Закон за даноците на имот

Закон за изменување и дополнување на Законот за административните такси

Закон за комунални такси

Закон за финансирање на единиците на локална самоуправа

Закон за даноците на имот

Закон за изменување и дополнување на Законот за административните такси

Закон за комунални такси

Закон за финансирање на единиците на локална самоуправа

Закон за изменување на Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа

Закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа

Правилник за методологија за распределба на средствата од заедничкиот фонд на градот Скопје и на општините  во градот Скопје

Упатство за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи

Одлука за начинот на пренесување на основите за присилна наплата од сметките на општините во деловни банки на трезорската сметка


Comments are closed.