POLITIKA E KONTROLLIT FINANCIAR TË BRENDSHËM NË SEKTORIN PUBLIK (ME PLANIN E VEPRIMIT PËR PERIUDHËN NGA VITI 2019 DERI NË 2021)


Sot, në datë 12 mars të vitit 2019, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e saj të 125-të shqyrtoi dhe miratoi “Politikën për kontrollin e brendshëm financiar në sektorin publik (me një plan veprimi për periudhën nga viti 2019 deri në 2021)”.

Politika për kontrollin e brendshëm financiar në sektorin publik është një dokument strategjik për zhvillimin e mëtejshëm të sistemit të kontrollit të brendshëm në sektorin publik. Qëllimi i këtij dokumenti është të përcaktojë kornizën e një sistemi modern, të përshtatshëm dhe efektiv për KBFP-në, duke përfshirë menaxhimin dhe kontrollin financiar, revizionin e brendshëm, koordinimin qendror dhe harmonizimin dhe inspektimin financiar në sektorin publik, si dhe të ndihmojë në drejtim të menaxhimit të mirë financiar me mjetet publike.

 

Politika për kontrollin e brendshëm financiar në sektorin publik për periudhën nga viti 2019 deri në 2021

Plani i veprimit për periudhën nga viti 2019 deri në 2021

Korniza kohore për aktivitetet e planit të veprimit

Broshurë për projektin tuining lajt “Përmirësimi i mëtejshëm i sistemit të kontrollit të brendshëm”

 

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian

Comments are closed.