Skopje, 7th December 2015 (MIA) – Reconstruction and widening of the third part of “Boris Trajkovski” Boulevard, at the section from former “Staklara” to Pintija settlement, will commence by the end of this year. City of Skopje provided the funds in the amount of EUR 4.2 million from the central government, through World Bank “Municipal Services Improvement Project”. Construction works will be carried out by the consortium, comprising “Beton”, “Bauer” and Bulgarian “Ponstroj Engineering”.
<--break-->

On Monday, Deputy Prime Minister and Minister of Finance, Zoran Stavreski, Mayor of the City of Skopje, Koce Trajanovski, and representatives from the consortium to carry out the construction works, “Beton AD”, Bauer BG” and “Ponstroj Engineering EAD”, singed the contract for realization of the third phase under the Project for reconstruction and widening of the boulevard.

Widening and reconstruction of the third part of “Boris Trajkovski” Boulevard will take place from “Staklara” factory to the entry in Pintija settlement, covering a total length of 2,200 m. The boulevard will be 13.75 meters wide, with four lanes and a pedestrian, as well as a cycle track on both sides of the road.

Mayor Trajanovski said that construction works on “Boris Trajkovski” Boulevard encompassed construction of new storm water network along the boulevard, protection and dislocation of the existing underground installations (electrical and telecommunication) and completely new street lighting.

New traffic lights and completely new horizontal and vertical signalization will be placed.

According to Trajanovski and Deputy Prime Minister Stavreski, realization of this Project will provide for a new modern thoroughfare, which will significantly improve safety of all participants in the traffic.

Trajanovski underlined that funds for realization of this capital project were provided through long-term borrowing by the City of Skopje, which signed On-Lending Agreement with the Ministry of Finance, under the “Municipal Services Improvement Project” funded by IBRD/World Bank loan. Funds under the on-lending are to be repaid in a period of 13 years, with three-year grace period, starting on the date the On-Lending Agreement was signed.

– Signing this Agreement has provided for realization of yet another major infrastructure project which will contribute to improving the life of the citizens. Our cooperation with the City of Skopje is excellent and this is not the only project we cooperate on through World Bank “Municipal Services Improvement Project”. Our cooperation with the City of Skopje, under this Project, totals around EUR 9 million, including the capital project for improvement of water supply in Suto Orizari, as well as procurement of vehicles and machines for the needs of the utilities enterprises, Minister Stavreski said, adding that projects, being of significance for thousands of citizens in Skopje and Skopje municipalities, would be supported in future as well.

As the Minister said, so far, projects in 46 municipalities, in the total amount of EUR 42 million, have been supported under the World Bank Project. Since, as he underlined, it is a matter of a project that resolves important infrastructure issues for the citizens in large number of municipalities, the Project will continue to be realized in the coming two years as well, additional EUR 25 million being provided therefore.

Construction works on “Boris Trajkovski” Boulevard will last for 18 months.

ршена заштита и дислокација на постојните подземни инсталации (електрични и телекомуникациски), а ќе биде поставено и целосно ново улично осветлување.

На новиот булевар ќе се постават нови семафори и ќе биде поставена целосно нова хоризонтална и вертикална сигнализација.

Според Трајановски и вицепремиерот Ставрески, со реализацијата на овој Проект Скопје ќе добие уште една нова, модерна сообраќајница, што значително ќе ја зголеми безбедноста на сите учесници со сообраќајот.

Трајановски истакна дека средствата за реализација на овој капитален проект се обезбедени преку долгорочно домашно задолжување на град Скопје, кој потпиша Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка. Под-заемот треба да се враќа во период од 13 години, со грејс период од три години, започнувајќи од датумот на потпишување на овој Договор.

– Со потпишувањето на овој Договор ќе се реализира уште еден голем капитален инфраструктурен проект што ќе го подобри животот на граѓаните. Нашата соработка со градот Скопје е одлична и ова не е единствениот проект каде што соработуваме преку Проектот за подобрување на општинските услуги. Од оваа програма ние со градот Скопје имаме вкупна соработка од околу 9 милиони евра, каде што влегува и капиталниот проект за подобрување на водоснабдувањето на Шуто Оризари, како и набавка на возила и машини за потребите на комуналните претпријатија, изјави министерот Ставрески и додаде дека и во идина ќе даваат поддршка на вакви проекти кои значат многу за илјадници жители во Скопје и скопските општини.

Преку Проектот на Светска банка, како што рече министерот, досега во 46 општини се поддржани проекти во вкупен износ од 42 милиона евра. Бидејќи, како што посочи, станува збор за Проект што решава значајни инфраструктурни прашања за жителите на голем број општини, тој ќе продолжи да се реализира и во наредните две години, за што се обезбедени дополнителни 25 милиони евра.

Градежните работи на булеварот „Борис Трајковски“ ќе траат 18 месеци.

Оваа вест е достапна и на: Macedonian

Comments are closed.