[collapsed]

1. Царински закон

Царински закон-Неофицијален пречистен текст (“Службен Весник на Република Македонија ” бр.39/2005; 4/2008; 48/2010; 158/2010; 44/2011; 53/2011, 11/2012, 171/2012, 187/2013, 15/2015, 129/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016)

Царински Закон (“Службен Весник на Република Македонија “бр.39/2005)

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон (“Службен Весник на Република Македонија” бр.04/2008)

Закон за изменување и дополнување на  Царинскиот закон(“Службен Весник на Република Македонија” бр.48/2010)

Закон за изменување и дополнување на  Царинскиот закон (“Службен Весник на Република Македонија” бр.158/2010)

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон (’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.44/2011)

Закон за дополнување на Царинскиот закон ( “Службен Весник на Република Македонија ” Бр.53/2011

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон (’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.11/2012)

Закон за изменување на Царинскиот закон (’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.171/2012)

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон (’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.187/2013)

Закон за изменување на Царинскиот закон (’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.15/2015)

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон (’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.129/2015)

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон (’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.154/2015)

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон (’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.192/2015)

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон (’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.23/2016)

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон (“Службен Весник на Република Македонија” бр.144/2018)

 

 

[/collapsed] [collapsed]

1.1 Подзаконски акти

Уредба за спроведување на Царински закон (“Службен весник на Република Македонија “бр.66/2005)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија “бр.73/2006)

Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија” бр.40/2007)

Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија ” бр.62/2007)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон(“Службен весник на Република Македонија ” бр. 42/2009)

Исправка  на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон(“Службен весник на Република Македонија ” бр.48/2009)

Уредба  за изменување  на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 38/2010)

Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 61/2010)

Уредба  за изменување  на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија ” бр.141/2011)

Исправка на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 147/2011)

Исправка на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 158/2011)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија ” бр.14/2012)

Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија” бр.2/2013)

Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија” бр.92/2013)

Уредба за изменување и дополнување на уредбата за спроведување на Царинскиот закон(„Службен весник на Република Македонија“ бр.177/2013)

Уредба за изменување на уредбата за спроведување на Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/2015)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија “бр.111/2015)

Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр.192/2016)

Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр.215/2015)

Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр.21/2017)

Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр.181/2017)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 233/2018)

Уредба за начинот на продажба и постапување со стока која е одземена или која е отстапена во корист на државата и за распределба на средствата стекнати  со продажбата (“Службен весник на Република Македонија ” бр.108/2005)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на продажба и постапување со стока која е одземена или која е отстапена во корист на државата и за распределба на средствата стекнати со продажбата (“Службен весник на Република Македонија ” бр.45/2007)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на продажба и постапување со стока која е одземена или која е отстапена во корист на државата и за распределба на средствата стекнати со продажбата (“Службен весник на Република Македонија ” бр.71/2010)

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ на Уредба за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки (Службен всник на РМ бр. 117/05, 88/07, 64/08, 28/10, 38/12, 170/12 и 113/14)

Уредба за поблиски критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки (“Службен весник на Република Македонија ” бр.117/2005)

Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки (“Службен весник на Република Македонија ” бр.88/2007)

Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спрове дување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи одплаќање на увозни давачки (“Службен весник на Република Македонија ” бр.64/2008)

Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спрове дување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи одплаќање на увозни давачки (“Службен весник на Република Македонија ” бр.28/2010)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки (“Службен весник на Република Македонија ” бр.38/2012)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки (“Службен весник на Република Македонија ” бр.170/2012)

Уредба за изменување и дополнување на уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/2014)

Уредба за поблиски услови кои мора да бидат исполнети за стоката да може да биде предмет на автономни мерки за намалување или укинување на увозните давачки,постапката за воведување на автономни мерки,како и начинот на нивно распределување или користење (“Службен весник на Република Македонија” бр.119/2005)

Правилник за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/2014)

Правилник за изменување на правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2014)

Правилник за дополнување на правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 172/2014)

Правилник за изменување на правилникот за начинот напополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 15/2015)

Правилник за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација (“Службен весник на Република Северна Македонија ” бр. 105/2019)

Правилник за изменување на правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација (“Службен весник на Република Северна Македонија ” бр. 158/2019)

Правилник за видот и износот на царинските надоместоци за направени услуги во царинската постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.89/2007)

Правилник за дополнување на Правилникот за видот и износот на царинските надоместоци за направени услуги во царинската постапка употребуваат (“Службен весник на Република Македонија” бр.107/2008)

Правилник за изменување на правилникот за видот и износот на царинските надоместоци за направени услуги во царинската постапка (’Службен весник на Република Македонија“ бр.192/2014)

Правилник за изменување на Правилникот за видот и износот на царинските надоместоци за направени услуги во царинската постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр. 46/2015)

Правилник за начинот на примена на средниот курс во постапка на утврдување на царинска вредност (“Службен весник на Република Македонија ” бр.117/2009)

Одлука за дополнување на одлуката за определување на видови на стока кои се предмет на постапување на царинските органи на определени гранични премини („Службен весник на Република Македонија“ бр.11/2013)

[/collapsed] [collapsed]

2. Закон за царинска тарифа

Пречистен текст на Закон за царинската тарифа -Неофицијална верзија

Закон за Царинската тарифа (“Службен весник на Република Македонија” бр.23/2003)

Закон за изменување на Законот за Царинската тарифа (“Службен весник на Република Македонија” бр.69/2004 )

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската тарифа (“Службен весник на Република Македонија ” бр.10/2008)

Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за царинската тарифа (“Службен весник на Република Македонија ” бр.17/2008)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска тарифа (“Службен весник на Република Македонија ” бр.160/2008)

Закон за изменување и дополнување на законот за Царинска тарифа (“Службен весник на Република Македонија” бр.35/2010)

Закон за изменување и дополнување на законот за Царинска тарифа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 11/2012)

Закон за изменување и дополнување на законот за Царинска тарифа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 93/2013)

Закон за изменување и дополнување на законот за Царинска тарифа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 44/2015)

Закон за изменување и дополнување на законот за Царинска тарифа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 81/2015)

Закон за изменување и дополнување на законот за Царинска тарифа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 192/2015)

Закон за изменување и дополнување на законот за Царинска тарифа (“Службен весник на Република Северна Македонија ” бр.124/2019)

 

[/collapsed] [collapsed]

2.1 Подзаконски акти

Одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2019 година (“Службен весник на Република Македонија ” Бр.227/2018)

Уредба за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно Регулативите на Европската Комисија (“Службен весник на Република Македонија” бр.002/2014)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно Регулативите на Европската Комисија (“Службен весник на Република Македонија” бр.65/2014)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно Регулативите на Европската Комисија (“Службен весник на Република Македонија” бр.113/2014)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно Регулативите на Европската Комисија (“Службен весник на Република Македонија” бр.157/2014)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Комисија (“Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2015)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Комисија (“Службен весник на Република Македонија” бр.67/2015)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (“Службен весник на Република Македонија” бр.126/2015)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (“Службен весник на Република Македонија” бр.177/2015)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (“Службен весник на Република Македонија” бр.2/2016)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (“Службен весник на Република Македонија” бр.68/2016)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (“Службен весник на Република Македонија” бр.133/2016)

Исправка на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија   (“Службен весник на Република Македонија” бр.134/2016)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (“Службен весник на Република Македонија” бр.202/2016)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисијa(“Службен весник на Република Македонија” бр.22/2017)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисијa(“Службен весник на Република Македонија” бр.48/2017)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисијa(“Службен весник на Република Македонија” бр.162/2017)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисијa(“Службен весник на Република Македонија” бр.189/2017)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно Регулативите на Европската Комисија (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/2018)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно Регулативите на Европската Комисија (“Службен весник на Република Македонија” бр.99/2018)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно Регулативите на Европската Комисија (“Службен весник на Република Македонија” бр.157/2018)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно Регулативите на Европската Комисија (“Службен весник на Република Македонија” бр.201/2018)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно Регулативите на Европската Комисија (“Службен весник на Република Македонија” бр.234/2018)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно Регулативите на Европската Комисија (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.45/2019)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно Регулативите на Европската Комисија (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.118/2019)

Исправка на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија   (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.137/2019)

[/collapsed] [collapsed]

3. Закон за царинска управа

 

 

Закон за Царинската управа- Неофицијален пречистен текст ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/2010, 158/2010, 53/2011 113/2012 , 43/2014, 167/2014, 33/2015, 61/2015, 129/2015, 23/2016 и 120/2018 )

Закон за Царинска управа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 46/2004)

Закон за изменување на Законот за Царинската управа (“Службен весник на Република Македонија ” бр.81/2005)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа (“Службен весник на Република Македонија ” бр.107/2007)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа (“Службен весник на Република Македонија ” бр.103/2008)

Закон за изменување на Законот за Царинската управа (“Службен весник на Република Македонија ” бр.64/2009)

Закон  за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа

(“Службен весник на Република Македонија ” бр.105/2009)

Закон  за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 48/2010)

Закон  за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа

(“Службен весник на Република Македонија ” бр.158/2010)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа ( “Службен Весник на Република Македонија ” Бр.53/2011)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа (’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.113/2012)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа (’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.43/2014)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа (“Службен весник на Република Македонија ” бр.167/2014)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.33/2015)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/2015)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.129/2015)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2016)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.120/2018)

[/collapsed] [collapsed]

3.1 Подзаконски акти

Уредба за употреба на средства за присила како и носењето и употреба на огнено оружје од страна на царинските служби (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 21/2005)

Уредба за дополнување на уредбата за употреба на средства за присила како и носење и употреба на огнено оружје од страна на царинските служби („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2014)

Правилник за видот на документите и податоците кои се означени како службена, деловна и друга тајна, начинот на нивното чување и заштита (“Службен весник на Република Македонија”бр. 23/2005)

Правилник за формата и содржината и начинот на употреба на симболот на Царинската управа (“Службен весник на на Република Македонија ” бр. 95/2004)

Правилник за службена облека и ознаките на чиновите и начинот на нејзино доделување и користење на царинските службеници (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 95/2007)

Правилник за службената облека, ознаки на чиновите и начинот на нејзиното доделување и користење на царинските службеници (“Службен весник на Република Македонија ” бр.76/2015)

Правилник за изменување на Правилникот за службена облека, ознаки на чиновите и начинот на нејзиното доделување и користење на царинските службеници(“Службен весник на Република Македонија ” бр.179/2015)

Правилник за формата, содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на царинските службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.159/2011)

Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на царинските службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/2015)

 

Правилник за формата и содржината на записникот за царински прекршок,како и формата и содржината на поканата за плаќање на глоба и платниот налог (“Службен весник на Република Македонија “бр.132/2007)

Правилник за начинот на водење на единствената евиденција на прекршоците,изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија “бр.64/2011)

Правилник за формата,содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на царинските службеници  (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 159/2011)

Правилник за начинот на унапредување на царинските службеници во Царинската управа(“Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2015)

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на унапредување на царинските службеници во Царинската управа(“Службен весник на Република Македонија“ бр.104/2016)

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на унапредување на царинските службеници во Царинската управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр.104/2016)

Правилник за висината на надоместокот за закупнина и начинот на обезбедување на стан под закуп  (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 165/2011)

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на унапредување на царинските службеници во Царинската управа (’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.59/2012)

Правилник за системот на наградување на царински службеници (’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.28/2015)

Правилник за изменување на правилникот за системот на наградување на царински службеници(’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.194/2016)

Правилник за висината на сопствен приход на Царинската управа кој се остварува по основ на давање на стручна помош за примена на царинските прописи преку организирање  семинари и јавни трибини со право на надомест и начинот на распределба (“Службен весник на Република Македонија “бр.178/2015)

 

Правилник за формата и содржината на записникот за царински прекршок, како и формата и содржината на мандатниот платен налог  (“Службен весник на Република Македонија “бр.132/2015)

Правилник за начинот на полагање на стручен испит за  царински службеник во Царинската управа (“Службен весник на Република Македонија “бр.72/2016)

Правилник за висината на надоместоците за извршени услуги на граничните премини за патен сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр.123/2016

Правилник за начинот на водење на евиденција за сторителите на прекршок, за видот на изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка (Службен всник на РМ бр. 10/18)

[/collapsed] [collapsed]

4. Закон за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост

Закон за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост -Неофицијален пречистен текст (Службен весник на Р.М, бр.154 /15, 192/15 и 23/16)

Закон за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2015)

Закон за изменување и дополнување на Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост (’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.154/2015)

Закон за изменување и дополнување на Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост (’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.192/2015)

Закон за изменување и дополнување на Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост (’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.23/2016)

 

[/collapsed] [collapsed]

4.1 Подзаконски акти

Уредба за начин на распределба на бесплатно отстапена стока од државен орган, како и образец на извештај за бесплатно отстапена стока од страна на државен орган („Службен весник на Република Македонија“ бр.139/2015 )

Правилник за формата и содржината на барањето за преземање на царински дејствија како и потребната документација и формата и содржината на барањето за продолжување на периодот за преземање на царински дејствија (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 106/2015)

Правилник за формата и содржината на барањето заради неприфаќање на барањето за преземање на царински дејствија односно заради неотфрлање на барањето за преземање на царински дејствија (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 106/2015)

Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2016)

[/collapsed] [collapsed]

5. Закон за вршење на работи за застапување во царинските постапки

ЗАКОН ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ -Неофицијален пречистен текст („Службен весник на РМ бр. 180/14,154/15, 192/15 и 23/16)

Закон за вршење на работи за застапување во царинските постапки (,,Службен весник на Република Македонија број ” 180/2014)

Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки (’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.154/2015)

Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки (’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.192/2015)

Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки (’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.23/2016)

 

[/collapsed] [collapsed]

5.1 Подзаконски акти

Правилник за доказите за исполнетост на условите за издавање на одобрение за вршење на работи за застапување во царинските постапки и на условите за издавање на лиценца за вршење на застапување во царинските постапки, формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за вршење на работи на застапување во царинските постапки, на барањето за издавање на лиценца за вршење на застапување во царинските постапки, на барањето за издавање на легитимација на лиценциран застапник и на легитимацијата за лиценциран застапник како и висината на надоместоците за издавање на лиценца за вршење на застапување во царинските постапки и за издавање на легитимација на лиценциран застапник (’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.207/2015)

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за доказите за исполнетост на условите за издавање на одобрение за вршење на работи за застапување во царинските постапки и на условите за издавање на лиценца за вршење на застапување во царинските постапки, формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за вршење на работи на застапување во царинските постапки, на барањето за издавање на лиценца за вршење на застапување во царинските постапки, на барањето за издавање на легитимација на лиценциран застапник и на легитимацијата за лиценциран застапник како и висината на надоместоците за издавање на лиценца за вршење на застапување во царинските постапки и за издавање на легитимација на лиценциран застапник (“Службен весник на Република Македонија “бр.66/2016)

Правилник за програмата за спроведување на претходната обука за лиценциран застапник, висината на надоместоците за полагање на стручниот испит и за посетување на претходна обука за лиценциран застапник, програмата за полагање на стручниот испит за лиценциран застапник, начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот, формата и содржината на уверението за положен стручен испит за лиценциран застапник, програмата за спроведување на дополнителната обука за лиценциран застапник и висината на надоместокот за посетување на дополнителната обука за лиценциран застапник (’’Службен весник на Република Македонија“ Бр.52/2016)

Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2016)

[/collapsed] [collapsed]

 

6. Меѓународни

Закон за ратификација на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нејзините земји членки (“Службен весник на Република Македонија ” бр.28/2001)

Одлука за предвремена примена на Протоколот за проширување кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки (“Службен весник на Република Македонија ” бр.27/2004)

Исправка на Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници  и нивните земји членки (“Службен весник на Република Македонија ” бр.31/2004)

Одлука за предвремена примена на Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Република Македонија, од една страна и Европските заедници и нивните земји членки, од друга страна, за да се земе предвид пристапувањето на Република Бугарија и Романија во Европската унија членки (“Службен весник на Република Македонија ” бр.122/2007)

Закон за ратификација на Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија, од една страна, и Европските заедници и нивните земји членки, од друга страна, за да се земе предвид пристапувањето на Република Бугарија и Романија во Европската унија (“Службен весник на Република Македонија ” бр.119/2008)

Закон за ратификација на Протоколот за пристапување на Република Македонија  кон Светската трговска организација  (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 7/2003)

Закон за ратификација на Конвенцијата за привремен увоз (Истанбулска конвенцијa) (“Службен весник на Република Македонија ” бр.29/2006)

Закон за  ратификација на спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Молдова за заемна помош во царинските работи  (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 10/2006)

Закон за ратификација на Договорот за пристапување на Република Македонија кон Централноевропскиот договор за слободна трговија

(ЦЕФТА) (“Службен весник на Република Македонија ” бр.59/2006)

Ревидирана Аруша декларација – Декларација на Советот за царинска соработка во врска со доброто владение и интегритетот на Царината (“Службен весник на Република Македонија ” бр.102/2007)

Закон за ратификација на дополнителниот Протокол кон Договорот за изменување и пристапување кон Централноевропскиот Договор за слободна трговија (“Службен весник на Република Македонија ” бр.117/2011)

Закон за ратификација на спогодбата меѓу Владата на Република македонија и Кабинетот на министри на Украина за заемна соработка во царинските работи (“Службен весник на Република Македонија ” бр.18/2008)

Закон   за  ратификација на Препораката на Советот за царинска соработка во врска со измените на Конвенцијата со која се основа Советот за царинска соработка (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 102/2008)

Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словачка за соработка и заемна помош по царински прашања (“Службен весник на Република Македонија ” бр.103/2008)

Закон за ратификација на Протоколот за измени и дополнувања нa Меѓународната конвенција за поедноставување и усогласување на царинските постапки (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 165/2008)

Закон за ратификација на Меморандумот за разбирање меѓу Република Македонија и Европската заедница за учеството на Република Македонија во Програмата на заедницата „CUSTOMS 2013“

(“Службен весник на Република Македонија ” бр. 98/2009)

Закон за ратификација на спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за соработка и заемна помош по царински прашања (“Службен весник на Република Македонија ” бр.157/2011)

Закон за ратификација на Регионалната Конвенција за Паневро-медитерански преференцијални правила на потекло (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 66/2012)

[/collapsed] [collapsed]

7. Останато

Одлука  за формирање комитет за воведување на царинските постапки на Европската унија во Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија ” бр.87/2009)

Програма за управување, уредување и одржување на објектите на граничните премини за патен сообраќај за 2012 година (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 64/2012)

Одлука за признавање на стаж на осигурување што се смета со зголемено траење за работни места во Царинската управа на Република Македонија

(“Службен весник на Република Македонија ” бр.83/2009)

Уредба за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз,извоз и транзит на стоки (“Службен весник на Република Македонија ” бр.134/2008)

Одлука за утврдување на сопственост на недвижниот имот – објекти на Република Македонија корисник Министерство за финансии – Царинска управа (“Службен весник на Република Македонија ” бр.75/2008)

Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда(“Службен весник на Република Македонија ” бр.116/2008)

Одлука за преземање на недвижниот имот на граничните премини за патен сообраќај на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија од страна на Министерство за финансии – Царинска управа (“Службен весник на Република Македонија ” бр.31/2009)

Одлука  за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари од Министерството за внатрешни работи на Министерството за финансии – Царинска управа

(“Службен весник на Република Македонија ” бр.31/2009)

Одлука  за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари од Министерството за одбрана на Министерството за финансии – Царинска управа (“Службен весник на Република Македонија ” бр.31/2009)

Одлука за давање согласност на решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерство за финансии – Царинска управа(“Службен весник на Република Македонија ” бр.150/2009)

Одлука за укинување на увозните давачки за масло за јадење од сончоглед(“Службен весник на Република Македонија ” бр.22/2008)

Одлука за укинување на увозните давачки за пиперки од родот capsicum или од родот pimenta: – слатки пиперки (“Службен весник на Република Македонија ” бр.132/2008)

Одлука за намалување на увозните давачки за доматно пире

(“Службен весник на Република Македонија ” бр.26/2009)

Правилник  за содржината на барањето, формата и содржината на образецот и начинот на водење на евиденција за посебна увозна дозвола на семенски и саден материјал за земјоделски растенија

(“Службен весник на Република Македонија ” бр.47/2009)

Правилниик за дополнување на правилникот за начинот и постапката на регистрација на правни лица кои вршат увоз и/или повторен извоз и формата и содржината на евиденцијата за увоз и/или повторен извоз

(“Службен весник на Република Македонија ” бр.117/2008)

Правилник за начинот и постапката на регистрација на правни лица кои вршат увоз и/или повторен извоз и формата и содржината на евиденцијата за увоз и/или повторен извоз(“Службен весник на Република Македонија ” бр.67/2008)

Решение за именување заменик на директорот на Царинската управа(“Службен весник на Република Македонија ” бр.130/2009)

Уредба за начинот за утврдување, пресметување, висината и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќа при увоз и/или при производство на нафтени деривати(“Службен весник на Република Македонија ” бр.138/2009)

Одлука за востановување на ознака на прописите на Европската унија во подзаконски прописи со кои се врши усогласувањето со правото на Европската унија (“Службен весник на Република Македонија “бр.38/2010)

Одлука за изменување за изменување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 122/2011)

[/collapsed] [collapsed]

8. Непондерирани царински стапки

 1. Непондерирани царински стапки 2003 година
 2. Непондерирани царински стапки 2004 година
 3. Непондерирани царински стапки 2005 година
 4. Непондерирани царински стапки 2006 година
 5. Непондерирани царински стапки 2007 година
 6. Непондерирани царински стапки 2008 година
 7. Непондерирани царински стапки 2009 година
 8. Непондерирани царински стапки 2010 година
 9. Непондерирани царински стапки 2011 година
 10. Непондерирани царински стапки 2012 година
 11. Непондерирани царински стапки 2013 година
 12. Непондерирани царински стапки 2014 година
 13. Непондерирани царински стапки 2015 година
 14. Непондерирани царински стапки 2016 година
 15. Непондерирани царински стапки 2017 година
 16. Непондирарани царински стапки 2018 година
 17. Непондeрирани царински стапки 2019 година
[/collapsed]

Оваа вест е достапна и на: Macedonian Albanian

Comments are closed.