕУ/ИПА фондови

Обука „Управување со ризик “ – II дел

Одржана на од 10 до 11 јуни 2009 година
Денови на обука: дводневна
Број на учесници: 40
Учесници: Вработени во Министерството за финансии – Секторот за ЈВФК, Одделение за внатрешна ревизија на ЕУ/ИПА фондови

МАТРА проект “Зајакнување и имплементирање на јавната внатрешна финансиска контрола на централно ниво“

Обука „Подготовка на стратешки и годишни планови“

Одржана на од 21 до 24 јули 2009 година
Денови на обука: дводневна
Број на учесници: 60
Учесници: Вработени во Министерството за финансии – Секторот за ЈВФК, 25 пилот инстутиции од јавниот сектор

повеќе… 

Обука „Презентирање на системот за финансиско управување и контрола и негова имлементација “

Одржана на  12 ноември 2009 година
Денови на обука: еднодневна
Број на учесници: 25
Учесници: Вработени во Министерството за финансии – Секторот за ЈВФК, 25 пилот инстутиции од јавниот сектор

повеќе…

Обука „Презентирање на системот за финансиско управување и контрола и негова имлементација “ – I дел

Одржана на  11 јануари 2010 година
Денови на обука: еднодневна
Број на учесници: 25
Учесници: Вработени во Министерството за финансии – Секторот за ЈВФК, 25 пилот инстутиции од јавниот сектор

повеќе…

Обука „Презентирање на системот за финансиско управување и контрола и негова имлементација “ – II дел

Одржана на  11 – 15 јануари 2010 година
Денови на обука: петдневна
Број на учесници: 50
Учесници: Вработени во Министерството за финансии – Секторот за ЈВФК, 25 пилот инстутиции од јавниот сектор

 повеќе…

Обука „Изготвување на Годишен извештај за квалитетот и состојбата на системот за финансиски менаџмент и контрола за 2009 година“

Одржана на  13 – 14 април 2010 година
Денови на обука: еднодневна
Број на учесници: 120
Учесници: Вработени во единиците за финансиски прашања од сите прва линија буџетски корисници

Обука „Креирање на процеси и изготвување на интерни акти во рамки на МАТРА проект“

Одржана на  14 – 17 Септември 2010 година
Денови на обука: еднодневна
Број на учесници: 120
Учесници: Вработени во 25 пилот институции од јавниот сектор

Презентации креирање процеси и изготвување на интерни акти прв дел,

Презентации креирање процеси и изготвување на интерни акти втор дел

Обука „Креирање на процеси и изготвување на интерни акти во рамки на МАТРА проект“ II дел

Одржана на 29.11 – 03.12. 2010 година
Денови на обука: еднодневна
Број на учесници: 120
Учесници: Вработени во 25 пилот институции од јавниот сектор

FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL TRAININGS IN 2007 AND 2008 

Training „Financial Management and Control, Risk Management“

Period: from 6th till 8th of June 2007
Number of training days:

 

1 day

 Number of participants: 31 high officials (state secretaries, secretaries general and directors)
Participants: 27 public sector institutions on central level

Training „Financial Management and Control“

Period:

from 26th till 29th June 2007

Number of training days:

 3 days

Number of participants:

32 heads of financial departments/ units

Participants:

22 public sector institutions on central level

Training „Internal ActisTrainings for Financial Management and Control” – I part

Period: from 17th till 21st September 2007
Number of training days: 5 days
Number of participants: 60
Participants: Heads of financial departments/ units in the 10 pilot institutions

Trainings „„Internal Actis Trainings for Financial Management and Control“ – II part

Period: from 15th till 17th October 2007
Number of training days: 3 days
Number of participants: 60
Participants: Heads of financial departments/ units in the 10 pilot institutions

Training „Preparing of Internal Acts “ I part

Period: from 21st till 25th January 2008
Number of training days: 2 days
Number of participants: 33
Participants: Heads of financial departments/ units in the 10 pilot institutionson on the central level

Training „Risk Management“ – I part

Period: from 26th till 28th March 2008
Number of training days: 1 day
Number of participants: 70
Participants: Heads of departments/ units in the 10 pilot institutionson on the central level and internal auditors

Training „Risk Management“ – II part

Period: from 21nd till 24th March 2008
Number of training days: 1 day
Number of participants: 67
Participants: Heads of departments/ units in the 10 pilot institutionson on the central level and internal auditors

Training „Preparing of Internal Acts “ II part

Period: from 05th till 8th May 2008
Number of training days: 2 days
Number of participants: 26
Participants: Heads of departments/ units in the 10 pilot institutionson on the central level

Train the trainers „Communication Skills“

Period: from 12th till 16th May 2008
Number of training days: 5 days
Number of participants: 19
Participants: Employees within Ministry of Finance -PIFC Department and Internal auditors from other institutions on central level

 

FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL TRAININGS IN 2007 AND 2008 WITHIN  THE TWINING PROJECT “ STRENGTHENING OF PUBLIC INTERNAL FINANCIAL CONTROL SYSTEM” 200

Training „Reporting Skills“

Period: from 13th till 16th April 2009
Number of training days: 2 days
Number of participants: 33
Participants: Employees within Ministry of Finance -PIFC Department and Internal auditors from other institutions on central level

Training  “Monitoring of the Annual Reports on the Quality and the Condition of Internal Controls in the Public Sector Institutions”

Period: from 28th till 30th April 2009
Number of training days: 3 days
Number of participants: 10
Participants: Employees within Ministry of Finance -PIFC Department and Internal auditors from other institutions on central level

Training „Risk Management“ – I part

Period: from 04th till 07th May 2009
Number of training days: 2 days
Number of participants: 42
Participants: Employees within Ministry of Finance -PIFC Department, employees in financial departments/ units in the 10 pilot institutions on the central level and Internal auditors from other institutions on central level
 

Train the Trainers „Presentation and Teaching Techniques“

Period: from 04th till 07th May 2009
Number of training days: 2 days
Number of participants: 16
Participants: Employees within Ministry of Finance -PIFC Department, employees in financial departments/ units in the 10 pilot institutions on the central level and Internal auditors from other institutions on central level

Training „ “Monitoring of the Annual Reports on the Quality and the Condition of Internal Controls in the Public Sector Institutions, Strategic and Annual Plans”

Period: from 01th till 04th June 2009
Number of training days: 4 days
Number of participants: 5
Participants: Employees within Ministry of Finance -PIFC Department

Training “Advising Skills”

Period: from 02th till 04th June 2009
Number of training days: 3 days
Number of participants: 33
Participants: Employees within Ministry of Finance -PIFC Department, Internal Audit Unit for EU/IPA funds

Training “Risk Management” II part

Period: from 02th till 04th June 2009
Number of training days: 2 days
Number of participants: 40
Participants: Employees within Ministry of Finance -PIFC Department, Internal Audit Unit for EU/IPA funds

Оваа вест е достапна и на: Macedonian Albanian

Comments are closed.