Кumtesa|

7 Prill 2021, Shkup – Ministria e Financave është institucioni më transparent në vitin 2020 me 80 përqind të dokumentacioneve të kërkuara të publikuara, tregon analiza e ESE për nivelin e transparencës aktive të institucioneve publike në vitin 2020 në të cilën monitorohen 25 institucione. Por, përkundër numrit të lartë të dokumenteve dhe informacioneve të publikuara, kalendari i buxhetit dhe programi vjetor ende mungojnë, sipas ESB.

Nëntëmbëdhjetë institucione ose 76 përqind nga të monitoruarat janë jo-transparente, më saktësisht siç shpjegohet në analizën e publikuar, pothuajse tre të katërtat e institucioneve të monitoruara, në vitin 2020, publikuan më pak se 40 përqind të dokumenteve të monitoruara. Ekzistojnë dy institucione që nuk publikojnë ndonjë dokument në faqet e tyre të internetit (Qendra e shëndetit publik – Shkup dhe Qendra për shëndet publik – Koçan).

Pesë institucione publikuan vetëm një pjesë të dokumenteve të monitoruara ose 20 % të institucioneve të monitoruara, pothuajse një e katërta e institucioneve të monitoruara publikuan nga 41% në 75% të dokumenteve të monitoruara. Në këtë kategori institucionesh janë ministria e Shoqërisë informatike me gjithsej nëntë dokumente të publikuara (60%), ministria e Arsimit me gjithsej tetë dokumente të publikuara (50%), ministria e Brendshme dhe ministria e Kulturës me shtatë dokumente të publikuara (47%, përkatësisht 50 përqind respektivisht) dhe Qeveria e RMV me shtatë dokumente të publikuara (47 përqind).

– Institucioni i vetëm transparent aktiv në vitin 2020 është ministria e Financave. Në vitin 2020, ky institucion publikoi 80% të dokumenteve të kërkuara. Por, përkundër numrit të lartë të dokumenteve dhe informacioneve të publikuara, kalendari i buxhetit dhe programi vjetor ende mungojnë, sipas ESB.

Pjesa e madhe e institucioneve të monitoruara ose 88 % kanë publikuar listën e informacionit me karakter publik dhe personit për kontakt dhe ndërmjetësim me informacionin publik.

Gjysma e institucioneve kanë publikuar plan strategjik dhe llogari përfundimtare të buxhetit. Asnjë institucion nuk ka publikuar kalendarin buxhetor, deklaratë para-buxhetore dhe raport të revizionit. Ndryshimet e propozuara dhe të miratuara në buxhet janë publikuar vetëm nga ministria e Financave. Vetëm dy institucione, ministria e Financave dhe ministria e Transportit dhe lidhjeve, kanë miratuar buxhet të miratuar në format të hapur. Ndërkohë, raporti gjashtëmujor për realizimin e buxhetit u publikua nga ministria e Financave dhe agjencia për Mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacionin publik.

Qëllimi i analizës është të tregojë nivelin e transparences aktive në disa prej institucioneve publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pra praktikën e publikimit të dokumenteve dhe informacionit mbi programin e tyre dhe punën e buxhetit në faqet e tyre të internetit dhe të jap rekomandime për mundësinë dhe mënyrën e përmirësimit të nivelit të aktivitetit në institucionet publike.

Subjekti i analizës është publikimi i gjashtëmbëdhjetë informacioneve/dokumenteve të rëndësishme për programin/punën e buxhetit nga njëzet e pesë institucione publike, të cilat përfshijnë: strategjinë e punës, programet vjetore, kalendarin e buxhetit, deklaratën para-buxhetore, buxhetin e qytetarit, propozim buxhetin dhe buxhetin e miratuar, ndryshimet e propozuara dhe ndryshimet e miratuara në buxhet, dokumentet buxhetore në format të hapur (xml dhe excel), raportet mujore të realizimit të buxhetit, raporti gjashtëmujor i realizimit të buxhetit, llogaria përfundimtare e buxhetit, raporti i revizionit, të dhënat për personin e caktuar për ndërmjetësim për informacionet me karakter publik dhe lista e informacioneve me karakter publik.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *