Министерство за финансии Република Северна Македонија Проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор P149990

Jавен повик за учество во процесот на јавна консултација за документи поврзани со заштита на животна средина и социјални аспекти

НАЦРТ ЗА ЈАВНА РАСПРАВА: РАМКА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ЈАВНИОТ СЕКТОР

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЧИНИТЕЛИТЕ (ПВЧ) за ПРОЕКТОТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР Република Северна Македонија 

THIRRJE PUBLIKE NR. PSEEP 01.2020

 

PROCEDURAT E PROKURIMIT NË RREGULLIM

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT PROJEKTI PËR EFIKASITET ENERGJETIK NË SEKTORIN PUBLIK (IBRD 9038 MK) NDIHMË TEKNIKE: MBIKËQYRJA E PUNËVE TË NDËRTIMIT PËR ZËVENDËSIMIN E SISTEMIT TË NDRIÇIMIT PUBLIK RRUGOR NË KOMUNËN E LLOZOVËS, RANKOVCIT DHE DEBËRCËS

Terms of Reference (TOR) Supervision of Works for Replacement of Public Lighting System in Municipality of Lozovo, Rankovce and Debrca

PROCEDURAT E KOMPLETUARA E PROKURIMIT

THIRRJE PËR PARASHTRIMIN E OFERTËS (ТHPO) Punë ndertimore – Rikonstruimi i 8 (tetë) institucioneve shëndetësore publike me masa për rritjen e efikasitetit energjetik në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Dokumentacioni i tenderit – Rikonstruimi i 8 (tetë) institucioneve shëndetësore publike me masa për rritjen e efikasitetit energjetik në Republikën e Maqedonisë së Veriut

THIRRJE PËR PARASHTRIMIN E OFERTËS (ТHPO) Punë ndertimore – Rikonstruimi i 6 (gjashtë) institucioneve shëndetësore publike me masa për rritjen e efikasitetit energjetik në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Dokumentacioni i tenderit – Rikonstruimi i 6 (gjashtë) institucioneve shëndetësore publike me masa për rritjen e efikasitetit energjetik në Republikën e Maqedonisë së Veriut

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT – NDIHMË TEKNIKE: MBIKËQYRJA E PUNËVE TË NDËRTIMIT PËR RIKONSTRUIMIN E 14 INSTITUCIONEVE TË SHËNDETËSISË PUBLIKE ME MASA PËR RRITJEN E EFIKASITETIT ENERGJETIK NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

KUSHTET E ANGAZHIMIT – NDIHMË TEKNIKE: MBIKËQYRJA E PUNËVE TË NDËRTIMIT PËR RIKONSTRUIMIN E 14 INSTITUCIONEVE TË SHËNDETËSISË PUBLIKE ME MASA PËR RRITJEN E EFIKASITETIT ENERGJETIK NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (SHËRBIME KONSULENTE – PËRZGJEDHJA E KOMPANIVE) – MK-MOF-001-2022-CS-QCBS – ToR – Kompani konsulente për përgatitjen e raporteve të detajuara të revizionit eneregjetik, projekteve themelore me specifika teknike për rikonstruksione me efikasitet eneregjetik të objekteve, revizioneve të projekteve themlore dhe planeve për menaxhimin e mjedisit jetësor dhe aspketeve sociale 

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT – NDIHMË TEKNIKE: MBIKËQYRJE E AKTIVITETEVE PËR ZËVENDËSIMIN E SISTEMIT TË NDRIÇIMIT PUBLIK NË KOMUNËN E PROBISHTIPIT

SHPALLJE PËR ANGAZHIM PUNE NË KOHË TË CAKTUAR LIDHUR ME PROJEKTIN PËR EFIKASITET ENERGJETIK NË SEKTORIN PUBLIK

TERMS OF REFERENCES FOR THE ELECTRICAL ENGINEER

TERMS OF REFERENCES FOR THE MECHANICAL ENGINEER

TERMS OF REFERENCE TO DEVELOP ENERGY EFFICIENCY FUND

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT – NDIHMË TEKNIKE: FONDI PËR ZHVILLIMIN E EFIKASITETIT ENERGJETIK

SHPALLJE PËR ANGAZHIM PUNE NË KOHË TË CAKTUAR LIDHUR ME PROJEKTIN PËR EFIKASITET ENERGJETIK NË SEKTORIN PUBLIK

TERMS OF REFERENCES FOR THE ELECTRICAL ENGINEER

SHPALL PËR PUNËSIM PUNË

TERMS OF REFERENCES FOR THE ENERGY EFFICIENCY ASSOCIATE

Terms of Reference (TOR) – Consulting Company for development of the detailed energy audit reports, detailed designs with technical specifications for energy efficient building renovations and technical audit

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT – NDIHMË TEKNIKE: ZHVILLIMIN E RAPORTEVE TË DETAJUARA TË AUDITIMIT ENERGJETIK, DIZAJNE TË DETAJUARA ME SPECIFIKA TEKNIKE PËR RENOVIME ME EFIKASITET ENERGJETIK TË NDËRTESAVE DHE AUDITIM TEKNIK

THIRRJE PËR SHPREHJETË INTERESIT – ASISTENCË TEKNIKE: PËRGATITJA E RAPORTEVE TË HOLLËSISHME PËR KONTROLL ENERGJETIK, PROJEKTEVЕ TË HOLLËSISHME ME SPECIFIKIME TEKNIKE PËR RINOVIME EFIKASE ENERGJETIKE TË NDËRTESAVE DHE REVIZIONI TEKNIK

 

TERMS OF REFERENCE DEVELOPING OF FEASIBILITY STUDIES AND DETAILED DESIGNS FOR IMPROVEMENT OF STREET LIGHTING LEADING TO ENERGY EFFICIENCY IN FOUR MUNICIPALITIES IN NORTH MACEDONIA

ПОВИКЗА ИЗРАЗУВАЊЕИНТЕРЕС – MK- LOT 1 ТЕХНИЧКА ПОМОШ: ИЗРАБОТКА НАДЕТАЛНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА, ДЕТАЛНИ ПРОЕКТИ СО ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ РЕНОВИРАЊА НА ЗГРАДИ И ТЕХНИЧКА РЕВИЗИЈА

Terms of Reference (TOR) Consulting Company for development of the detailed energy audit reports, detailed designs
with technical specifications for energy efficient building reconstructions and technical audit of public healthcare buildings

Kontaktet kryesore të Projektit

Koordinatori Kryesor
Tanja Tomic, MA
telefoni: +389 2 3255738, +389 72 796 660
e-mail: tanja.tomic@finance.gov.mk

Specialist i Menaxhimit Financiar
Simona Stankovic, MA
telefoni: +389 2 3255772,
e-mail: simona.stankovic@finance.gov.mk

Koordinator teknik
Jasminka Taseva-Jankovic, MA
telefoni: +389 2 3255790, +389 70 379 835
e-mail: jasminka.taseva@finance.gov.mk

Koordinatori i Prokurimit dhe Çështjeve Ligjore
Aleksandar Najdovski
telefoni: +389 2 3255735, +389 75 317 670
E-mail: aleksandar.najdovski@finance.gov.mk

Inxhinier civil
Roza Perkovska
telefoni: +389 2 3255733, +389 75 317 673
e-mail: roza.perkovska@finance.gov.mk

Inxhinier civil
Jasminka Zanteva-Bozhikova
telefoni: +389 2 3255732, +389 70 315 356
e-mail: jasminka.zanteva-bozikova@finance.gov.mk

Inxhinier civil
Goran Trençevski
telefoni: +389 2 3255737, +389 72 272 933
e-mail: goran.trencevski@finance.gov.mk

Inxhinier civil
Rade Lazarevski
telefoni: +389 2 3255714, +389 75 406 597
e-mail: rade.lazarevski@finance.gov.mk

Inxhinier civil
Filip Mijajlevski
telefoni: +389 2 3255521, +389 72 796 633
e-mail: filip.mijajlevski@finance.gov.mk

Përkthyesi / administratori
Ana Damjanoska
telefoni: +389 2 3255734
e-mail: ana.ristovska@finance.gov.mk

Një Inxhinier i Diplomuar Arkitekt
Zoran Dejkoski
telefoni: +389 2 3255731, +389 70 315 349
e-mail: zoran.dejkoski@finance.gov.mk

Inxhinier Mekanik
Gorjan Temelkovski, MA
telefoni: +389 2 325664
e-mail: gorjan.temelkovski@finance.gov.mk

Konsulent mjedisor
Katarina Georgievska
telefoni: +389 2 3255772, +389 78 796 658
e-mail: katarina.georgievska@finance.gov.mk

Asistent i Prokurimit
Jovana Temelkovska, MA
telefoni: +389 2 3255451,
E-mail: jovana.temelkovska@finance.gov.mk

Bashkëpunëtor për çështje financiare dhe prokurim
Teona Srbinoska
telefoni: +389 2 3255490,
e-mail: teona.srbinoska@finance.gov.mk

Asistent administrativ dhe operativ
Marija Janakiveska Miloshevski
telefoni: +389 2 255 736
e-mail: marija.janakievska@finance.gov.mk

Analist i komunikimit
Vladimir Grujovski, MA
telefoni: +389 2 325630,
e-mail: vladimir.grujovski@finance.gov.mk

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.