Sistemi financiar

Fusha kryesore e punës së Sektorit për sistem financiar është përgatitja e rregullores në sferën e sistemit bankar dhe institucioneve financiare jobankare, tregut të kapitalit, sistemit të sigurimeve, sistemit të kontabilitetit, revizionit dhe qarkullimit pagesor, lojërave të fatit dhe lojërave argëtuese, si dhe lëshimin e licencave, leje dhe aktvendime për organizatorët e lojërave të fatit dhe lojërave argëtuese, lëshimin e lejeve dhe pëlqimeve për shoqëritë financiare dhe shoqatat e lizingut financiar, si dhe përgatitjen e mendimeve, analizave dhe informacioneve në sferën e sistemit financiar.

Vera Prokovik

Udhëheqës sektori

02/3255-517
verica.prokovic@finance.gov.mk

Anica Ivanovska-Strezovski

Ndihmës udhëheqës sektori

02/3255-519
anica.ivanoska@finance.gov.mk

Maja Agrirovska

Ndihmës udhëheqës sektori

02/3255-546
maja.argirovska@finance.gov.mk

Tanja Tripunovska

Ndihmës udhëheqës sektori

02/3255-518
tanja.kostovska@finance.gov.mk

Departamenti

Toshe Panovski

Departamenti i buxhetit dhe politikës buxhetore

02/3255-520
tose.panovski@finance.gov.mk

Lubica Jovqevska

Departamenti i buxhetit të fondit

02/3255-531
ljubica.jovceska@finance.gov.mk

Vukica Savevska

Departamenti për buxhetet e njësive të vetëqeverisjes lokale

02/3255-535
vukica.saveska@finance.gov.mk

Maja Argirovska

Departamenti i analizës

02/3255-546
maja.argirovska@finance.gov.mk

Vesna Krapqovska

Departamenti për ndërmarrjet publike dhe agjencitë

02/3255-550
vesna.krpacovska@finance.gov.mk

Isak Sinani

Departamenti për planifikimin dhe monitorimin e investimeve publike

02/3255-544
isak.sinani@finance.gov.mk

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.