Кumtesa|

29 janar 2021, Shkup – Reduktim i lehtë i borxhit publik dhe shtetëror në tremujorin e katërt të vitit 2020.  Në fund të vitit 2020, borxhi shtetëror  është 51%, i cili është 0.5 pikë përqindje më i ulët krahasuar me tremujorin e kaluar, ndërsa borxhi publik është 59.9% dhe është 0.8 pikë përqindje më i ulët se në tremujorin e kaluar.

Në terma absolutë, borxhi shtetërorë u zvogëlua me 57 milion euro krahasuar me tremujorin e kaluar, ndërsa borxhi publik u zvogëlua me 89 milion euro krahasuar me tremujorin e tretë.

Ndryshimi i situatës është për shkak të pagesave të bëra në tremujorin e fundit në bazë të Eurobondit të duhur nga 2015, si dhe shlyerjen e kredive afatshkurtra për bankat komercijale të marra në fillim të vitit të kaluar.

Realizimi i borxhit publik dhe shtetëror në tremujorin e katërt është më i ulët dhe në lidhje me parashikimet për fund të vitit, borxhi shtetërorë është 0.2 pikë përqindje më i ulët se sa pritej, ndërsa në borxhin publik me 1 pikë përqindje më pak.

Ministri i Financave Fatmir Besimi paralajmëroi se në planin afatmesëm do të realizohet një konsolidim gradual i buxhetit, e cila nga njëra anë do të ndikojë në stabilizimin e borxhit, ndërsa nga ana tjetër nuk do të ndikojë në mënyrë kufizuese në rritjen ekonomike.  Në atë drejtim, është planifikuar deficiti buxhetor, domethënë ndryshimi negativ midis të hyrave dhe shpenzimeve në buxhet duhet të zvogëlohet gradualisht. Kështu, për këtë vit është parashikuar pothuajse dy herë deficit më i ulët krahasuar me vitin e kaluar prej -4.9% të PBB-së, vitin e ardhshëm parashikimi është -3.8%, në 2023 -3.2%, në 2024 -2.9% dhe në 2025 -2%, dmth nën kriterin e Mastrihtit prej -3% të PBB-së.  Për shkak të krizës ekonomike të shkaktuar nga pandemia, shumë shtete anëtare të Bashkimit Evropian (BE) e tejkalojnë këtë kriter, që është mjaft e kuptueshme, duke pasur nevojën për ndërhyrje të fortë shtetërore dhe stimul fiskal për ekonomitë.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *