Sektori për çështje juridike

Sektori për çështje juridike ka për qëllim të promovojë, mirëmbajë dhe zhvillojë shërbimin shtetëror profesional, efikas, të orientuar drejt shërbimit të përgjegjshëm, transparent dhe etik në Ministrinë e Financave, si dhe të kryejë aktivitete që kanë të bëjnë me përpilimin e mendimeve për ligjet, marrëveshjet kolektive, aktet nënligjore dhe rregulloret e tjera, përgatitjen e përgjigjeve për ankesat dhe paditë në lidhje me aktet me të cilat përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e të punësuarve, qasje të lirë në informacionet me karakter publik, si dhe planifikimin dhe monitorimin e nevojave të furnizimit publik në Ministrinë e Financave.

 

Kontakte kryesore:

Sektori për çështje juridike

Tatjana Vaseva – Udhëheqës sektori

telefon: 02/ 3255 – 746

e-mail: tatjana.vaseva@finance.gov.mk

 

Elizabeta Kallaçoska – Ndihmës udhëheqës i sektorit

telefon: 02/ 3255 – 436

e-mail: elizabeta.kalacoska@finance.gov.mk

 

Daniella Jankova– Ndihmës udhëheqës i sektorit

telefon:02/ 3255 – 628

е-mail: daniela.jankova@finance.gov.mk

 

Departamenti

Departamenti për procedurat gjyqësore dhe për çështje administrative

Marija Mitevska – Udhëheqës i njësisë

telefon: 02/ 3255 – 620

е-mail: marija.mitevska@finance.gov.mk

Departamenti për qasje të lirë tek informatat me karakter publik dhe mbrojta e të dhënave personale

Angelina Jakimovska – Udhëheqës i njësisë

telefon: 02/3255 – 442

е-mail: angelina.jakimovska@finance.gov.mk

Departamenti për çështje normativo juridike

Olivera Savinova Stojanova – Udhëheqës i njësisë

telefon: 02/3255 – 365

е-mail: olivera.savinova-stojanova@finance.gov.mk

Departamenti për furnizime

Daniella Jankova– Ndihmës udhëheqës i sektorit

telefon:02/ 3255 – 628

е-mail: daniela.jankova@finance.gov.mk

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.