Кumtesa|

13 dhjetor  2020, Shkup  –  Në periudhën afatmesme, norma mesatare e rritjes ekonomike parashikohet të arrijë 5%, papunësia të ulet në 12.4%, ndërsa shkalla e punësimit të rritet në 52.1%. Paga neto në pesë vitet e ardhshme pritet të rritet me normë mesatare prej 4%. Eksporti, pas tejkalimit të krizës së kovidit, prej vitit të ardhshëm pritet të rritet me norma dyshifrore. Këto parashikime janë pasqyruar në Strategjinë fiskale të rishikuar, e cila për herë të parë jep projeksion prej 5 në vend të 3 viteve, në drejtim të planifikimit më afatgjatë.

Në  Strategjin fiskale thuhet se nga viti i ardhshëm, rritja ekonomike në vend pritet të kalojë në zonën pozitive, në kushtet e rimëkëmbjes së investimeve, konsumit dhe kërkesës së jashtme, ku për vitin 2021 parashikohet një rritje prej 4.1% sipas skenarit bazë, e cila presupozon një zbutje të krizës shëndetësore dhe një përmirësim gradual të pasqyrës epidemiologjike, shfrytëzim më të lartë të kapaciteteve prodhuese dhe të shërbimeve, efektet e favorshme të masave ekonomike, si dhe rritjen e besimit midis konsumatorëve dhe investitorëve.

Strategjia thotë se ridizajnimi i politikave buxhetore dhe politikave që synojnë rimëkëmbjen ekonomike dhe rritjen e përshpejtuar (  SmartER Growth) janë një bazë solide për përshpejtimin e rritjes ekonomike në periudhën e ardhshme, duke e kthyer ekonominë në rrugën e rritjes para krizës në gjysmën e dytë të vitit 2022 dhe duke siguruar dinamikë më të shpejtë të rritjes ekonomike pas kësaj. Kështu, sipas skenarit bazë afatmesëm, rritja mesatare vjetore në periudhën 2022-2025 është parashikuar në 5.3%, rrespekivisht  rritja ekonomike në 2025 pritet të arrijë 5.9%.

Sipas Strategjisë Fiskale, pritet  aktiviteti i eksportit , me uljen e  efekteve të pafavorshme ekonomike të pandemisë dhe përdorimin më të lartë të kapaciteteve prodhuese të kompanive vendase, si dhe për shkak të bazës së ulët të krahasimit, të rritet me 14% në 2021. Rritja e parashikuar e kërkesës së jashtme pritet të kontribuojë në këtë në kushtet e perspektivave pozitive për aktivitetin ekonomik në BE dhe partnerët e tjerë tregtarë të vendit. Në periudhën afatmesme, në kushtet e stabilizimit të pritur të rritjes së kërkesës së jashtme dhe rritjes së potencialit të eksportit në vend përmes hyrjes së IHD-ve, eksporti pritet të ketë një kontribut të fortë në rritjen ekonomike, dmth parashikohet të regjistrojë një rritje mesatare vjetore prej 9.1%. në bazë reale në periudhën 2022-2025.

Rritja reale e investimeve bruto, në strategji, parashikohet në 7.7% në 2021, dhe në periudhën 2022-2025 investimet bruto pritet të regjistrojnë një rritje mesatare vjetore prej 8.5%, me një ndikim të rëndësishëm investimeve të planifikuara të sektorit publik, mbështetja e shtuar për zhvillimin e sektorit privat dhe forcimi i konkurrencës, rivendosja e besimit të subjekteve të biznesit dhe hyrja më intensive e IHD-ve, stimuluar nga anëtarësimi i vendit në NATO dhe vendimi i Komisionit Evropian për të filluar Negociatat e anëtarësimit në BE.

Nga viti i ardhshëm, pritet rritje si në konsumin privat ashtu edhe në atë publik, dhe për konsumin privat pritet të tregojë rritje reale prej 3.5% në 2021, dhe në periudhën 2022-2025, parashikohet një rritje mesatare vjetore prej 4%. Rritja e konsumit publik është parashikuar në 4.3% në 2021, dhe në periudhën 2022-2025 një rritje mesatare prej 1.5% – për shkak të përpjekjeve për të zvogëluar shpenzimet jo-thelbësore dhe racionalizimit të tyre dhe zbatimit të një procesi të konsolidimit fiskal. .

Sipas parashikimeve, në periudhën 2021-2025, pritet një rritje mesatare e numrit të të punësuarve prej 2.2%. Rritja e kërkesës në këtë periudhë pritet të reflektojë në ofertën e fuqisë punëtore, e cila parashikohet të rritet mesatarisht me 1.2% në vit. Zhvillime të tilla në tregun e punës do të kontribuojnë që niveli mesatar i papunësisë në 2025 të ulet në 12.4%, ndërsa niveli mesatar i punësimit të rritet në 52.1%.

Në Strategji, si elementë kryesorë të politikës fiskale afatmesme janë ridizajnimi i politikës buxhetore dhe konsolidimi fiskal, të cilat synojnë mbështetjen e stabilitetit makroekonomik, përshpejtimin e rritjes ekonomike, dhe kështu forcimin e potencialit të rritjes së ekonomisë së brendshme. Riorganizimi i politikës së buxhetit është i lidhur ngushtë me strategjinë për rimëkëmbjen ekonomike dhe rritjen e përshpejtuar, e cila përbëhet nga katër shtylla: rimëkëmbja ekonomike nga Covid-19, rritja e përshpejtuar ekonomike, gjithëpërfshirëse dhe e qëndrueshme, forcimi i konkurrencës së sektorit privat dhe zhvillimi i burimeve njerëzore dhe mundësi të barabarta.

Planifikohet edhe  ndryshimi gradual i strukturës së shpenzimeve buxhetore në drejtim të rritjes së pjesës së investimeve kapitale.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian

Comments are closed.