Кumtesa|

27 korrik 2022, Shkup – Ngritja e kapaciteteve dhe përgatitja profesionale e kontabilistëve janë ndryshimet kryesore të përfshira në Ligjin e punëve të kontabilitetit, të cilin e miratoi Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ministria e Financave punoi për zgjidhjen ligjore përmes procesit inkluziv së bashku me palët e tanguara, me qëllim të vendosjes dhe zbatimit të standardeve profesionale në profesionin e kontabilitetit dhe mbrojtjen e interesit publik.

Me Ligjin e punëve të kontabilitetit, kontabilistët dhe kontabilistët e autorizuar do të detyrohen për edukim të detyrueshëm profesional dhe respektim të parimeve të përgjithshme etike të profesionit.

Domosdoshmërisht do të detyrohen që të japin provimin për hyrje në profesion, si dhe rritjen e numrit të orëve për përsosjen e vazhdueshme profesionale (PVP). E drejta për të kryer shërbime kontabiliteti do të fitohet vetëm me përmbushjen e kritereve të definuara me këtë ligj. Personat që kryejnë punë kontabiliteti do të kenë përgjegjësi ligjore në drejtim të mbajtjes së rregullt të kontabilitetit dhe detyrim që me anë të nënshkrimit, ta vërtetojnë saktësinë e llogarisë vjetore dhe raporteve financiare, si dhe harmonizimin e tyre me dispozitat ligjore.

Mbikëqyrja mbi profesionin e kontabilitetit do të kryhet nga organi i pavarur dhe i mëvetësishëm, gjegjësisht Këshilli për avancim dhe mbikëqyrje të profesionit të kontabilitetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili do të sigurojë zbatimin përkatës të të gjitha parimeve për realizimin e trajnimeve për PVP, njëkohësisht duke u kujdesur për rritjen dhe zhvillimin e vazhdueshëm të sferës së kontabilitetit, deri në sigurimin e implementimit të garantuar të të gjitha masave të nevojshme për zbatimin e standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit.

Me ligjin e ri, Instituti për Kryerjen e Punëve të Kontabilitetit është përcaktuar si person juridik me kompetenca publike, në kuadër të të cilit do të krijohen organe drejtuese dhe akte të punës. Instituti në vazhdimësi do të ketë detyrim që t’i përkthejë standardet ndërkombëtare të raportimit financiar dhe të përmbushë standardet e nevojshme për hyrjen e Institutit në IFAC.

Gjithashtu, me këtë ligj mundësohet hyrja e subjekteve të reja juridike në tregun e organizimit të trajnimeve për kryerjen e shërbimeve të kontabilitetit. Gjegjësisht, përsosja e vazhdueshme profesionale do të zbatohet nga ana e personave juridikë që ofrojnë shërbimet e këshillimit dhe edukimit në fushën e kontabilitetit, financave, tatimeve, së drejtës korporative dhe marrëdhënieve të punës dhe të cilët për kryerjen e edukimit të vazhdueshëm duhet të kenë leje nga Instituti. Pas anëtarësimit të RMV-së në BE, ofrohet mundësi që shërbimet e kontabilitetit në Republikën e Maqedonisë së Veriut të ofrohen nga personat e huaj fizikë dhe juridikë, me ç’rast ky ligj harmonizohet me direktivën evropiane të shërbimeve.

Ligji bazohet në parimet e paanshmërisë, pavarësisë, transparencës, ekspertizës, profesionalizimit dhe ligjshmërisë në kryerjen e punëve të kontabilitetit.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *