Кumtesa|

20 Prill 2021 Shkup – Punëdhënësit dhe personat e vetëpunësuar do të jenë në gjendje të aplikojnë nga sot deri më 30 prill për masën nga Pakoja e pestë të masave – Mbështetja financiare për pagesën e pagave për shkurt dhe mars. Mbështetja është nga 14,500 në 21,776 denarë për punonjës, sipas rënies së të ardhurave tre muaj para muajit për të cilin ata aplikojnë për ndihmë, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Përfitime të veçanta sigurohen për këtë në Pakon e Pestë, pra shndërrimi i 50% të ndihmës në mjete granti të pakushtëzuar ose 100% në rast investimi në pajisjet themelore. Kjo u theksua nga Ministri i Financave Fatmir Besimi dhe drejtoresha e Drejtorisë për të Ardhura Publike Sanja Lukarevska në konferencën e sotme për shtyp.

Vlera totale e masës është 1.9 miliardë denarë, të cilat ndahen nga buxheti dhe do të mbulojnë rreth 60,000 punëtorë. Parashikohet që shuma e përkrahjes, në përputhje me zvogëlimin e të hyrave të ndërmarrjeve, të jetë – për ulje prej 30% deri në 40% vlera e përkrahjes financiare është deri në 14 500 denarë prej 40.01% deri në 50% përkrahje financiare deri në 15 955 denarë, prej 50.01% deri në 60% përkrahje financiare deri në 17 410 denarë, prej 60.01% deri në 70% përkrahje financiare deri në 18 865 denarë, prej 70.01% deri në 80% përkrahje financiare deri në 20 320 denarë dhe mbi 80% përkrahje financiare deri në 21 776 denarë.

Resprektivisht, për të gjithë shfrytëzuesit e përkrahjes financiare për pagesën e pagave, parashikohet që 50% e ndihmës së paguar të transformohet në grant, pa kurrfarë kushtesh. Për ata që gjatë vitit do të investojnë në pajisje themelore, vlera e plotë e ndihmës së paguar do të transformohet në mjete grant. Nga kjo risi vërehet edhe komponenti zhvillimor që u theksua gjatë prezantimit të Pakos së pestë të masave. Si e gjithë bota ashtu edhe ne, vitin 2021 e shohim si vit i rivitalizimit. Rimëkëmbja duhet të stimulohet përmes masave të orientuara në nxitjen e investimeve të reja dhe zhvillimin e firmave.

Drejtoresha e DAP Lukarevska njoftoi se kërkesa për mbështetje financiare për pagesën e pagave për punëdhënësit do të bëhet përmes sistemit e-tatime deri në fund të muajit dhe DAP do të dorëzojë përgjigje të kërkesës brenda 3 ditëve në të fundit.

– Punëdhënësi me një kërkesë të plotë, paraqet llogaritjen MPIN, në të cilën për punëtorët për të cilët kërkon mbështetje financiare ai vendos kodin 5002, dhe DAP pas përpunimit të llogaritjes, informon punëdhënësin për përmbushjen e kushteve dhe shumën totale të mbështetje financiare që do të paguhet për muajin përkatës. Pas përpunimit të të dhënave, DAP informon Qeverinë e RMV-së për punëdhënësit të cilët kanë përmbushur kushtet për mbështetje financiare, për pagesën e fondeve brenda 5 ditëve nga formulari i pranuar MPIN – tha Lukarevska.

Ajo informon se kushtet nga ligji për përdorimin e mbështetjes financiare janë të njëjta me ligjin e mëparshëm, dmth punëdhënësi duhet të ketë rënie në të ardhurat prej të paktën 30%, nuk duhet të bëhet pagesa e dividentit dhe shpërblim për suksesin e biznesit, punonjësi nuk ka arritur pagë neto më të lartë se 39,900 denarë në 4 muajt e mëparshëm, punëdhënësi të mos paguajë pagë neto më të lartë se 120,000 denarë për muajin për të cilin kërkohet mbështetje financiare për më shumë se 10% të numrit të përgjithshëm të të punësuarve, për të mos përdorur përjashtimin nga tatimi mbi të ardhurat personale dhe kontributet e sigurimeve shoqërore të detyrueshme, punonjësi nuk është i regjistruar për punë jashtë orarit dhe punëdhënësi në llogarinë vjetore dhe pasqyrat financiare për 2017, 2018 dhe 2019, ka bërë fitime të akumuluara në mënyrë kumulative para tatimit më pak se 600,000,000 denarë.

Në muajin për të cilin kërkohet mbështetje financiare, punëdhënësi duhet të ketë të njëjtin ose numër më të madh të të punësuarve krahasuar me dhjetorin 2020, me përjashtim të punëtorëve të pushuar nga puna për arsye të justifikuara sipas ligjit. Ky kusht nuk është i detyruar të plotësohet nga punëdhënësit që kryejnë veprimtari hotelierike, pra aktivitete për përgatitjen dhe shërbimin e ushqimit dhe akomodimit, si dhe veprimtarinë e transportit, dmth transportin tokësor dhe tubacionor, të cilat për shkak të protokolleve shëndetësore janë mbyllur në së paku 50% të kapaciteteve të tyre përmes të cilave realizon fitimin.

Personat e vetëpunësuar paraqesin një kërkesë për mjetet financiare për shkurt dhe mars 2021 përmes sistemit E-PPD për secilin muaj veç e veç deri më 30 prill 2021 më së voni. Shuma e mbështetjes financiare është 17,410 denarë në bazë mujore. Personat fizikë që kryejnë veprimtari të pavarur për ushtrimin e kësaj të drejte duhet të kenë ulje të të ardhurave me më shumë se 30%. Shuma e mbështetjes financiare paguhet brenda 10 ditëve nga dita e paraqitjes së kërkesës së plotë, në llogari transaksioni përmes së cilës individi i cili kryen veprimtari të pavarur kryen transaksione për aktivitetin, tha drejtoresha e DAP Lukarevska.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *