Кumtesa|

16 Prill 2021, Shkup – Për një klimë më të mirë biznesi dhe rritje të përshpejtuar dhe të qëndrueshme ekonomike, është e nevojshme të punohet vazhdimisht në një ekosistem me korrupsion zero dhe konkurrencë të drejtë (lojale), ku të gjithë do të paguajnë pjesën e tyre të taksave. Në këtë drejtim janë 16 masat nga Plani aksional të Ministrisë së Financave për luftën kundër ekonomisë gri dhe 18 masat nga plani për luftën kundër korrupsionit, “Aksioni 21” – për të cilin Ministri i Financave Fatmir Besimi dhe Zv. Kryetari i Qeverisë për luftën kundër korrupsionit, krimit, zhvillimit të qëndrueshëm dhe burimeve njerëzore Ljupço Nikollovski diskutoi me përfaqësuesit e sektorit të biznesit.

Përveç ministrave, në diskutim morën pjesë drejtorët e Drejtorisë së të Ardhurave Publike, Drejtoria e Doganave, Zyra e Inteligjencës Financiare, Policia Financiare dhe Inspektorati devizor, ndërsa komuniteti i biznesit u ndoq nga përfaqësuesit e Odës Ekonomike, Shoqata e Odave Ekonomike, investitorët e huaj të Veriut, Shoqata e Kompanive me Përvojë të Avancuar Teknologjikisht, Delegacioni i Ekonomisë Gjermane, Oda Amerikane Ekonomike, MASIT, MATTO dhe Shoqata e E-Tregtisë.

Ministri i Financave Fatmir Besimi theksoi se ekonomia gri minon konkurrencën e kompanive dhe individëve dhe është “avantazh” i padrejtë dhe i paligjshëm i atyre që nuk përmbushin detyrimet ligjore. Ministri tha se ekonomia gri cenon integritetin e gjithë sistemit tonë të tatimeve, ndikon negativisht në buxhetin dhe mbledhjen e të ardhurave dhe kështu shkurton fondet për investime në shëndetësi, arsim dhe shërbime me cilësi më të lartë për të gjithë qytetarët.

Besimi theksoi se qëllimi i Plani aksional për luftën kundër ekonomisë gri të Ministrisë së Financave është përmes masave dhe aktiviteteve të përcaktuara për të forcuar mekanizmat për luftën kundër ekonomisë gri. Ai theksoi se plani përmban 6 prioritete: 1) Përmirësimi i procesit të matjes, monitorimit dhe zbulimit të ekonomisë gri; 2) Shërbime efikase të inspektimit; 3) Mjedisi më i mirë i biznesit për krijimin, rritjen dhe zhvillimin e ndërmarrjeve; 4️) Forcimi i vetëdijes për ekonominë gri dhe forcimi i moralit tatimor; 5️) Adresimi i ekonomisë gri në tregtinë elektronike dhe 6️) Masat e Administratës Doganore në luftën kundër ekonomisë joformale. Zbatimi i masave dhe aktiviteteve në kontekstin e këtyre prioriteteve pritet të zvogëlojë ekonominë gri në periudhën afatmesme me rreth 5 pikë përqindje, e cila tani vlerësohet në rreth 37% të BPV-së sipas treguesve të Fondit Monetar Ndërkombëtar.

“Miratimi i këtij plani aksional është rezultat i angazhimit të vendit për të zvogeluar ekonominë joformale, duke pasur parasysh se nuk ka asnjë vend ku ekonomia gri, si fenomen, nuk ekziston. Është përgjegjësi e shtetit për të përmirësuar mjedisin ligjor dhe ekonomik në të cilin mënyra më e lehtë dhe me kosto më efektive për të zhvilluar bizneset janë operacionet ligjore, të udhëhequr nga parimet e barazisë, objektivitetit dhe transparencës, duke siguruar rregullore dhe rregulla të qarta ndiqni dhe respektoni, siç është dhe sigurimi i sanksioneve për ata që nuk i zbatojnë dhe respektojnë ato ”, theksoi Besimi.

Zëvendëskryeministri Nikollovski theksoi se së bashku me ekipin e tij ata janë duke punuar në mënyrë aktive në monitorimin e proceseve ekonomike dhe përmirësimin e rrjedhave ekonomike, duke krijuar masa të përshtatshme që ndihmojnë në luftën e vazhdueshme kundër korrupsionit dhe krimit. Këto masa kontribuojnë ndjeshëm në përforcimin e sektorit të biznesit dhe marrëdhënieve të biznesit në të dhe krijojnë kushte për funksionimin e mirë të ndërmarrjeve. Në këtë drejtim, unë do të doja të përmendja ndërhyrjet e ofruara në fushën e prokurimit publik, si dhe krijimin e një pike të vetme për lëshimin e licencave për kompanitë përkatëse.

Nikollovski tha se zgjidhjet e sistemit të paraqitura në Planin Kundër Korrupsionit në mënyrë të konsiderueshme ndihmojnë në drejtim të krijimit të një klime të favorshme biznesi, ofrojnë siguri dhe mundësi të hapura për zhvillim ekonomik në Maqedoninë e Veriut.

“Korrupsioni si një fenomen i dëmshëm shoqëror shkakton pasoja të padëshiruara që dëmtojnë menaxhimin dhe qeverisjen e mirë të biznesit. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të sigurohen kushte përmes zgjidhjeve të sistemit dhe ligjeve që do të mundësojnë përparimin e biznesit, të cilat do të kontribuojnë në hapjen e ndërmarrjeve të reja, do të rrisin tregtinë dhe eksportet, dhe që do të mundësojnë krijimin e më shumë vendeve të punës për brezat e rinj që janë e ardhmja jonë “, theksoi Nikollovski.

Komuniteti i biznesit vuri në dukje se veprimi për të adresuar këto dy çështje të rëndësishme , përkatësisht ekonomia gri dhe korrupsioni, janë të nevojshme për të ndërtuar një sistem të shëndetshëm ekonomik që do të prodhojë vlerë të shtuar dhe rritje ekonomike.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *