Кumtesa|

24 tetor 2023, Shkup – Komuna e Tetovës, Vinicës dhe Zhelinës janë tri vetëqeverisje lokale që me kërkesën e tyre dhe me përkrahjen e pushtetit qendror do t’i shlyejnë detyrimet e tyre të maturuara dhe në këtë mënyrë do t’i përforcojnë kapacitetet e tyre financiare. Ministri i Financave, Fatmir Besimi dhe kryetarët e komunave – Bilal Kasami, Mile Petkov dhe Blerim Sejdiu nënshkruan sot marrëveshjen për shfrytëzimin e fletobligacioneve strukturore të emetuara nga Ministria e Financave për këto tri komuna.

Fletobligacioni strukturor është instrument i ri financiar, i cili u vendos me Ligjin e Financimit të Njësive të Vetëqeverisjes Lokale dhe u jepet mundësia komunave që t’i shfrytëzojnë ato për shlyerjen e detyrimeve të maturuara dhe të papaguara. Ato emetohen për 10 vjet dhe me anë të tyre mundësohet riprogramimi i detyrimeve, por edhe mundësia e konsolidimit të buxheteve, si dhe mundësia për t’u fokusuar në zhvillimin e tyre. Vlera për fletobligacionet e emetuara do të kthehet në këste të barabarta 10 vjeçare.

“Këto janë fletobligacionet e para strukturore të emetuara nga Ministria e Financave, në përputhje me Ligjin e ri reformues për Financimin e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale, të cilat ofrojnë më shumë mjete për pushtetet lokale, me qëllim të stabilitetit të tyre financiar dhe ofrimit të shërbimeve cilësore.

Komuna e Tetovës, Vinicës dhe Zhelinës janë vetëqeverisje lokale që e shfrytëzuan këtë mundësi të njëhershme nga ligji në fjalë dhe parashtruan kërkesë brenda afatit të përcaktuar ligjor për emetimin e fletobligacionit strukturor dhe në këtë mënyrë siguruan mjete për pagesën e detyrimeve për përkushtimin e tyre drejt zhvillimit të tyre”, theksoi ministri Besimi.

Ministria e Financave emetoi fletobligacione strukturore në vlerë të përgjithshme prej 275 milionë denarëve, prej të cilave 250.2 milionë denarë për Komunën e Tetovës, 21.7 milionë denarë për Komunën e Zhelinës dhe 2.5 milionë denarë për Komunën e Vinicës. Me nënshkrimin e marrëveshjeve, komunat mund t’i shfrytëzojnë fletobligacionet e emetuara për pagesën e detyrimeve të tyre ndaj kreditorëve, të cilët mund t’i shfrytëzojnë fletobligacionet e emetuara për shlyerjen e detyrimeve ndaj Drejtorisë së të Ardhurave Publike ose për të tregtuar me ato në tregun sekondar të Bursës.

Emetimi i fletobligacioneve strukturore është pjesë e reformës së planifikuar për avancimin e decentralizimit fiskal dhe pjesë e reformës më të gjerë në menaxhimin e financave publike.

Ato paraqesin një nga instrumentet që janë në dispozicion të komunave. Përkatësisht, për përforcimin e stabilitetit të tyre financiar, komunat mund të shfrytëzojnë edhe kredi të kushtëzuar nga Ministria e Financave dhe fletobligacione komunale për blerës të njohur – Ministria e Financave. Gjithashtu, me ndryshimet në Ligjin e Financimit të Njësive të Vetëqeverisjes Lokale u siguruan më shumë mjete duke rritur transfertat nga buxheti qendror për komunat në bazë të tatimit mbi të ardhurat personale nga 3% në 6% dhe në bazë të TVSH-së nga 4.5% në 6%.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *