Сектор за второстепена управна постапка, управни спорови и наплата на побарувања

Секторот за второстепена управна постапка, управни спорови и наплата на побарувања ги врши работите што се однесуваат на изготвување и донесување решенија во второстепена управна постапка од областа на даноците, царините, акцизите, придонесите и таксите по жалби од правни и физички лица и од вршители на дејност; спроведување на управната постапка по повод вонредни правни средства; изготвување одговори на тужби до Управниот суд и жалби до Виш управен суд; комплетирање на предметите во врска со заведени управни спорови против решенија донесени во второстепена управна постапка; соработка со Државното правобранителство на Република Северна Македонија; соработка при изготвување на предлози на закони и меѓународни договори од областа на даноците и царините како и во изготвувањето правилници, упатства и други подзаконски акти заради единствено постапување во даночна и царинска политика, следењето и реализацијата на странската помош која генерира Компензациони фондови во целина и по корисници, подготвување извештаи за работата на Компензационите фондови и Индикативни планови – повеќегодишни и едногодишни за ангажирање на средствата од Компензационите фондови; техничка и аналитичка обработка на податоците за состојбата со наплата на побарувањата, регулирање и следење на управувањето со средствата; учество во изготвувањето на предлозите за донесување законски прописи за управување со имотот, како и во подготовка на подзаконски акти и други прописи; вршење други работи во врска со второстепената управна постапка и наплатата на побарувања.

Вера Проковиќ

Раководител на сектор

02/3255-517
verica.prokovic@finance.gov.mk

Аница Иваноска-Стрезовски

Помошник раководител на сектор

02/3255-519
anica.ivanoska@finance.gov.mk

Маја Аргировска

Помошник раководител на сектор

02/3255-546
maja.argirovska@finance.gov.mk

Тања Трипуновска

Помошник раководител на сектор

02/3255-518
tanja.kostovska@finance.gov.mk

Одделенија

Тоше Пановски

Одделение за буџет и буџетска политика

02/3255-520
tose.panovski@finance.gov.mk

Љубица Јовчевска

Одделение за буџети на фондови

02/3255-531
ljubica.jovceska@finance.gov.mk

Вукица Савевска

Одделение за буџети на единиците на локалната самоуправа

02/3255-535
vukica.saveska@finance.gov.mk

Маја Аргировска

Одделение за анализи

02/3255-546
maja.argirovska@finance.gov.mk

Весна Крапчовска

Одделение за јавни претпријатија и агенции

02/3255-550
vesna.krpacovska@finance.gov.mk

Исак Синани

Одделение за планирање и следење на јавните инвестиции

02/3255-544
isak.sinani@finance.gov.mk

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.