Прашалник

Картон на депонирани потписи 2019

Достасани ненамирени обврски

Образец РКБ – За упис на буџетските корисници во регистариот на буџетски корисници

Образец ОС – За отворање на сметка на корисниците и единките корисници на средства од буџетот на Република Македонија

Образец О1 – Образец за преземена обврска

Образец ПО1 – Образец за пријавување на повеќегодишни обврски

Оваа вест е достапна и на: Macedonian Albanian

Comments are closed.