Në mbledhjen e 34-të të Qeverisë së RMV-së u shqyrtua dhe u miratua informacioni në lidhje me listën e akteve dhe materialeve që ministritë janë të detyruara në përputhje me ligj t’i publikojnë në faqet e tyre të internetit.

Në shtojcë mund të gjeni tabelë me linqe, deri tek të gjitha dokumentet dhe informacionet individuale:

Informacion Link
Plani strategjik i ministrive dhe organeve tjera të administratës shtetërore http://wp.finance.gov.mk/wp-content/uploads/2020/12/Strateski-plan-na-MF-2018-2020.pdf
Buxheti – Në faqen elektronike të MF-së publikohet Buxheti shtetëror http://wp.finance.gov.mk/wp-content/uploads/2020/12/BUDZET_2019_SL._VESNIK_ZA_OBJAVUVANJE_0.pdf
Raporte të miratuara për realizimin e Buxhetit – në faqen elektronike të MF-së publikohen raporte për realizimin e Buxhetit të RMV-së dhe buxhetet e komunave http://wp.finance.gov.mk/извештаи-2/
Llogaria përfundimtare dhe raporti përfundimtar për revizion buxhet http://wp.finance.gov.mk/wp-content/uploads/2020/12/Audit-Report-2016.pdf
Plani për furnizime publike, me të gjitha ndryshimet dhe plotësimet http://wp.finance.gov.mk/јавни-набавки-2/
Rregullore për organizimin e brendshëm http://wp.finance.gov.mk/систематизација-и-организација/
Organogram për organizimin e brendshëm http://wp.finance.gov.mk/wp-content/uploads/2020/12/organogram08_08.pdf
Listë e personave të punësuar në institucion, pozita e punës, e-maili zyrtar dhe numri i telefonit zyrtar http://wp.finance.gov.mk/список-на-лица-в…ени-во-институци/
Tekste të konsoliduara të ligjeve dhe akteve nënligjore nëkompetencë të secilës ministri http://wp.finance.gov.mk/закони-и-прописи-2/
Formularë të cilët i shfrytëzojnë qytetarët gjatë dorëzimit të parashtresave deri tek ministritë mbi realizimin e të drejtave të tyre, në veçanti formularë të kërkesave të qytetarëve për lëshimin e akteve reale për ministritë të cilat i lëshojnë ato http://wp.finance.gov.mk/управа-за-имотно-правни-работи/
Tarifa për kompensimin e lëshimit të akteve reale http://wp.finance.gov.mk/управа-за-имотно-правни-работи/
Lista e informacioneve me karakter publik: http://wp.finance.gov.mk/wp-content/uploads/2020/12/Lista-na-informacii-od-javen-karakter-2-1.pdf
Rregullorja për denoncimin e mbrojtur të brendshëm http://wp.finance.gov.mk/wp-content/uploads/2020/12/mfrm_pr_750_107-1_17_11procedura_za_zastiteno.pdf
Kontakti i personit të autorizuar për denoncimin e mbrojtur të brendshëm http://wp.finance.gov.mk/лице-овластено-з…-на-пријави-од-у/ ‎
Emri dhe mbiemri i zyrtarit për mbrojtje të të dhënave personale, pozitës në institucion, e-maili zyrtar dhe numri i telefonit zyrtar http://wp.finance.gov.mk/заштита-на-лични-податоци/
Numri i telefonit dhe e-maili nga ministria për çështje të përgjithshme tel: +389 2 3255-300
Lista e regjistrave aktiv që i mbajnë ministritë, në varësi të kompetencës http://wp.finance.gov.mk/состојба-на-сист…за-внатрешна-рев/
Lajmërim për ngjarje mujore ose kalendari online https://finance.gov.mk/mk/view/upcomingevents%20

Shënim: Raportet e revizionit për Ministrinë e Financave të përgatitura nga ESHR publikohen në uebfaqen e tyre, raportet e brendshme të revizionit nuk publikohen

Raport vjetor për vitin 2020

Ligji për qasje të lirë në informata me karakter publik

Lista e informatave me karakter publik me të cilat disponon Ministria e Financave

Kërkesë për qasje në informatat me karakter publik

Кërkesë për qasje në informatat me karakter publik

Formular për ankesë

Formular për aneksë

Kërkesa dhe përgjigje në lidhje me kërkesat për qasje në informatat me karakter publik

Pagat dhe kompensimet e këshilltarëve të veçantë, personalë dhe të jashtëm të Ministrit të Financave

Lista e personave të punësuar në institucion, pozita e punës, e-maili zyrtar dhe numri i telefonit zyrtar

 

Person zyrtar për ndërmjetësim

Angelina Jakimovska
tel:02/3255-442
E – mail: angelina.jakimovska@finance.gov.mk

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.