Raportet

Ministria e Financave publikon të dhënat për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në faqen e saj në përputhje me metodologjinë e FMN për statistikat e qeverisë (Government finance statistic 1986 Statistikat e Financave të Qeverisë 1986).

Sipas metodologjisë, Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut përbëhet nga buxheti qendror (duke përfshirë edhe llogaritë për të hyrat vetanake të shfrytëzuesve buxhetor) dhe Buxhetet e fondeve (Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor, Fondi për Sigurim Shëndetësor, Agjensioni për rrugë shtetërore dhe Agjensioni për punësim ). Që nga Janari 2013 (Gazeta Zyrtare 168/2012), Agjensioni për Rrugë Shtetërore është ristrukturuar në Ndërmarrje Publike për Rrugë Shtetërore dhe e njëjta nuk është e përfshirë në Buxhetin e RMV.

Tabelat për realizimin e Buxhetit të RMV publikohen jo më vonë se 30 ditë në muajin aktual për muajin paraprak.

Realizimi i Buxhetit të RMV për 2024

Realizimi i Buxhetit të RMV për 2024 (Maj)

Realizimi i Buxhetit të RMV për 2023


Realizimi i Buxhetit të RMV për 2023 (Dhjetor)

[collapsed]

Arkivë

Realizimi i Buxhetit të RMV për 2022
Realizimi i Buxhetit të RMV për 2021
Realizimi i Buxhetit të RMV për 2020
Realizimi i Buxhetit të RMV për 2019
Извршување на Буџет на РМ за 2018 година
Извршување на Буџет на РМ за 2017 година
Извршување на Буџет на РМ за 2016 година
Извршување на Буџет на РМ за 2015 година
Извршување на Буџет на РМ за 2014 година
Извршување на Буџет на РМ за 2013 година
Извршување на Буџет на РМ за 2012 година
Извршување на Буџет на РМ за 2011 година
Извршување на Буџет на РМ за 2010 година
Извршување на Буџет на РМ за 2009 година
Извршување на Буџет на РМ за 2008 година

[/collapsed]

Seria e të dhënave


Seria e të dhënave për realizimin i Buxhetit të RMV

Seria e të dhënave për realizimin e Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm

Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm (Buxheti i konsoliduar i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe buxhetet e komunave, të dhëna vjetore)


Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm për vitin 2022

[collapsed]

Arkivë

Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm për vitin 2021
Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm për vitin 2020
Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm për vitin 2019
Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm për vitin 2018
Извршување на Буџет на Општа Влада за 2017 година
Извршување на Буџет на Општа Влада за 2016 година
Извршување на Буџет на Општа Влада за 2015 година
Извршување на Буџет на Општа Влада за 2014 година
Извршување на Буџет на Општа Влада за 2013 година
Извршување на Буџет на Општа Влада за 2012 година
Извршување на Буџет на Општа Влада за 2011 година
Извршување на Буџет на Општа Влада за 2010 година
Извршување на Буџет на Општа Влада за 2009 година

[/collapsed]

 

Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm (Buxheti i konsoliduar i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe buxhetet e komunave, të dhëna kuartale)


Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm K1 2024

 

Buxhetet e komunave (të dhëna kuartale)


Buxhetet e komunave K1 2024

 

Извршување на Буџети на ЕЛС


Извршување на Буџети на ЕЛС за К1 2017 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за П1 2017 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за К3 2017 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за К4 2017 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 31.3.2018 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 30.06.2018 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 30.9.2018 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 31.12.2018 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 31.3.2019 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1-30.6.2019 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 30.9.2019 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.-30.6.2021-година

Извршување-на-Буџети-на-ЕЛС-за периодот-1.1.-30.9.2021-година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.-30.9.2022 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.-31.12.2022 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.-31.03.2023 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.-30.06.2023 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.-31.03.2024 година.

 

Raporti gjysmëvjetor për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut


Raporti gjysmëvjetor për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2023

Raporti gjysmëvjetor për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2022

Raporti gjysmëvjetor për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2021

Извештај за извршување на Буџетот на РСМ за П1 2019 година

Остварени приходи и реализирани расходи по буџетски корисници и фондови за П1 2019 година

Извештај за извршување на Буџетот на РСМ за П1 2018 година

Остварени приходи и реализирани расходи по буџетски корисници и фондови за П1 2018 година

Извештај за извршување на Буџетот на РСМ за П1 2017 година

Остварени приходи и реализирани расходи по буџетски корисници и фондови за П1 2017 година

Извештај за извршување на Буџетот на РСМ за П1 2016 година

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.