Buxheti i qytetarëve është ueb-aplikacion i cili në mënyrë të thjeshtë e afron Buxhetin tek qytetarët, në mënyrë interaktive i informon për mënyrën se si krijohet Buxheti, në cilën mënyrë mbushet dhe si shpenzohen mjetet e shpërndara.

budget.finance.gov.mk

 

Portali “Financa të hapura” ka për qëllim t’i mundësojë opinionit qasje te të dhënat për realizimin e transaksioneve të të gjithë shfrytëzuesve buxhetor të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me të cilët disponon Thesari i Ministrisë së Financave.

open.finance.gov.mk

 

Shpenzime kapitale ose investime kapitale, janë shpenzimet e shfrytëzuesve buxhetor të dedikuar për të mira të përhershme, siç janë rrugët, shkollat, spitalet, ujësjellësit, konviktet studentore, objektet sportive, aparate për shëndetësi etj. Realizimi i tyre është i rëndësishëm sepse krijojnë shërbime më të mira për qytetarët dhe kontribuojnë për zhvillimin e ekonomisë.

Ndiqni realizimin e shpenzimeve kapitale të çdo institucioni – të realizuar në raport me planifikimet në Buxhet.

kapitalni-rashodi.finance.gov.mk

 

Në kuadër të portalit “Financa të hapura” përmbahen edhe të dhëna për shumën dhe strukturën e borxhit publik. Borxhi publik paraqet shumën e detyrimeve financiare të krijuara nga huamarrjet e pushtetit qendror, komunat dhe borxhin e ndërmarrjeve publike dhe shoqatave tregtare në pronësi dominuese të shtetit ose komunave.

javendolg.open.finance.gov.mk

 

 

Buxheti – (linqe për dokumentet e këtij viti dhe viteve paraprake)

 

Thesari, raporte, realizimi i Buxhetit, të dhëna mujore

 

Borxhi publik – gjendja e borxhit publik

 

SEPEO raporte

 

Shqyrtim statistikor  (makroekonomia/shqyrtim statistikor/nëntor)

 

Tregues themelor

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.