Сектор за управување со средствата од инструментот за претпристапна помош - ИПА

Секторот за управување со средствата од инструментот за претпристапна помош – ИПАги врши работите што се однесуваат на: финансиско управување со претпристапните фондови на Европската унија за Република Северна Македонија, отворање и управување со банкарските сметки, аплицирање за средства од Европската комисија, одобрување трансфер на средства добиени од Европската комисија до оперативната структура, финансиско известување до Европската комисија, работи непосредно поврзани со Националниот координатор за авторизација (НАО) во однос на законитоста и регуларноста на извршените трансакции пред Европската унија и обезбедување ефективно функционирање на системите за управување и контрола на користењето на ЕУ фондовите и други работи поврзани со работата на Националниот координатор за авторизација (НАО).

Согласно Регулативата за имплементација на ИПА, раководителот на Национален фонд е  Националниот координатор за авторизација (НАО) назначен од страна на Владата на Република Северна Македонија. Националниот координатор за авторизација (НАО) има целосна одговорност за :

  •  финансиското управување со средствата на ЕУ во Република Северна Македонија и е одговорен за законитоста и регуларноста на основните трансакции;
  • ефективно функционирање на системите за управување и контрола во согласност со регулативата на ИПА.

Вера Проковиќ

Раководител на сектор

02/3255-517
verica.prokovic@finance.gov.mk

Аница Иваноска-Стрезовски

Помошник раководител на сектор

02/3255-519
anica.ivanoska@finance.gov.mk

Маја Аргировска

Помошник раководител на сектор

02/3255-546
maja.argirovska@finance.gov.mk

Тања Трипуновска

Помошник раководител на сектор

02/3255-518
tanja.kostovska@finance.gov.mk

Одделенија

Тоше Пановски

Одделение за буџет и буџетска политика

02/3255-520
tose.panovski@finance.gov.mk

Љубица Јовчевска

Одделение за буџети на фондови

02/3255-531
ljubica.jovceska@finance.gov.mk

Вукица Савевска

Одделение за буџети на единиците на локалната самоуправа

02/3255-535
vukica.saveska@finance.gov.mk

Маја Аргировска

Одделение за анализи

02/3255-546
maja.argirovska@finance.gov.mk

Весна Крапчовска

Одделение за јавни претпријатија и агенции

02/3255-550
vesna.krpacovska@finance.gov.mk

Исак Синани

Одделение за планирање и следење на јавните инвестиции

02/3255-544
isak.sinani@finance.gov.mk

Оваа вест е достапна и на: Macedonian Albanian

Comments are closed.