Кumtesa|

1 shtator, 2022 – Më shumë se 100 milionë euro janë siguruar nga shteti për ballafaqim me krizën energjetike dhe për investime kapitale për përmirësimin e infrastrukturës komunale në komuna. Dje në mbledhjen e qeverisë u miratuan vendimet, qëllimi përfundimtar i të cilave është përmirësimi i kushteve të jetesës së qytetarëve.

Me vendim, nga sot EMV-së i vihen në dispozicion 3.1 miliardë denarë ose rreth 50 milionë euro me qëllim që kompania ta rrisë prodhimin dhe të sigurojë sasi shtesë të energjisë elektrike. EMV-ja do ta shfrytëzojë përkrahjen financiare edhe për furnizimi me lëndë të para, si thëngjill, mazut dhe të tjera që janë në funksion të përkrahjes së vazhdimit të prodhimit të energjisë elektrike, si dhe furnizimit të pandërprerë me energji elektrike.
Kjo është në drejtim të masave të ndërmarra për të siguruar furnizim të pandërprerë me energji elektrike në një periudhë të krizës globale energjetike.

Njëkohësisht, janë paraparë mjete në vlerë prej 50 milionë euro për realizimin e investimeve kapitale për përmirësimin e infrastrukturës ujore të komunave. Këto mjete shteti do t’i sigurojë nga Banka Evropiane e Investimeve ndërsa komunat do t’i marrin si donacion. Me këtë shteti i ndihmon dukshëm komunat në realizimin e projekteve kyçe të infrastrukturës në kohë krize.

Dje në mbledhjen e Qeverisë u miratua propozim ligji, i cili mundëson sigurimin e mjeteve, që duhet të miratohet nga deputetët në periudhën e ardhshme. Projekti synon përmirësimin e kushteve dhe ngritjen e cilësisë së jetesës së qytetarëve dhe është pjesë e politikës së Qeverisë për zhvillim të barabartë rajonal.

Këto mjete do të destinohen për rehabilitimin, modernizimin dhe zgjerimin, përkatësisht ndërtimin e infrastrukturës së furnizimit me ujë, siç janë: furnizimi me ujë; stacionet e trajtimit të ujit; rrjetet kryesore të transmetimit të ujit të papërpunuar ose të pastruar; rrjetet e furnizimit me ujë duke përfshirë stacionet e pompimit dhe kyçjet e shtëpive; matjen me shumicë edhe të konsumatorëve dhe masat e efikasitetit të energjisë.

Më tutje, mjetet që do të shfrytëzohen dhe për rehabilitimin, modernizimin dhe zgjerimin, përkatësisht ndërtimin e infrastrukturës për mbledhjen dhe trajtimin e ujërave të zeza, siç janë rrjetet e kanalizimeve duke përfshirë kyçjet nëpër shtëpitë dhe stacionet e pompimit, stacionet e pastrimit. Njëkohësisht, rëndësi kanë edhe investimet e parashikuara kapitale për rehabilitimin, modernizimin dhe zgjerimin, përkatësisht ndërtimin e sistemit të kanalizimeve atmosferike dhe masat e emergjente për mbrojtjen nga përmbytjet.  

Implementuesi i projektit do të jetë Ministria e Mjedisit Jetësor, ndërsa shfrytëzuesit e mjeteve do të jenë komunat dhe qyteti i Shkupit.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *