Sektori për auditim të brendshëm

Sektori për auditim të brendshëm organizon dhe realizon auditime të brendshme në kuadër të Ministrisë së financave në përputhje me rregullativën ligjore, standardet ndërkombëtare për praktikën profesionale të auditimit të brendshëm dhe aktet e brendshme të ministrisë.

Auditimi i brendshëm është një veprimtari e pavarur, që jep siguri objektive dhe shërbime këshillimi, i projektuar për të shtuar vlerën dhe përmirësuar operacionet e Ministrisë së financave.

E ndihmon Ministrinë e financave në përmbushjen e objektivave, nëpërmjet veprimtarisë së tij sistematike të disiplinuar në vlerësimin dhe përmirësimin e efektivitetit të menaxhimit të riskut, të proceseve të kontrollit dhe qeverisjes.

Udhëheqës sektori

Viktor Gjorçev

tel: 02/3255-508

e-mail: viktor.gjorcev@finance.gov.mk

Ndihmës udhëheqës sektori

Natasha Radeska-Krstevska

tel: 02/3255-363

e-mail: natasa.radeska-krstevska@finance.gov.mk

 

Departamenti për auditim të brendshëm të Ministrisë së financave

m-r Ande Gjurçinovski

tel: 02/3255-513

e-mail: ande.gjurcinovski@finance.gov.mk

Departamenti për auditim të brendshëm të fondeve të BE-së - IPA

Besar Dehari

tel: 02/3255-514

e-mail: besar.dehari@finance.gov.mk

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.